Beskrivning, hällristningar i Bro sn

Beskrivningarna är ur Stiftelsens arkiv. Koordinat från FMIS.

 

Bro 1:1

Beskrivning:Hällristning, 1,45x0,55 m (Ö-V), bestående av 1 skeppsfigur, 7 människofigurer och 1 obestämbar figur (linje).

Skeppsfiguren är 1,44 cm l, enkellinjigt och med spiralstävar, samt bemannat med 7 människofigurer, 12-19 cm l med helt uthuggen kropp. Den obestämbara figuren, linjen är 17 cm l. Belägen på liten berghäll med avsats som lutar svagt mot S. Vittrad. Tvära kanter (sprängkanter) S och Ö om ristningen.

Terräng:Berghäll på S-sluttande avsats. Ljung- och buskvegetation.

Läge:42 m V om kraftledningsstolpe och 6 m NNÖ om telefonledningsstolpe, under telefonledning och vid sprängkant.

Koordinat (N/E): 6482062 / 294302 (SWEREF 99 TM)

Bro 1:2

Beskrivning: Hällristning 5,9x2,9 m (NV-SÖ), bestående av 9 skeppsfigurer, 5 obestämbara figurer (2 linjer, 3 prickar) och 1 skålgrop.

Skeppsfigurerna är 19-76 cm l, enkellinjiga, varav 5 skepp har bemanningsstreck. De obestämbara figurerna, linjerna är 10-23 cm l och prickarna är 2 cm diam. Skålgropen är 4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägna på SÖ-sluttande häll.

Terräng:Berghäll på S-sluttande avsats. Ljung- och buskvegetation.

Läge:4,5 m NÖ om Bro 1:1.

Koordinat (N/E): 6482073 / 294313 (SWEREF 99 TM)

Bro 1:3

Beskrivning:Hällristning, 2,5x2,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 skeppsfigurer, 11 obestämbara figurer och 6 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 18-80 cm l, enkellinjiga, varav 4 har bemanningsstreck och 1 har djurhuvudformad/spiralformad stäv. De obestämbara figurerna är 3,5-21 cm l. Skålgroparna är 2,5 cm diam. och 0,2 cm dj, ordnade i 2 parallella rader. Belägen på SSÖ-sluttande häll, mitt i vandringsled, där skeppsfiguren är alldeles invid ett stenblock (1,2x1x0,7 m).

Terräng:Berghäll på S-sluttande avsats. Ljung- och buskvegetation.

Läge:10 m N om Bro 1:2 och belägen mitt i vandringsled.

Koordinat (N/E): 6482083 / 294312 (SWEREF 99 TM)

Bro 2:1

Beskrivning:Hällristning, 1,9x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 9 skeppsfigurer, 6 människofigurer, 9 obestämbara figurer och 7 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 30-107 cm l och enkellinjiga. Det största skeppet har 6 människofigurer ombord. Människofigurerna är 8-10 cm l och finns ombord på det största skeppet. De fragmentariska figurerna är 8-60 cm l. Skålgroparna är 2,5-7 cm diam och 0,3-2 cm dj. Belägna på svagt SÖ-sluttande hällyta i vattenränna.

Terräng:SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll på bergrygg.

Läge:27 m ÖNÖ om kraftledningsstolpe vid gärdesgård (och 60 m NNV om ladugårds NV-hörn).

Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)

Bro 2:2

Beskrivning:Hällristning, 2,5x2 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skeppsfigurer, 7 fragmentariska figurer och 19 skålgopar.

Skeppen är 22-80 cm l, av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Det större skeppet är otydligt i mittpartiet. De fragmentariska figurerna är 8-25 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,3 cm dj. 11 av dem ligger i en rad. Belägna på SSÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.

Terräng:SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll på bergrygg.

Läge: 7,5 m Ö om Bro 2:1.

Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)

Bro 2:3

Beskrivning:Hällristning, 1,2x0,8 m (N-S), bestående av 2 obestämbara figurer och 9 skålgropar.

De obestämbara figurerna är 9-35 cm långa, böjda linjer. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-0,6 cm djupa. Belägen på S-sluttande hällyta i vattenrinning.

Terräng:SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll på bergrygg.

Läge:5,5 m SSV om Bro 2:2

Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)

Bro 2:4

Beskrivning:Hällristning, 1,2x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 4 fragmentariska figurer och 3 skålgropar.

De fragmentariska figurerna är 11-20 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällyta.

Terräng:SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll på bergrygg.

Läge:5 m NNÖ om Bro 2:1.

Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)

Bro 2:5

Beskrivning:Hällristning, 4,6x0,6 m (Ö-V), bestående av 1 skeppsfigur och 4 skålgropar.

Skeppsfiguren är 38 cm l, av enkellinjig typ och med två bemanningsstreck. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,3 cm dj. Det förekommer ett flertal vittringsgropar alt. vittrade skålgropar på hällen. De 4 skålgroparna är dock helt ovittrade och säkra. Belägen på närmast plan hällyta i vattenrinning.

Terräng:SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll på bergrygg.

Läge:13 m NNV om Bro 2:4.

Koordinat (N/E): 6482076 / 294369 (SWEREF 99 TM)

Bro 3:1

Beskrivning:Hällristning 2,45x1,45 m (NÖ-SV), bestående av 1 skeppsfigur och 2 böjda linjer.

Skeppsfiguren är 60 cm l, enkellinjigt och med bemanningsstreck, samt med djurhuvudstäv. De obestämbara figurerna, 2 böjda linjer är 22-30 cm l.

Terräng:SV-sluttande vattenöversilad berghäll.

Läge:5 m NNÖ om kant av mindre stenbrott och 20 m SSÖ om kraftledningsstolpe.

Koordinat (N/E): 6482082 / 294400 (SWEREF 99 TM)

Bro 3:2

Beskrivning:Hällristning 1,9x0,9 (NV-SÖ), bestående av 1 obestämbar figur och 24 skålgropar.

Den obestämbara figuren, fragment, är 12 cm l. Skålgroparna är 2-3,5 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Grupperade i tre rader om 9, 8 och 5 skålgropar i rad.

Terräng:SV-sluttande vattenöversilad berghäll.

Läge:29 m NÖ om Bro 3:1.

Koordinat (N/E): 6482104 / 294414 (SWEREF 99 TM)

Bro 3:3

Beskrivning:Hällristning 1,9x0,9 m (NÖ-SV), bestående av 2 skeppsfigurer, 1 obestämbar figur och 7 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 53-125 cm l och enkellinjiga. Det större skeppet har två antropomorfa figurer med trefingrade händer. Den obestämbara figuren, vinkelformad, är 40 cm l. Skålgroparna är 3,5-4 cm diam och 0,4 cm dj, placerade i rad. Bellägen på svagt SÖ-sluttande häll i vattenrinning.

Läge:8 m Ö om Bro 3:1.

Koordinat (N/E): 6482082 / 294400 (SWEREF 99 TM)

Bro 3:4

Beskrivning:Hällristning 2,1x1,6 mm (NV-SÖ), bestående av 2 skeppsfigurer, 1 hjulkors, 1 fragment och 17 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 46-102 cm l, enkellinjiga och med bemanningsstreck. Hjulkorset är 20 cm diam och med 4 ekrar. Den obestämbara figuren, fragment, är 10 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen i svagt till kraftigt SÖ-sluttande hällsvacka i vattenrinning.

Terräng:SV-sluttande vattenöversilad berghäll.

Läge:6 m SÖ om Bro 3:3.

Koordinat (N/E): 6482082 / 294400 (SWEREF 99 TM)

Bro 3:5

Beskrivning:Hällristning 2,3x1,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skeppsfigur, 2 människofigurer, 2 djurfigurer, 3 obestämbara figurer och 2 skålgropar.

Skeppet är 65 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människofigurerna är 27-55 cm l och helt uthuggna. Den ena med svärd och vapen i handen. Den andra leder en häst. Djurfigurerna är 31-38 cm l. Fyrbenta hästar med konturhuggna kroppar. De obestämbara figurerna, fragment, är 14-19 cm l. Skålgroparna är 2,5-3,5 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen på brant SÖ-sluttande häll.

