FältrapportFältsäsongen 2016

Vi fältarkeologer som skrivit fältrapporterna är Andreas Toreld och Tommy Andersson.


Hösten 2016


Säsongen 2016 är nu avslutad och vi har nu dokumenterat samtliga hällristningar i Tanum socken utanför världsarvet. Det är ca 275 fornlämningsnummer enligt Fornminnesregistret. Antalet hällristningsytor är ca 300. Av dessa är ca 50 ytor nyfynd. Vi har under hösten även dokumenterat samtliga kända hällristningar i Naverstads socken, vilket bara består av 9 ytor, varav 4 ytor är nyfynd. Avslutningsvis har vi även dokumenterat de flesta ristningarna i Lurs socken söder om Lurs kyrka.
V 36-38


Dessa veckor har till stora delar varit uppsamlingsveckor, där vi dokumenterat en del mindre ristningar som inte hunnits med. Men vi har också dokumenterat flera av de största hällarna inom arbetsområdet. En av dessa är Naverstad 304:1, en skålgropshäll på ca 10x3 meter med 232 skålgropar och 1 ränna. Andra stora ristningar som vi  dokumenterat dessa veckor är Tanum 435:1 och 435:2. På den förra som är ca 10x5 meter stor fick vi hjälp med arbetet av Benjamin Grahn-Danielsson. Enligt FMIS fanns på denna ristning bland annat 33 skepp och 3 människofigurer. Vid dokumentationen identifierade vi 63 skepp och 32 människofigurer. Liknande var det på Tanum 435:2, enligt FMIS fanns det på hällen 12 människofigurer, medan vi vid inventeringen hittade 26 stycken. Dessutom flera nyfunna intressanta "solfigurer".

Tanum 443:1 i Bräcke. Hällen som ligger i en lummig hästhage är mycket slät och närmast ovittrad.

Naverstad 304:1 ligger vid Östad. Ristningen är ovanligt stor, över 10 meter lång, och innehåller 232 skålgropar och 1 ränna. Bara några meter därifrån finns flera skålgropshällar, bland annat nyfyndet nedan på sidan.

Centrala delen av Tanum 435:1 med ett skepp som är ca 2,5 meter långt och en nyfunnen människofigur, ca 80 cm lång, med sköld dekorerad med bucklor. Mitt på hällristningsytan är en sentida så kallad stenhuggarristning.

Nattfoto med släpljus på det stora skeppet på Tanum 435:1 i Arendal.

Tanum 435:2:1 i Arendal.

Bågskytt med koger på ryggen. Tanum 435:2.

Del av Tanum 435:2 med bland annat flera nyfunna"solsymboler".

Nyfyndet med bla svärdslyftare som vi gjorde i våras har vi nu dokumenterat. Hällen som är söndersprängd innehåller ett myller av människofigurer. Tyvärr är en stor del av hällens centrala parti borta.

Denna del av ristningen ligger ca 10 meter från de andra delarna, men har passning till dessa.

Vi har bara börjat dokumentera lite i södra delen av Lurs socken, men har redan gjort några nya skålgropsfynd. Denna ligger i Ek.V 34-35


Höstsäsongen har börjat med två bra veckor. Vi har nu dokumenterat den sista ristningen i Halvordseröd väst om Världsarvet, och har så smått börjat med grannsocknarna Lur och Naverstad. I norra delen av Tanum socken har vi en handfull hällar kvar att jobba med.

Tanum 208:1 i Halvordseröd. Hällen har ryttare och järnåldersskepp, dessutom fann vi ett skepp av en typ som brukar dateras till äldre bronsålder. Ytan är till större delen mycket jämn och hård, och mycket tyder på att ristningen är huggen med järnverktyg. Även på de lossprängda blocken i bakgrunden finns det hällristningar.

Tanum 208:2. Fyra av blocken har hällristningar. Bitarna går att pussla ihop. Endast en liten bit av hällen där Tommy står saknas.

Tanum 443:1 i Bräcke.

Naverstad 74:1. Skålgropsstenen ligger på toppen av en stor gravhög,15 meter i diameter och 1,5 meter hög, vilken har namnet Kinnekulle.

Ludesten, "den lutande stenen" är en gånggrift med ca 70 skålgropar och en ränna på det trasiga takblocket. Tanum 206:1-3.

Ett nyfynd vid Naverstad 304:2, nära Östads samhälle. Den största gropen är 11 cm i diameter. Enligt en tradition har man hittat kopparmynt i en hög vid platsen, varför området kallas Gullhög.

Lur 201:1, en av socknens största hällristningar med 16 skepp. Men figurerna är överlag mycket små, det största skeppet är bara 37 cm långt och de övriga mellan är ca 15-25 cm långa.

