Om Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

 


Av gamla föremål, lämningar och spår intar bilder en speciell plats i vår tids intresse och medvetande. Här finns en möjlighet - utöver mer estetiska upplevelser – att komma i direkt kontakt med det förflutna. Dock är sådana upptäcktsfärder - geografiskt och historiskt – förenade med en del krav och svårigheter. Man måste hitta fram till det man söker och inte minst kunna återfinna själva fyndplatsen. Men detta är inte tillräckligt. Man måste också ha med sig något bestående från besöket såsom nedtecknade observationer av det uppsökta och dess närmaste omgivningar, förutom allt som rör föremålet självt. Med hjälp av beskrivningar, ritningar, uppmätningar, foton och andra former av avbildningar kan dokumentationen återupplivas och användas för nya observationer. Inte minst funderingar lockar kring vad bilderna en gång kan ha betytt i ett speciellt samhälle som inte längre är direkt observerbart och som skilde sig markant från vårt eget. För detta förståelsearbete behövs en medveten, standardiserad informationsinsamling och en uppsättning frågor, som är väl övervägda i förväg. Det går alltså inte att bara titta och förklara vad man ser, hur roligt detta än är. Som resenär och besökare ingå man i en historiskt bestämd grupp, som funnit och finner bilder intressanta, men med olikartade förklaringar för olika tider och sociala förankringar. Att se själva fyndplatsen som en besöksplats ger fler dimensioner, från det att någon för länge sedan beslöt göra en del av naturen till en plats till dess att platsen helt glöms bort och kommer ur bruk.

Bohusläns hällristningar är en av världens märkligaste bildvärldar bevarade till vår tid. För att kunna göra olika tydningar och tolkningar behövs fullgoda och jämförbara dokumentationer av dessa stenbilder. Trots att hällristningarna varit kända för den lärda världen i snart fyra hundra år har forskningen ryggat för det stora antalet hällristningsplatser som borde undersökas. Efter hand har intresset koncentrerats till ett urval av mer magnifika berghällar, vilka antagits innehålla tillräckligt för att erbjuda en förklaring till dessa bilder.


Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar har nu varit verksam i mer än tjugo år och kan med god förtröstan se hur det en gång oöverstigliga dokumentationsarbetet organiserats på ett sätt som framgångsrikt medverkat till att hällristningsmaterialet uppsökts, dokumenterats och gjorts allmänt känt så att arbetet kunnat visa en mycket hög kvalitet i genomförandet och en produktivitet som gör att det egenfinansierade uppdraget kan slutföras. Detta sker dessutom med utvecklande av nya metoder, prövning av nya tekniker och en utbildning i fas med själva fältarbetet och den omsorgsfulla scanningen av dokumenten.


Med det stora dokumentationsmaterial som varje år ansamlas kommer det att behövas metod och teknik för att finna, samla och arrangera detaljer från de olika observationerna. I ett långtidsperspektiv blir sökbarheten avgörande för dokumentens framgång som forskningsinstrument. 


Stiftelsens projekt genomförs självständigt, men i nära samarbete med ansvariga myndigheter och vetenskapliga institutioner. Genom detta högst vällovliga initiativ görs Bohusläns hällristningar tillgängliga överallt och för alla. För dem som inte arbetar digitalt finns dokumentationen att tillgå i bokform.


STIFTELSEN FÖR DOKUMENTATION AV BOHUSLÄNS HÄLLRISTNINGAR söker ständigt medel för sin verksamhet. Denna har varit framgångsrik och den har kunnat förse en intresserad allmänhet och forskningen med underlag för vidare studier, utställningar och kulturella engagemang.


Stiftelsen med sin seriösa inriktning och sina demonstrerade, effektiva och högkvalitativa resultat förtjänar allt stöd. Öppenheten och tillgängligheten till bildmaterial är en ledstjärna och ovanlig i en tid, då mycket kulturhistoriskt material är avgiftsbelagt. Denna hållning är ovanlig och utgör ett starkt stöd för forskning och allmänhetens bildintresse.


Jarl Nordbladh

Professor emeritus i arkeologi, Göteborgs universitet


Donationer


Vill du hjälpa till att rädda bronsålderns bilder till eftervärlden? Om du vill stödja vår verksamhet, kontakta Martin Östholm, info@hallristning.se


Du kan också donera valfri summa på vårt bankgiro 5034-0132

eller med swish 123-148 91 60.Arkeologiska rapporter


Ny Arkeologisk rapport 2020:Hällristningarna i Munkedals kommun.


Nu finns även våra rapporter 11 och 12 att ladda hem som pdf.


Rapporter
Facebook

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar finns även på Facebook.

Kronprinsessan Victoria på besök hos Stiftelsen. Bilder.


Video dokumentation

Se hur vi dokumenterar  hällristningar.

Dokumentär gjord av Linnea Ulfsdotter. Se här.

AKTUELLT


Fältrapport för 2020.


Fältrapport för år 2020 finns

nu att läsa här på hemsidan.Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132