Terräng:SV-sluttande vattenöversilad berghäll.

Läge:13 m ÖSÖ om Bro 3:4 och omedelbart NV om gammal körväg.

Koordinat (N/E): 6482068 / 294410 (SWEREF 99 TM)

Bro 3:6

Beskrivning:Hällristning ca 6,1 x 3,5 m (NÖ-SV), bestående av 2 skeppsfigurer, 4 människofigurer, 5 obestämbara figurer och 23 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 60-90 cm l, enkellinjiga och med bemanningsstreck. Människofigurerna är 8-13 cm l, med uthuggen kropp och "föremål" i händerna. De obestämbara figurerna, fragment, är 10-54 cm l. Skålgroparna är 2,5-6,0 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällavsats.

Terräng:SV-sluttande vattenöversilad berghäll.

Läge:23 m SV om Bro 3:5 och 6 m NV om väg, samt 2,5 m NÖ om stenmur.

Koordinat (N/E): 6482058 / 294399 (SWEREF 99 TM)

Bro 3:8

Beskrivning:Hällristning 1,4x0,5 m (NÖ-SV), bestående av 6 skålgropar, 4-7 cm diam och 1-3 cm dj. Skålgroparna är mycket spetsiga i botten och i det närmaste ovittrade. Djupet är ovanligt stort. Läget på hällen är ovanligt. Liknar inte "vanliga" skålgropar, kan vara sentida.

Terräng:SV-sluttande vattenöversilad berghäll.

Läge:21 m NÖ om Bro 5:5 och omedelbart SÖ om stenmur.

Koordinat (N/E): 6482080 / 294425 (SWEREF 99 TM)

Bro 3:10

Beskrivning:Hällristning, 1,1x0,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar.

Skeppet är 25 cm l, fragmentariskt och helt uthugget. Skålgroparna är 4-4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Vid dokumentation 2004 kunde inte skeppsfiguren återfinnas trots släpljus. Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll i gångväg till hus på tomtmark. Ristningen kraftigt nedsliten då den ligger mitt i gångväg.

Terräng:SV-sluttande vattenöversilad berghäll.

Läge:7 m Ö om Bro 3:9 och 7 m NV om stugas N-hörn. I gångväg.

Koordinat (N/E): 6482044 / 294416 (SWEREF 99 TM)

Bro 4:1

Beskrivning:Hällristning, 3,3x2,9 m (NV-SÖ), bestående av 10 skeppsfigurer, 6 människofigurer, 1 djurfigur, 3 ringfigurer, 12 obestämbarar figurer, fragment och 19 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 22-110 cm l, enkellinjiga, varav 5 st med bemanningsstreck. Människofigurerna är 12-32 cm l, med helt uthuggna kroppar, varav en fragmentarisk. Djurfiguren är 22 cm l. Ringfigurerna är 5-15 cm diam, varav en utgörs av 2 koncentriska cirklar runt en skålgrop. De obestämbara fragmenten är 5-28 cm l. Skålgroparna är 2,5-6,5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.

Terräng:SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll.

Läge:1 m NV om markväg (NNÖ-SSV) och 20 m N om grind i gärdesgård.

Koordinat (N/E): 6482128 / 294439 (SWEREF 99 TM)

Bro 5:1

Beskrivning:Hällristning, 3,0x2,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skeppsfigurer, 2 människofigurer, 6 obestämbara fragmentariska figurer och 96 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 16-136 cm l, enkellinjiga, varav 3 har bemanningsstreck. Människofigurerna är 30-43 cm l, med helt uthuggna kroppar. Adorantställning med linje mellan armarna. De obestämbara fragmenten är 8-30 cm l. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på ÖNÖ-sluttande häll.

Terräng:ÖNÖ-sluttande delvis moränbunden bergrygg.

Läge:7 m SV om öppning i stengärdesgård, invid gammal brukningsväg.

Koordinat (N/E): 6482180 / 294454 (SWEREF 99 TM)

Bro 6:1

Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,8 m (NÖ-S); bestående av 6 skepp, 1 djurfigur och 30 skålgropar. Skeppen är 50-140 cm l, av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck, järnålderstyp. Djurfiguren är 30 cm l, 4-bent, häst. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning. Hällen är mycket skadad av exfoliationer.

Läge:9 m NNÖ om NV hörnet av ladugård och 16 m SV om grind i stengärdesgård samt 1,5 m SÖ om stenblock i vilken ett gångjärn till grind är fastsatt.

Koordinat (N/E): 6482181 / 294511 (SWEREF 99 TM)

Bro 7:1

Beskrivning:Hällristning 3,8x2 m (NÖ-SV), bestående av 10 skeppsfigurer, 12 människofigurer, 5 djurfigurer, 1 fågelfigur, 8 hjul/cirkelfigurer, 4 bestämbara figurer (spiraler), 10 obestämbara figurer och 16 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 23-75 cm l, varav ett dubbellinjigt med spantstreck och djurhuvudstävar. Övriga är enkellinjiga med och utan bemanningsstreck. Människofigurerna är 17-45 cm l, varav 4 med svärd. Djurfigurerna är 23-44 cm l och hästliknande med konturhuggen kropp. En med fallos. En drar en "solskiva". Fågelfiguren är 10 cm l. Av hjul/cirkelfigurerna är en ett hjulkors, 20 cm diam och tunt prickhuggen, två är hjulpar med axlar, 15-17 cm l, två är helt uthuggna skivor, 3,5-7 cm diam varav den ena drages av en häst och en är en cirkel 4,5 cm diam. De bestämbara figurerna är spiraler 12-25 cm diam, varav en hålls av en mansfigur och en spiral sitter ihop med ett skepp. Av de obestämbara figurerna är en större, djurliknande och 32 cm l, samt de övriga är fragmentariska och 5,5-20 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på kraftigt SÖ-sluttande häll, där SV-del är mörkfärgad av vattenrinning. Figurerna längst ner på hällens SV-del är tunna och prickhuggna.

2,4 m NÖ om hällristningen (7:1) är sentida ristningar inhuggna, bestående av 3 hjärtan och 1 hjulkors på stativ samt initialer inom en yta 2,4x0,8 m (NÖ-SV).

12,5 m NNV om hällristningen (7:1) är en mejselhuggen och spetsig "skålgrop" inhuggen, 5 cm diam och 2 cm dj. Denna häll ligger 2,5 m över tidigare nämnda yta och 2 m från bergsbrant.

Terräng:Berghäll i betesmark.

Läge:11 m Ö om grindöppning i stengärdesgård och 7 m NNÖ om stengärdesgård, samt 18 m Ö om NÖ hörnet av ladugård.

Koordinat (N/E): 6482169 / 294534 (SWEREF 99 TM)

Bro 7:2

Beskrivning:Hällristning, 2,2x0,7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 obestämbar figur (halvcirkelformad) och 12 skålgropar.

Den halvcirkelformade figuren är 25 cm l. Skålgroparna är 2,5-7 cm diam och 0,2-2 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll.

Terräng:Berghäll i betesmark.

Läge:6 m Ö om Bro 7:1.

Koordinat (N/E): 6482173 / 294547 (SWEREF 99 TM)

Bro 7:3

Beskrivning:Hällristning, 0,4x0,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skålgropar, 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på plan hällyta som exponerar mot S.

Terräng:Berghäll i betesmark.

Läge:13 m SSÖ om Bro 7:1 och 2 m S om stengärdesgård, samt 0,1 m N om bergskant.

Koordinat (N/E): 6482154 / 294538 (SWEREF 99 TM)

Bro 8:1

Beskrivning:Hällristning, 0,8x0,55 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 52-79 cm l, dubbellinjetyp, det större med spantstreck. Belägen på svagt SV-sluttande häll i markväg

Terräng:Svagt SV-sluttande berghäll. Betesmark.

Läge:I markväg. I grindhål, 2,5 m ÖSÖ om västligaste grindstolpen.