V 21-24


Vårens sista fältveckor har bjudit på ett bra dokumenationsväder. Vi har dokumenterat en stor mängd ristningar i Arendal norr om Tanumshede. Några av dessa är "gamla kändisar" från Baltzers avbildningar från slutet av 1800-talet. Men de flesta är aldrig tidigare publicerade. Vi har också dokumenterat en större ristning i Anrås i Tanums sockens södra del, samt ristningar på bland annat Präste-Säm och vid torpet Hedarna.


Vi har även varit på tryckeriet och lämnat manuset till vår nästa rapport: Hällristningarna i Bro socken, vilken bör finnas att köpa om några veckor.


En dag var vi i Göteborg och avtackade Claes Ström, länsstyrelsens fornvårdstekniker. Claes har skött fornvården i länet sedan det bildades 1998 och ska nu gå i pension. Vi tackar Claes för ett bra sammarbete genom åren.


Under veckorna har vi haft flera besök i fält, bland annat av personal från Vitlycke museum. Flera personer som bott i närheten av ristningarna vi arbetat med, samt markägare, har besökt oss och i flera fall hjälpt oss med vårt arbete. Chris, historieintresserad amerikan var med oss och arbetade under en dag. Vi uppskattar all er hjälp.


Vi kommer nu att vara sommarlediga några veckor, men börjar dokumentera igen den 22 augusti. Ni är då välkomna att besöka oss i fält, men hör gärna av er någon dag i förväg.

Tanum 488:1 i Anrås. Här ser man hela arbetsprocessen från att vi identifierat var hällen finns, framgrävning, frottage och slutligen vår tolkning av ristningarna uppmålade med kritslamma. På frottaget ser man hur slät och ovittrad hällen är i nederkanten, medan resten av ytan är mycket vittrad.

Tanum 504:1 i Präste-Säm. C. G. Brunius beskrev hällen i början av 1800-talet: "I Öfre Säms utmark jemte gångstigen från Arendal råkas på en berghäll en naken fot i naturlig storlek. Några steg derifrån märkes ett fartyg med besättning." Brunius har således sett fotfiguren högst upp till höger på den stora bilden, samt det större skeppet, men missat människofigurerna med runda kroppar, troligen sköldar, och pilbågar i händerna.

Tanum 438:1, yta B, på Hedarna. Ristningen ligger 600 m NV om hällen i Präste-Säm, notera bågskyttarnas likheten. Ristningsytan hittades av markägarna för bara tre år sedan.

På samma häll, bara några meter därifrån, ligger den sedan tidigare kända Tanum 438:1, yta A.

Tanum 439:1 på Hedarna. En brant och svårarbetad häll.

Tanum 445:1 i Arendal.

Tanum 449:1 i Arendal. En mycket skadad häll med stora exfoliationer.

Denna skålgropshäll i Arendal beskrevs av Almgren för över hundra år sedan, men uppges i Fornminnesregistret som troligen bortsprängd. Men det visade sig att den låg  kvar på sin plats under ett tjockt torvlager.

Tanum 449:1. I början av 1990-talet gjorde konservatorer från Riksantikvarieämbetet experiment med att laga sprickor i hällen med olika sorters bruk. I dag sitter bara några få rester efter detta försök kvar på hällen.

Tanum 448:1, Arendal. På bilden ser man tydligt hur ristningen ligger i en vattenrinning. Notera spjutspetsen i naturlig storlek.

Arendal. Ett nyfynd vilket vi kallar Tanum 447:2, yta B, då en ligger i närheten av en tidigare känd skålgrop registrerad som 447:2. Nyfyndet med bla hjortar och skepp hittade vi under rötterna till en asp.

Tanum 446:1, Arendal. En stor häll med flera snygga figurer, bland annat hjortar, varav flera har fåglar på hornen, samt en del ovanliga skepp.

V 18-20


Dessa veckor har vi främst dokumenterat, men även hunnit inventera lite. Ett roligt "nyfynd" är en liten hällristning som hittades redan på 1950-talet av John Bunyan Johansson, men som sedan tappades bort i registren. Hällen är den västligaste ristningshällen av de som finns i hällristningsområdet runt Halvordseröd.


Vecka 19, när vi dokumenterade hällristningarna i Halvordseröd, hade vi besök av Theres Furuskog från Norrköpings stadsmuseum. Theres är ansvarig för vården av Norrköpingstraktens hällristningar. I slutet av veckan var vi i Tossene och visade personalen på Bovalls Dörrbyggeri AB hur man dokumenterar hällristningar.


Under vecka 20 koncentrerade vi vårt arbete i Arendal och Bräcke, norr om Tanumshede. Här finns de kanske intressantaste hällristningarna i socknen utanför Världsarvet.