Koordinat (N/E): 6482155 / 294575 (SWEREF 99 TM)

Bro 9:1

Beskrivning:Hällristning, 5,15x2,6 m (NÖ-SV), bestående av 4 skeppsfigurer, 11 människofigurer, 6 djurfigurer, 2 cirkefigurer varav den ena är 1 hjulkors och den andra är 1 helt uthuggen skiva, 13 obestämbara fragmentariska figurer och 131 skålgropar, samt 3 sentida ristningar.

Skeppsfigurerna är 30-65 cm l, enkellinjiga, varav 2 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 12-36 cm l, varav 2 fragmnetariska. Alla utom en har helt uthuggen kropp. Djurfigurerna är 25-36 cm l, alla är fyrbenta, varav 3 har fallos. Cirkelfigurerna, hjulkorset är 17 cm diam och den helhuggna skivan är 4,5 cm diam., omgiven av en ofullständig cirkel 10 cm diam. De ofullständiga figurerna är 7-38 cm l. Skålgroparna är 5-5,5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. Flertalet i rader och grupperingar. De sentida ristningarna har bl a bokstäverna A, V och K spridda över hällen. Belägen på starkt SÖ-sluttande häll.

Läge:4 m NV om V hörnet av ladugård.

Koordinat (N/E): 6482104 / 294453 (SWEREF 99 TM)

Bro 10:1

Beskrivning: Hällristning, 6,5x5,2 m (NV-SÖ), bestående av ca 45 skepp, 14 ryttarfigurer, 1 cirkel, ca 25 linjer och fragment, samt 150 skålgropar. Flera av skeppen, samt ryttarfigurena, är av järnålderstyp. Ryttarfigurerna är längst ner på hällen. Belägen på SÖ-sluttande häll i vattenrinning. Hällen är mycket vittrad. Aktiv vittring.

Terräng:SÖ-sluttande, vattenöversilad häll. Hagmark.

Läge:19 m NNÖ om grindöppning i stengärdesgård.

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

Bro 10:2

Beskrivning:Hällristning, 0,6x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skeppsfigur och 1 skålgrop.

Skeppsfiguren är 60 cm l med bemanningsstreck. Skålgropen är 5 cm diam och 0,6 cm dj. Något osäker, pga uppstickande knöl i nedre kanten. Belägen på SÖ-sluttande mindre hällyta.

Terräng:SÖ-sluttande, vattenöversilad häll. Hagmark.

Läge:10 m NV om Bro 10:1.

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

Bro 10:3

Beskrivning:Hällristning 1,1x0,9 m (Ö-V), bestående av 51 skålgropar. Dessa är 2-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj, varav 11 st ligger i rad. 37 st ligger samlade i en grupp med en vittrad yta ca 20 cm diam i mitten. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande vattenöversiald hällyta.

Terräng:SÖ-sluttande, vattenöversilad häll. Hagmark.

Läge:4 m N om Bro 10:1.

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

Bro 10:4

Beskrivning: Hällristning 1,1x0,6 m (N-S), bestående av 5 skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj.

Terräng:SÖ-sluttande, vattenöversilad häll. Hagmark.

Läge:1,7 m NNV om Bro 10:3.

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

Bro 10:5

Beskrivning:Hällristning, 1,2x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 cirkelfigurer och 1 skålgrop.

Cirkelfigurerna är 10x8 resp. 9x8 cm, ej slutna. Skålgropen är 4 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.

Terräng:SÖ-sluttande, vattenöversilad häll. Hagmark.

Läge:6,1 m NV om Bro 10:1.

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

Bro 10:6

Beskrivning: Hällristning bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,6 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.

Terräng:SÖ-sluttande, vattenöversilad häll. Hagmark.

Läge:4 m ÖSÖ om Bro 10:2 och 4,3 m NÖ om Bro 10:5

Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)

Bro 12:1

Beskrivning:Hällristning, 2,4x1,2 m (NV-SÖ), bestående av 2 skeppsfigurer, 2 obestämbara figurer och 2 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 107-117 m l, dubbellinjiga och med spantstreck. De obestämbara figurerna är 15-18 cm l. Skålgroparna är 3-3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på kraftigt SÖ-sluttande häll i vattenrinning.

Terräng:Bergsluttning. Skogsmark (buskvegetation).

Läge:25 m N om Bro 10:2.

Koordinat (N/E): 6482205 / 294806 (SWEREF 99 TM)

Bro 12:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,6 cm dj.

Belägen på SÖ-sluttande hällyta, i vattenrinning.

Terräng:Bergsluttning. Skogsmark (buskvegetation).

Läge:2,3 m VNV om Bro 12:1

Koordinat (N/E): 6482205 / 294806 (SWEREF 99 TM)

Bro 12:4

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 3,5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.

Terräng:Bergsluttning. Skogsmark (buskvegetation).

Läge:18 m SSV om Bro 12:1

Koordinat (N/E): 6482194 / 294798 (SWEREF 99 TM)

Bro 13:1

Beskrivning: Hällristning, 1,7x0,92 m (NÖ-SV), bestående av 5 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,4-0,5 cm dj. Vid dokumentation 2004 kunde endast 1 skålgrop återfinnas trots noggrann eftersökning. Belägen på NÖ-sluttande vattenöversilad häll.

Terräng:Skogsmark (Al- och talldungar).

Läge:38 m SSV om åkerhörn och 25 m S om åkerkant i riktning ÖNÖ-VSV från en punkt som ligger 20 m från åkermark i Ö.

Koordinat (N/E): 6482276 / 294799 (SWEREF 99 TM)

Bro 13:2

Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,2 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 3,5 cm diam och 0,3-0,4 cm dj. Belägen på svagt ÖNÖ-sluttande häll i markytan.

Terräng:Skogsmark (Al- och talldungar).

Läge:17 m ÖSÖ om Bro 13:1.

Koordinat (N/E): 6482271 / 294815 (SWEREF 99 TM)

Bro 14:1

Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 5 skålgropar, 2-5 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande häll.

Terräng:Buskbevuxen bergsluttning mot betesvall.

Läge:5 m V om hörn av stengärdesgård och 12 m NNV om åkerhörn.

Koordinat (N/Ö): 6482359 / 294682 (SWEREF 99 TM)

Bro 14:2

Beskrivning: Hällristning, 3,3x2,3 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 9 människofigurer, 15 övriga figurer och 37 skålgropar. Skeppen är ca 40-70 cm l, varav 1 av dubbellinjetyp med spantsstreck och 2 av enkellinjetyp, därav 1 med bemanningsstreck. Människofigurerna är ca 20-25 cm l, samtliga med lyfta armar och korta ben, varav 7 med helt uthuggen kropp. 2 av människofigurerna har spiralformade armar. Fragmenten är ca 5-25 cm stora. Skålgroparna är ca 3-5 cm diam. Belägen på brant SSÖ-sluttande häll.

Terräng:Skogsmark (lövskog).

Läge:6 m VNV om Raä nr 14:1.

Koordinat (N/Ö): 6482359 / 294669 (SWEREF 99 TM)

Bro 15:1

Beskrivning:Hällristning, 2,15x1,9 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 3 människofigurer och 1 fragment. Skeppen är 47-190 cm l, varav 4 är dubbellinjetyp, därav 1 fragmentarisk; 1 är av enkellinjetyp, 3 har bemanningsstreck. Människofigurerna är 27-29 cm l, med helt uthuggen kropp. En håller ett spjut lyft över huvudet. Fragmentet är 16 cm l. Belägen på starkt Ö-sluttande berghäll

Terräng:Bergskant invid skogsmark.

Läge:16 m N om åkerhörn och 9 m N om stengärdsgårdshörn.

Koordinat (N/E): 6482659 / 294998 (SWEREF 99 TM)

Bro 16:1

Beskrivning:Hällristning, 2,4x1,9 m (NÖ-SV), bestående av 6 skeppsfigurer, 6 människofigurer, 1 ankarliknande figur, 5 obestämbara figurer och 63 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 30-55 cm l och samtliga är av enkellinjig typ, vara tre skepp har spiralstävar. Människofigurerna är 10-35 cm l med helt uthuggna kroppar och vara två saknar ben. Den bestämbara figuren påminnande om ett ankare är 16x11 cm stor. De obestämbara figurerna, fragment, är 6-12 cm l, varav en med helt uthuggen yta. Skålgroparna är 2-5,5 cm diam och 0,2-1,2 cm dj, varav två är förbundna med en ränna. Belägna på svagt S-sluttande häll.

Terräng:Svagt S-sluttande hällparti.

Läge:10 m VNV om V-hörnet av ladugård och direkt N om grusväg.

Koordinat (N/E): 6482038 / 294351 (SWEREF 99 TM)

Bro 16:2

Beskrivning:Hällristning, 2x0,3 m (Ö-V), bestående av 4 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på närmast plan hällavsats mot S.

Terräng:S-sluttande berghäll.

Läge:20 m V om Bro 16:1 och 5 m NNV om väg.

Koordinat (N/E): 6482036 / 294334 (SWEREF 99 TM)

Bro 17:1

Beskrivning:Hällristning, 1x0,8 m (NV-SÖ), bestående av mycket svaga spår av 2 skepp och 1 skålgrop. Skeppen 37 respektive 50 cm l. Kunde inte återfinnas vid fornminnesinventeringen 1976 eller dokumentation 2002. Hällen hade hösten 1965 utsatts för sodabehandling.

Koordinat (N/E): 6482503 / 294877 (SWEREF 99 TM)

Bro 18:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av skålgropar, helt övertäckt. Upptäckt av prosten Hallbäck. Ej återfunnen vid dokumentation år 2002.

Terräng:Plan framför ladugård.

Koordinat (N/E): 6482129 / 294470 (SWEREF 99 TM)

Bro 19:1

Beskrivning: Hällristning, 6x2,7 m (NV-SÖ), bestående av 2 hällristningsytor (A och B). Belägen på SÖ-sluttande, bitvis mycket brant berg.

Hällristningsyta A, 3,5x3 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 1 vagnsfigur, 2 cirkelfigur, 7 streck och krokar, samt 19 skålgropar. Skeppen är av enkellinjetyp och med bemanning. Vagnen är 2-hjulig. 2 av skålgroparna är sammanbundna med en linje.

Hällristningsyta B, 1,2x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp av enkellinjetyp och med bemanning, 1 våglinje, 4 cirklar, 7 linjer och streck samt 27 skålgropar. Många av figurerna är mycket tunt huggna, och fler mycket tunna huggningar, vilka inte kunde tolkas vid dokumentationstillfället finns på hällen. Några av "fragmenten" kan möjligen vara vagnsfigurer.

Terräng:SÖ-sluttande, delvis moränbundet berg.

Läge: Ca 20 m Ö om kant av gammal åker.

Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM)

Bro 19:2

Beskrivning:Hällristning, bestående av en obestämbar figur, 16x16 cm stor.

Terräng:SÖ-sluttande, delvis moränbundet berg.

Läge:10-11 m VNV om Bro 19:1 och 3,5 m NNV om Bro 19:3.

Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM)

Bro 19:3

Beskrivning:Hällristning, 2,1x1,9 m (N-S), bestående av 1 skepp (?), 1 djurfigur, 1 linje och 7 skålgropar.

Skeppet är 47 cm l, ofullständigt och grunt hugget. Djurfiguren är 30 cm l, 4-bent, hjortdjur. Linjen är 22 cm l. Skålgroparna är 2,5-3 cm diam och 0,3-0,4 cm dj. Belägen på brant bergparti.

Terräng:SÖ-sluttande, delvis moränbundet berg.

Läge:6 m V om Bro 19:1. 3,5 m SSÖ om Bro 19:2.

Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM)

Bro 19:4

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 cirkel, 12 cm diam, grunt huggen.

Terräng:SÖ-sluttande, delvis moränbundet berg.

Läge:4,4 m NNÖ om Bro 19:1.

Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM)

Bro 20:1

Beskrivning:Hällristning, 1,65x0,7 m (N-S), bestående av 2 skepp, 63-163 cm l, dubbellinjetyp, med långa bemanningsstreck. Belägen på V-sluttande häll

Terräng:Bergsluttning med ljung, buskar och träd.

Läge:23 m NÖ från punkt där stengärdesgård i riktning NÖ-SV upphör mot berget. 12 m VNV om stenblock (1,7x0,9x0,3 m stort).

Koordinat (N/E): 6480903 / 293072 (SWEREF 99 TM)

Bro 21:1

Beskrivning:Hällristning, 3,9x2,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skeppsfigurer, 5 obestämbara figurer och 1 skålgrop.

Skeppsfigurerna är 43-200 cm l, varav 5 är dubbellinjiga och 1 har helt uthugget skrov, samtliga med bemanningsstreck. De obestämbara figurerna är linjer, 23-50 cm l. Skålgropen är 6 cm diam och 1 cm dj. Belägen på VSV-sluttande vattenöversilad berghäll.

Terräng:SV-sluttande vattenöversilad berghäll. Skogsmark.

Läge:0,7 m NV om stenblock (0,8x0,8x0,8 m)

Koordinat (N/E): 6480944 / 293088 (SWEREF 99 TM)

Bro 21:2

Beskrivning:Hällristning, 10x6,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 10 skeppsfigur, 1 människofigur, 1 djurfigur, 9 obestämbara figurer och 5 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 25-108 cm l och konturristade. Människofiguren är 30 cm l, med helt uthuggen kropp, fallos och svärd. Djurfiguren är 30 cm l och har fyra ben och fallos. De obestämbara figurerna, linjer och fragment är 10-69 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på stor SV-sluttande vattenöversilad häll med svarta och bruna utfällningar.

1 skålgrop är på hällavsats 2 m V om ett av skeppen och 0,5 m Ö om bergskant.

Terräng:Vattenöversilad hällavsats ovanför bergbrant med svart och brun missfärgning. Skogsmark.

Läge:18 m SV om Bro 21:1.

Koordinat (N/E): 6480929 / 293068 (SWEREF 99 TM)

Bro 22:1

Beskrivning:Hällristning, 3,85x2,25 m (N-S), bestående av 3 skeppsfigurer, 2 människofigurer, 4 djurfigurer, 8 fragment och 10 skålgropar.

Skeppen är 82-88 cm l. Ett av skeppen har ovanligt långa bemanningsstreck. Skeppet längst ner har spiralformade stävar. Människofiguren är 39 cm l. Djurfigurerna är 18-31 cm l, 4-benta, 2 hjortdjur, 1 häst och 1 fragmentarisk. Den obestämbara figuren är 46 cm l. Linjerna är 6-20 cm l. Skålgroparna är 4-5,5 cm diam och 0,4-0,8 cm dj, varav 5 i spricka. Den övre delen av ristningen är djupt huggen medan den nedre delen är grunt huggen.Belägen på SV-sluttande häll.

Terräng:Skogsmark (tallskog).

Läge:26 m NNÖ om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6480923 / 293165 (SWEREF 99 TM)

Bro 22:2

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skepp och 3 skålgropar.

Skeppet är 69 cm l, av enkellinjetyp. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll.

Terräng:Skogsmark (tall).

Läge:38 m Ö om Bro 22:1 och 23 m N om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6480923 / 293201 (SWEREF 99 TM)

Bro 23:1

Beskrivning:Hällristning, 1,3x0,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 20 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande berghäll.

Terräng:Bergsluttning. Buskvegetation.

Läge:1 m N om stengärdesgård/bygräns och 20 m VNV om möte mellan tre stengärdesgårdar.

Koordinat (N/E): 6481053 / 293225 (SWEREF 99 TM)

Bro 24:1

Beskrivning:Hällristning, 1,4x0,5 m (N-S), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop.

Skeppet är 45 cm l, enkellinjetyp med 3 människofigurer ombord. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.

Terräng:Bergsluttning. Skogsmark.