Tanum 474:1 i Bodalen, ingående i hällristningsområdet vid Halvordseröd.

Nattfoto på en del av Tanum 474:1 med bland annat den nedre hästen med ryttare.

Tanum 480:1 på gården Skalmeröd i samma område som Tanum 474:1. Även på denna häll är en häst med ryttare nederst på ristningsytan.

Det största skeppet är 105 cm långt, medan det minsta precis över det stora på hällen, endast är 10 cm långt. Tanum 481:1 på Skalmeröd.

Ristning hittad av Bunyan Johansson på 1950-talet, återfunnen av oss i år. Bodalen.

Theres och Tommy funderar vid Tanum 478:1, Bodalen.

Nyfynd på Halvordseröd med tre skepp och en liten obestämbar figur.

Tanum 434:1 i Arendal med bland annat människofigurer med hornhjälmar.

"Solstativ" på Tanum 450:1. På foton från 1950-talet kan man tydligt se att det varit en ring med mittgrop. Men sedan dess har exfoliationen blivit flera centimeter större.

En liten trevlig häll med två fåglar, Tanum 474:3.

En snygg hällristning med ett skepp och häst med ryttare. Tanum 241:1 i Orrekläpp.

Tanum 450:1 i Arendal, med bla "solhäst", en av de mest avbildade ristningarna utanför Världsarvet i Tanum.

Tanum 442:1 på Håkeby. Ristningen omnämns redan av Baltzer i slutet av 1800-talet, men någon bild av hällristningen har aldrig publicerats. Längst ner på hällen är en glacialränna, i vilken det vanligen rinner vatten. Det ger en bild av att det nedersta skeppet seglar på en vattenyta.

I Tossene socken med Bovalls Dörrbyggeri AB, där vi visade och berättade om hällristningar, och om hur man dokumenterar dessa. Bild från Bovalls Dörrbyggeri AB.

V 15-17


Vi tjuvstartade säsongen 2016 redan i mars med att göra en nydokumentation av Askum 697:1. I samband med det hittade vi en ny liten ristning bara några meter från den kända. Den nyfunna ristningen består av en cirkelfigur med ekrar. Ytterligare en ny cirkelfigur framkom på 697:1, av samma slag som de tidigare kända, med många ekrar mellan tre koncentriska cirklar.


Den 11 april började vi på riktigt. I år kommer vi att fortsätta dokumentera hällristningarna i Tanums socken, utanför världsarvet. Enligt FMIS finns det ca 220 hällristningar utanför, och drygt 600 innanför detta. Ett bra väder de första två veckorna gjorde att vi fick inventerat stora områden, vilket resulterade i ca 10 nyfynd, de flesta rena skålgropslokaler, men också två skeppsristningar. Vi har också dokumenterat ett flertal ristningar, främst skålgropslokaler, men även några bildristningar, bland annat i Halvordseröd.


Vecka 17 hade vi besök av två kollegor, Roger Wikell från Stockholm och Magnus Tangen från Kulturhistoriskt museum i Oslo, Norge. Vi förberedde ristningen Tanum 488:1, i södra delen av socknen, bara 50 meter från gränsen till Kville socken, med bl.a en 1,2 m stor människofigur. Denna ristning nattlyste vi senare på kvällen. Vi gjorde även ett sensationellt nyfynd i norra delen av socknen - en ristning som innehåller bland annat en stridsscen mellan en spjutbeväpnad och en svärdsbeväpnad krigare med rektangulära sköldar framför sig. Hällristningen ligger i ett gammalt stenbrott och verkar till stora delar vara bortsprängd. Vi har hittat krigare även på några lösa block och kommer att försöka pussla ihop så mycket vi kan av hällen framöver. Vi återkommer med fler bilder när dokumentationen är färdig.


Årets säsongspersonal från Vitlycke museum har under vecka 17 besökt oss i fält.

Askum 697:1.

Detalj från Askum 697:1.

Ett nyfynd i Präste-Säm i Tanum.

Halvordseröd, Tanum 483:1.

Nyfynd i Askum, bara några meter från Askum 697:1.

Nyfynd med skålgropar i Arendal, Tanum.

Halvordseröd, Tanum 482:1.

Nattfoto av den stora människofiguren på Tanum 488:1. Ristningen ligger i södra delen av socknen.

Magnus Tangen, Roger Wikell och Tommy Andersson har just konstaterat att det finns flera människofigurer på den nyfunna hällen.

Hällristning mitt inne i Tanumshede, hittades av Torsten Högberg när han väntade på bussen. Tanum 1148:1.

Andreas och Tommy vid en del av den nyfunna hällen med krigare.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132