Läge:16 m VSV om NV hörnet av uthus.

Koordinat (N/E): 6481214 / 293537 (SWEREF 99 TM)

Bro 25:1

Beskrivning:Hällristning, 1,7x1,1 m (Ö-V), bestående av 44 skålgropar, 3-8 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på låg, välvd hällrygg.

Terräng:Liten buktig berghäll i åkermark.

Läge:38 m VSV om VSV hörnet av bostadshus, 12 m SV om utfartsväg och 9 m SV om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6480054 / 293642 (SWEREF 99 TM)

Bro 26:1

Beskrivning:Hällristning, 16,15x11,75 (NV-SÖ), bestående av 5 hällristningsytor (A-B).  Belägen på Ö-sluttande, stor häll. Från SSV mot NNÖ:

Hällristningsyta A, bestående av 1 skålgrop.

Hällristningsyta B, 6,7x1,8 m (NÖ-SV), bestående 4 skepp, varav 3 av dubbellinjetyp, därav 2 med bemanningsstreck; en av enkellinjetyp, järnålderstyp. 1 stegliknande figur, 1 runliknande figur, 1 vulvaform, 1 rund uthuggen yta, ca 10 linjer och streck och 11 skålgropar, varav en med kort skaft.

Hällristningsyta C, 3,7x2,2 m (NÖ-SV), bestående av 8 skepp, varav 5 av dubbellinjetyp, därav 4 med bemanning; 1 med helt uthugget skrov och 2 av enkellinjetyp. 1 mycket tunt inhugget hjulkors, 3 fragment och 8 skålgropar.

Hällristningsyta D, 9,2x7,4 m (NÖ-SV), bestående av 27 skepp, enkel och dubbellinjetyp, med och utan bemanningsstreck; ett skepp av järnålderstyp har både bemanning och åror. 3 människofigurer, varav en lång och smal och en "dykare" med stora "grodfötter". 3 små djurfigurer, 4-benta. 3 hjulkors, en mycket tunt huggen, två är parställda. 1 fotfigur, konturhuggen. 1 cirkel. 1 "cup and ring". ca 20 linjer och fragment. 202 skålgropar.

Hällristningsyta E, 4,1x2,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, varav 1 av dubbellinjetyp utan bemanning och 1 med helt uthugget skrov och bemanningsstreck. 2 antropormorfa nätfigurer. 2 obestämbara figurer. Ca 6 linjer och fragment, varav ett par kan vara skepp. 58 skålgropar, varav 7 ingår i de obestämbara figurerna.

Terräng:Dalgång. Betesmark.

Läge:46 m V om åkerhörn.

Koordinat (N/Ö): 6480000 / 293214 (SWEREF 99 TM)

Bro 26:2

Beskrivning: Hällristning, 2,15x1,3 (N-S), bestående av 2 skeppsfigure, 1 fotsula, 1 större övrig figur, 4 linjer och fragment, samt 34 skålgropar. Skeppen är 30-32 cm l, av dubbellinjetyp utan bemanning, fragentariska. Fotsulan är 28 cm l, konturhuggen och utan sandalband. Den större övriga figuren är 63x37 cm stor. Belägen på en låg, flack häll.

Terräng:Dalgång. Betesmark.

Läge:14 m SSV om Bro 26:1.

Koordinat (N/E): 6479980 / 293201 (SWEREF 99 TM)

Bro 26:3

Beskrivning:Hällristningsområde, bestående av 2 hällristningsytor.

Hällristning (1), 0,2x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skålgropar, 4-7 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på toppen av Ö-sluttande häll.

9 m NNÖ om hällristning (1) är:

Hällristning (2), bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på toppen av svagt NÖ-sluttande häll.

Terräng:Dalgång. Betesmark.

Läge:28 m V om Bro 26:2.

Koordinat (N/E): 6479986 / 293167 (SWEREF 99 TM)

Bro 27:1

Beskrivning:Hällristning, 3,4x3,3 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 1 fragment, 1 avlång fördjupning och 15 skålgropar.

Skeppen är 33-48 cm l, enkellinjetyp med bemanning. Fragmentet är 10 cm l. Avlånga fördjupningen är 10x5 cm stor och 1 cm dj. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på starkt S-sluttande berghäll mot väg, invid sprängkant.

Läge:2 m N om vägkant.

Koordinat (N/E): 6479895 / 293071 (SWEREF 99 TM)

Bro 27:2

Beskrivning: Hällristning, 0,85x0,6 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 5 skålgropar.

Skeppet är 56 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck som har "knopphuvuden". Fragmentet är 12 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på brant S-sluttande hällyta

Läge:7,3 m NÖ om Bro 27:1.

Koordinat (N/E): 6479898 / 293073 (SWEREF 99 TM)

Bro 27:3

Beskrivning:Hällristning, 0,6x0,2 m (Ö-V), bestående av 5 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll i vattenflöde, ca 20 cm N om sprängkant.

Läge:6 m V om Bro 27:1.

Koordinat (N/E): 6479897 / 293063 (SWEREF 99 TM)

Bro 27:4

Beskrivning:Hällristning, 0,95x0,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 1 skålgrop.

Skeppen är 67-85 cm l. Det mindre skeppet av enkellinjetyp med stäv men utan bemanning. Det större skeppet består endast av 16 st bemanningsstreck, utan köllinje. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på S-sluttande häll, ca 20 cm N om sprängkant.

Läge:1,4 m VSV om Bro 27:3.

Koordinat (N/E): 6479897 / 293063 (SWEREF 99 TM)

Bro 28:1

Beskrivning: Hällristning, 1x0,74 m (NÖ-SV), belägen på skadad och sönderslagen löst liggande gnejshäll, l,4x0,88 m (N-S) och 0,2-0,3 m h, bestående av 100 skålgropar, 2,5-9 cm diam och 0,3-3,5 cm dj, varav 2 är skadade. Skålgroparna är belägna på den plana, ej skadade övre delen av hällen, förutom en som är belägen på den SÖ lodräta sidan.

Terräng:Skogsmark.

Läge:23 m VNV om åkerhörn och 12,5 m NNV om skärning stenmur (NNÖ-SSV) och liten stig.

Koordinat (N/E): 6479563 / 292940 (SWEREF 99 TM)

Bro 29:1

Beskrivning:Hällristning, 1,1x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 3 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Den större av skålgroparna är inte lika tydlig som de andra. Belägen på nederkanten av svagt S-sluttande häll.

Terräng:Tomtmark.

Läge:18 m Ö om SÖ hörnet av bostadshus och 4 m SV om NÖ hörnet av tomt. En enkel grill, 0,7x0,6 m st och 1 m h, av vit "mextex"-tegel står mellan de två skålgroparna i NÖ och den ensamma skålgropen i SV.

Koordinat (N/E): 6479909 / 292999 (SWEREF 99 TM)

Bro 30:1

Beskrivning:Hällristning, 2,45x1 m (NV-SÖ), bestående av 1 åtta-ekrigt hjul, 1 skepp, 1 komplicerad obestämbar figur, 1 cirkelfigur, 3 fragment och 1 skålgrop.

Det åtta-ekriga hjulet är 47 cm diam, ofullständigt, med en skålgrop i centrum. Skeppsfiguren är 32 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Den komplicerade figuren är 40 cm l. Cirkelfiguren är 10 cm diam. Fragmenten är 8-16 cm l. Skålgropen är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Delvis mycket grunt huggen. Belägen på SÖ-sluttande häll med vattenrinning.

Terräng:Skogs- och ljungmark.

Läge:15 m NV om byväg och 7 m ÖSÖ om bergspets mot ljungstråk.

Koordinat (N/E): 6480190 / 291484 (SWEREF 99 TM)

Bro 31:1

Beskrivning: Hällristning, 5,6x5,4 m (N-S), bestående av 14 skeppsfigurer, 1 fotfigur, 1 övrig figur, 16 linjer och fragment, samt 51 skålgropar. Skeppen ar ca 25-50 cm l, 13 av enkellingetyp, därav 9 med bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp. Flera av skeppen är av järnålderstyp. Fotfiguren är 28 cm l, konturhuggen och med sandalband. Den övriga figuren är 33 cm h. Samtliga figurer är relativt tunnt inhuggna i den mycket släta hällen. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande häll.

Terräng:Bergsluttning med träd och buskar.

Läge:45 m ÖNÖ om NÖ hörnet av uthus och 21 m NV om väg i kurva från punkt i åkerkants förlängning (NV-SÖ).

Koordinat (N/E): 6480106 / 291342 (SWEREF 99 TM)

Bro 32:1

Beskrivning:Hällristning, 1,07x0,85 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 55 skålgropar.

Skeppet är 65 cm l, av enkellinjig typ och med bemanningsstreck, otydligt och starkt vittrat. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, vittrade. I berget nedanför ristningen är två järnkrampor nedslagna i borrade hål. Ristningen belägen på Ö-sluttande berghäll. Kraftigt vittrad häll.

Terräng:Ö-sluttande häll. Skogsmark.

Läge:22 m VNV om gammal landsväg.

Koordinat (N/E): 6482448 / 295163 (SWEREF 99 TM)

Bro 33:1

Beskrivning:Hällristning, 3x2,9 m (NV-SÖ), bestående av 16 skepp, 2 människofigurer, 3 djurfigurer, 12 streck och fragment och 12 skålgropar.

Skeppen är 14-73 cm l, 5 av enkellinjetyp, 9 av dubbellinjetyp, 1 med helt uthugget skrov, både spantstreck och bemanningsstreck förekommer, samt några med naturalistiskt avbildade människofigurer. Människofigurerna är 16-21 cm, varav en är upp och ned. De 3 djurfigurerna är 18-29 cm l och fyrbenta. En rad med 17 vågräta streck placerad under varandra, ca 10-25 cm l. 12 streck och fragment. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Ristningens V del är starkt vittrad med otydliga figurer. I hällens nedre Ö del är en järnkrampa. Belägen på brant NNV-sluttande häll

Terräng:Skogsbevuxen bergsknalle.

Läge:3,5 m SV om utfartsväg till gården Fjäll. Över ristningens V del löper högspänningsledning i riktning NÖ-SV).

Koordinat (N/E): 6486591 / 299536 (SWEREF 99 TM)

Bro 33:2

Beskrivning:Hällristning, 1,25x0,35 m (NV-SÖ), bestående av 3 människofigurer och 1 linje.

Människofigurerna är 24-33 cm l, med helt uthuggen kropp, varav två bär spjut. Linjen är 13 cm l. Belägen på NÖ-sluttande häll

Terräng:Skogsbeklätt hällområde.

Läge:5,5 m SSÖ om Bro 33:1.

Koordinat (N/E): 6486585 / 299541 (SWEREF 99 TM)

Bro 34:1

Beskrivning:Hällristning, 2,2x1,5 m (NÖ-SV), bestående av 21 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på svagt NÖ-sluttande hällyta på åkerholme.

Terräng:Åkermark.

Läge:Invid V kanten av markväg och 10 m SSV om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6487583 / 299062 (SWEREF 99 TM)

Bro 35:1

Beskrivning:Hällristning, 1,1x0,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 25 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj, varav 8 skålgropar är sammanbundna med rännor, 2-9 cm l. Belägen på NÖ-sluttande hällyta på större åkerholme.

Terräng:Åkerholme.

Läge:6,5 m VNV om åkerkant (NNÖ-SSV). 37 m NV om Bro 34:1.

Koordinat (N/E): 6487608 / 299028 (SWEREF 99 TM)

Bro 51:1

Beskrivning: Hällristning på lös, något rundad, kantställd ljus granitsten, 0,45x0,35 m st (NV-SÖ) och 0,2 m tj, bestående av 1 skålgropsliknande grop, 9,5 cm diam och 4 cm dj. Något spetsig i botten. Gropen ser slipad ut och är troligen sentida. Kan ha används som lager.

Terräng:Tomtmark.

Läge: 4 m N om NÖ hörnet av bostadshus. (Flyttad.)

Koordinat (N/E): 6479514 / 294215 (SWEREF 99 TM)

Bro 202:1

Beskrivning:Hällristning, 0,4x0,15 m (NV-SÖ), bestående av 6 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på hälltopp. Berget till större delan täckt av utplanad jordhög, överväxt med mossa.

Terräng:Liten bergklack i lägre höjdrygg. Tomtmark.

Läge:10 m SÖ om Ö hörnet av mangårdsbyggnad.

Koordinat (N/E): 6482180 / 296997 (SWEREF 99 TM)

Bro 203:1

Beskrivning:Hällristning, 0,8x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 15 skålgropar, 3,5-7 cm diam och 0,3-1,2 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällyta.

Terräng:Uppstickande bergklack och mindre avsats på impediment, 3,5 m ÖSÖ om krönparti. Åkermark.

Läge:23 m VSV om SV hörnet av ekonomibyggnad och 15 m NNÖ om bergetsspets vid vägskäl.

Koordinat (N/E): 6482183 / 296880 (SWEREF 99 TM)

Bro 203:2

Beskrivning:Hällristning, 1,1x0,1 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på närmast plan avsats.

Terräng:Uppstickande bergklack och mindre avsats på impediment, 3,5 m ÖSÖ om krönparti. Åkermark.

Läge:23 m VSV om SV hörnet av ekonomibyggnad och 15 m NNÖ om bergetsspets vid vägskäl.

Koordinat (N/E): 6482178 / 296877 (SWEREF 99 TM)

Bro 286:1

Beskrivning:Hällristning, 1,6x0,4 m (NNV-SSÖ), bestående av 10 skålgropar och 2 avlånga fördjupningar.

Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,2-2,5 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 10-13 cm l och 6 cm br, varav en har 2 utskott och den andra med skålgrop i mitten. Belägen på häll i krönläge.

Terräng:Högsta krön av litet bergsparti invid brant NV-sluttning.

Läge:Högsta krönet av litet bergsparti, invid brant sluttning mot NV. 11 m NNÖ om stengärdesgård. 16 m V om telefonstolpe.

Koordinat (N/E): 6487284 / 299862 (SWEREF 99 TM)

Bro 323:1

Beskrivning:Hällristning, 0,65x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på låg, svagt välvd berghäll på impediment i åker.

Terräng:Impediment i åker.

Läge:9 m SV om väg (NV-SÖ). På hällens övre parti, ca 1,5 m NÖ om hällens SV spets.

Koordinat (N/E): 6487616 / 299108 (SWEREF 99 TM)

Bro 324:1

Beskrivning:Hällristning, 6,7x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 1 spiralfigur, 2 ringfigurer och 41 skålgropar.

Spiralfiguren är 16 cm l. Ringfigurerna är 10-12 cm diam. Skålgroparna är 2-5,5 cm diam och 0,1-1 cm dj, varav 2 st i varsin ringfigur. Belägen på hällkant mot SV. Svag SÖ-sluttning

Terräng:VSV kanten av S-sluttande hällparti. Impediment mellan åkrar.

Läge:7 m NÖ om åkerkant, vid hällkant.

Koordinat (N/E): 6487180 / 299054 (SWEREF 99 TM)

Bro 324:3

Beskrivning:Hällristning, 2x1,1 m (Ö-V), bestående av 6 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 6 fragment och 3 skålgropar.

Skeppen är 23-36 cm l, varav 3 med helt uthugget skrov, 1 dubbellinjigt, 2 enkellinjiga, 5 har bemanningsstreck, varav ett skepp med 2 "lurblåsare". Människofiguren är 20 cm l, saknar huvud. Djurfiguren är 15 cm l. Fragmenten är 5-12 cm l. Skålgroparna är osäkra, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på närmast plan och SV-sluttande hällavsats.

Terräng:VSV kanten av S-sluttande hällparti. Impediment mellan åkrar.

Läge:5 m NV om Bro 720. 12 m NV om Bro 324:1. 0,4 m NÖ om större stenblock (1,6x1 m st och 0,7 m h).

Koordinat (N/E): 6487191 / 299045 (SWEREF 99 TM)

Bro 324:4

Beskrivning:Hällristning, 1,9x0,7 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 3 skålgropar. Dessa är 3,5-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägna på plan topp av hällparti.

Terräng:VSV kanten av S-sluttande hällparti. Impediment mellan åkrar.

Läge:31 m NV om Bro 324:3. 0,1 m Ö om hällkant.

Koordinat (N/E): 6487215 / 299029 (SWEREF 99 TM)

Bro 325:2

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj, mycket tydlig och helt säker. Belägen på flack berghäll i plan mark.

Terräng:Flack berghäll. Grandunge med tät slyvegetation

Läge:2,5 m V (10 grader S) om Bro 325:1. 0,9 m NÖ om hällens högsta punkt.

Koordinat (N/E): 6487291 / 299219 (SWEREF 99 TM)

Bro 328:1

Beskrivning:Hällristning, 2,35x1,95 m (N-S), bestående av 2 hästfigurer med ryttare, 1 nätfigur, 4 linjer och 26 skålgropar.

Hästarna med ryttare är 22 respektive 26 cm l. Nätfiguren är 35x16 cm st. Linjerna är 6-28 cm l, varav 3 prickhuggna. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på kraftigt SSÖ-sluttande häll.

Läge:12 m V om bostadshus NV-hörn.

Koordinat (N/E): 6486470 / 298993 (SWEREF 99 TM)

Bro 329:2

Beskrivning:Hällristning, 0,7x0,4 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar.

Skeppet är 70 cm l, enkellinjigt med bemanningsstreck. Tunt hugget. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,1-0,3 cm dj. Belägen på N-sluttande häll.

Terräng:Betesmark.

Läge:8 m NNV om Bro 329:1 och 2,2 m N om stensträng (Ö-V) av intill meterstora stenar.

Koordinat (N/E): 6486529 / 298986 (SWEREF 99 TM)

Bro 330:1

Beskrivning:Hällristning, 1,75x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 7 skålgropar, 3,5-7,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Några är vittrade och osäkra. Belägen på NÖ-sluttande hällrygg.

Terräng:Uppstickande bergrygg i SÖ-sluttning. Åkermark.

Läge:4 m SV om NÖ spetsen av bergrygg.

Koordinat (N/Ö): 6487026 / 299105 (SWEREF 99 TM)

Bro 333:1

Beskrivning:Hällristning, 1,75x1 m (NV-SÖ), bestående av 60 skålgropar, varav 58 runda, 2,5-6 cm diam och 0,5-1 cm dj, samt 2 ovala, 8-9 cm l, 4 cm br och 1 cm dj. Skålgroparna är uppdelade i tre grupper med 42, 15 respektive 3 skålgropar i vardera. Belägen på toppen av hällrygg.

Terräng:Hagmark.

Läge:26,5 m ÖNÖ om åkerkant (NNV-SSÖ), från en punkt 32 m NNV om landsväg.

Koordinat (N/E): 6485210 / 297542 (SWEREF 99 TM)

Bro 333:2

Beskrivning:Hällristning, 0,25x0,1 m (NV-SÖ) bestående av 4 skålgropar, 2,5-3,5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Belägen på toppen av hällrygg. Skålgroparna är mycket osäkra, kan vara vittringsgropar.

Terräng:Hagmark.

Läge:1,8 m N om Bro 333.1. 0,2 m ÖNÖ om hällkantens spets.

Koordinat (N/E): 6485211 / 297541 (SWEREF 99 TM)

Bro 333:3

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 6 cm diam och 0,7 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll.

Terräng:Hagmark.

Läge:7,1 m SSV om Bro 333:1.

Koordinat (N/E): 6485200 / 297538 (SWEREF 99 TM)

Bro 333:4

Beskrivning:Hällristning, 0,15x0,05 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Belägen på låg SSV-sluttande häll.

Terräng:Hagmark.

Läge:5,7 m S om Bro 333:3. 1,25 m SÖ om dubb och inhugget kryss för höjdangivelse.

Koordinat (N/E): 6485193 / 297537 (SWEREF 99 TM)

Bro 333:5

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hälltopp.

Terräng:Hagmark.

Läge:16 m NNÖ om Bro 333:1.

Koordinat (N/E): 6485222 / 297548 (SWEREF 99 TM)

Bro 334:1

Beskrivning:Hällristning, 0,65x0,15 (NV-SÖ), bestående av 5 skålgropar, 3,5-5,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen i hällsvacka invid bergkant.

Läge:14 m NNÖ om vägkorsning. Invid bergskant, 2 m över markplanet.

Koordinat (N/E): 6485336 / 297540 (SWEREF 99 TM)

Bro 334:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,8 cm dj. Belägen på uppstickande hälltopp mot V.

Läge:5,5 m VNV om Bro 334:1.

Koordinat (N/E): 6485340 / 297532 (SWEREF 99 TM)

Bro 334:3

Beskrivning:Hällristning, 0,1x0,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skålgropar, 5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på hälltopp.

Läge:3 m Ö om Bro 334:1.

Koordinat (N/E): 6485336 / 297540 (SWEREF 99 TM)

Bro 334:4

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen i en hällsvacka. Ej återfunnen vid dokumentation år 2007.

Läge:7 m NNÖ om Bro 334:1.

Koordinat (N/E): 6485343 / 297544 (SWEREF 99 TM)

Bro 334:6

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på svagt NÖ-sluttande hällavsats

Läge:5 m N om Bro 334:5. 0,4 m SÖ om hällkant (NÖ-SV).

Koordinat (N/E): 6485371 / 297525 (SWEREF 99 TM)

Bro 334:7

Beskrivning:Hällristning, 1,4x0,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 böjd linje och 2 skålgropar.

Skeppen är 26-70 cm l, varav 2 enkellinjiga med bemanningsstreck och 1 dubbellinjigt med bemanningsstreck. Den böjda linjen är 40 cm l. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på kraftigt V-sluttande häll

Läge:19 m SSV om Bro 334:5. 2 m Ö om väg (N-S).

Koordinat (N/E): 6485355 / 297521 (SWEREF 99 TM)

Bro 336:1

Beskrivning:Hällristning, 1,85x0,6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 13 skålgropar, 3-8 cm diam och 0,2-2 cm dj, varav 2 med sentida borrhål/mejselhuggning i botten. Belägen på hällkrön och svag Ö-sluttning.

Terräng:Högsta krönet av svagt SÖ-sluttande berg.

Läge:14 m N om NÖ hörnet av ekonomibyggnad och 12 m VNV om NV hörnet av bostadshus.

Koordinat (N/E): 6485423 / 297491 (SWEREF 99 TM)

Bro 336:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1cm dj. Hårt vittrad. Belägen på bergavsats invid brant SSV-sluttning. Vid arkeologisk dokumentation av hällristningar år 2007, kunde inte ristningen besiktigas p.g.a. tät murgrönavegetation över och runt ristningen.

Terräng:Högsta krönet av svagt SÖ-sluttande berg.

Läge:12 m SSV om Bro 336:1 och ca 3 m NNV om NÖ hörnet av ekonomibyggnad.

Koordinat (N/E): 6485415 / 297495 (SWEREF 99 TM)

Bro 337:1

Beskrivning:Hällristning, 1,15x1,05 m (NV-SÖ), bestående av 43 skålgropar, 2-7 cm diam och 0,2-1,5 cm dj, varav 42 samlade i grupp och delvis ordnade i rader på hällens krön. Belägen i mittpartiet och högsta krönet av rundad häll, 3,5x3,5 m st och 2 m över åkermarken i NV.

Läge:Ca 9,2 m VNV om öppning i stenmur.

Koordinat (N/E): 6485293 / 297134 (SWEREF 99 TM)

Bro 341:1

Beskrivning:Hällristning, 2,4x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 5 fragmentariska figurer och linjer samt 48 skålgropar.

Skepp, 19-49 cm l, dubbellijetyp, varav det ena fragmentariskt. Fragmentariska figurer och linjer, 12-24 cm l. Skålgropar, 2-6 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.

Terräng:Åkerren.

Läge:5 m V om dike (N-S) och 10 m S om dike (Ö-V).

Koordinat (N/E): 6484502 / 296259 (SWEREF 99 TM)

Bro 342:1

Beskrivning:Hällristning, 3x1 m (NV-SÖ), bestående av 2 fotsulefigurer och 54 skålgropar.

Fotsulor, parställda, helt uthuggna, 22 cm l och 1 cm dj. Skålgropar, 2,5-7 cm diam och 0,2-1,5 cm dj, varav 6 st ligger i cirkel med en skålgrop i mitten. Belägen på plan till starkt sluttande krön och ÖSÖ-sluttning av bergsrygg på åkerholme.

Terräng:Svag NV-sluttning av låg, delvis jordtäckt bergrygg. Åkerimpediment.

Läge:4,5 m VSV om åkerkant (NNV-SSÖ) och 3 m VSV om ÖNÖ spetsen av hällparti på åkerholme.

Koordinat (N/E): 6484361 / 295787 (SWEREF 99 TM)

Bro 342:2

Beskrivning:Hällristning, 0,5x0,1 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skålgropar, 6-7 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på krön av åkerholme

Terräng:Svag NV-sluttning av låg, delvis jordtäckt bergrygg. Åkerimpediment.

Läge:2,7 m V om Bro 342:1.

Koordinat (N/E): 6484361 / 295787 (SWEREF 99 TM)

Bro 343:1

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på högsta krönet av hällparti.

Terräng:Impediment i åkermark.

Läge:0,8 m Ö om V kanten och spetsen i absolut krönläge.

Koordinat (N/E): 6484332 / 295857 (SWEREF 99 TM)

Bro 344:3

Beskrivning: Hällristning, 0,2x0,2 m (NV-SÖ), bestående av 4 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägna på toppen av NV-sluttande hällrygg.

Terräng:Moränavsats och sadelläge mellan låga berg. Igenväxande hagmark.

Läge:På åkerholmens SV del. Nära krönet av hällen, ca 0,5 m om hällens krön, vid en kant.

Koordinat (N/E): 6484069 / 295557 (SWEREF 99 TM)

Bro 364:1

Beskrivning: Hällristning, 0,65x0,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 skålgropar, 4-6,5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. Vittrade. Belägen nära krönet på häll i åkermark.

Terräng:Nära krön av mindre häll. Åkermark.

Koordinat (N/E): 6482476 / 294531 (SWEREF 99 TM)

Bro 439:1

Beskrivning:Hällristning, 2,2x0,3 m (Nö-SV), bestående av 5 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på toppen av hällrygg.

Terräng:Mindre häll i betesmark.

Läge:4 m SV om impedimentets NÖ-spets.

Koordinat (N/E): 6482506 / 296773 (SWEREF 99 TM)

Bro 508:1

Beskrivning: Hällristning, 1,4x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 23 skålgropar, 2,5-7 cm diam och 0,2-1,2 cm djupa. Vittrade. Belägna på NÖ-sluttande häll.

Terräng:SÖ-sluttande hällmarksimpediment i odlingsmark.

Läge:7 m SV om mindre bruksväg och 21 m NV om tomthörn.

Koordinat (N/E): 6482278 / 294405 (SWEREF 99 TM)

Bro 508:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll. I samband med dokumentation 2004, kunde skålgropen inte återfinnas. Vittringsgrop?

Terräng:SÖ-sluttande hällmarksimpediment i odlingsmark.

Läge:7 m SV om mindre bruksväg och 21 m NV om tomthörn.

Koordinat (N/E): 6482259 / 294430 (SWEREF 99 TM)

Bro 508:3

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll. I samband med dokumentation 2004, kunde skålgropen inte återfinnas. Vittringsgrop?

Terräng:SÖ-sluttande hällmarksimpediment i odlingsmark.

Läge:19 m S om Bro 508:2.

Koordinat (N/E): 6482246 / 294432 (SWEREF 99 TM)

Bro 509:1

Beskrivning:Hällristning, 2,4x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skeppsfigur, 3 obestämbar (fragmentarisk) figur och 32 skålgropar. Skeppsfiguren är 70 cm l och dubbelt konturristad, fragmentariskt. De fragmentariska figurerna är en 7-16 cm l. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,2-0,8 cm dj. Ristningen belägen på svagt NV-sluttande häll, 1 m NV om hällens krön.

Terräng:Odlingsmark.

Läge:6 m NNÖ om en telefonstolpe, 9 m Ö om stenmur och 17 m SÖ om väg.

Koordinat (N/E): 6482191 / 294329 (SWEREF 99 TM)

Bro 600:1

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande häll på åkerholme i betesmark.

Terräng:Åkerholme i betesmark.

Läge:7 m NÖ om åkerholmens NV spets och 6 m NNV om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6478403 / 292313 (SWEREF 99 TM)

Bro 607:1

Beskrivning:Hällristning, 2,9x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 1 fågelfigur, 1 helt uthuggen skiva och 16 skålgropar.

Skeppet är 53 cm l, enkellinjetyp, fragmentariskt. Fågelfiguren är 15x14 cm. Uthuggna skivan är 14x11 cm. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,3-1 cm dj, varav 2 är sammanbundna med en ränna, 13 cm l, och 1 har ett "skaft", 4,5 cm l. Belägen på låg NÖ-sluttande hällrygg.

Terräng:Skogsmark.

Läge:9 m V om åkerkant. 2 m Ö om stengärdesgård.             

Koordinat (N/E): 6487361 / 299219 (SWEREF 99 TM)

Bro 607:2

Beskrivning:Hällristning, 3,7x0,9 m (N-S), bestående av 4 skepp, 38-243 cm l, varav det längsta är av dubbellinjetyp med zig-zag-linjer mellan köl- och relingslinjerna; 1 skepp har helhugget skrov. Samtliga skepp utan bemanning. Belägen på brant Ö-sluttande, långsmal (N-S) häll.

Terräng:Skogsmark.

Läge:18 m NV om Bro 607:1. 7 m V om stengärdesgård (N-S).

Koordinat (N/E): 6487369 / 299206 (SWEREF 99 TM)

Bro 607:3

Beskrivning:Hällristning, 2,4x0,6 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 7 fragment och 3 skålgropar.

Skeppen är 31-37 cm l, varav 1 med helt uthugget skrov. Människofiguren är 42 cm l, helt uthuggen kropp, fallos, svärd med doppsko, markerade vader samt hornprytt huvud. Fragmenten är 2-19 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på NNÖ-sluttande hällsvacka i stort hällparti.

Terräng:Skogsmark.

Läge:2,7 m SV om Bro 607:2.

Koordinat (N/E): 6487365 / 299201 (SWEREF 99 TM)

Bro 608:1

Beskrivning: Hällristning, 2,1x1,2 m (NNÖ-SSV), bestående av 8 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.

Vid arkeologisk dokumentation av hällristningar år 2007, kunde inte ristningen återfinnas p.g.a. bristande orienteringsuppgifter.

Terräng:Skogsmark (tät granskog).

Koordinat (N/E): 6487248 / 299195 (SWEREF 99 TM)

Bro 609:1

Beskrivning:Hällristning, 0,7x0,35 m (N-S), bestående av 2 skeppsfigurer, 20-70 cm l. Det ena skeppet är av enkellinjetyp, det andra är konturristat med två bord. Båda med bemanning. Belägen på kraftigt Ö-sluttande häll vid bergsfot.

Terräng:Vid foten av bergsbrant. Skogsmark.

Läge:9 m SV om stenmurhörn/gräns.

Koordinat (N/E): 6486783 / 299106 (SWEREF 99 TM)

Bro 610:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll, 30 cm från hällens SV-kant. Skålgropen är mycket osäker.

Terräng:Skogsmark.

Läge:1,5 m N om stenmur/gräns och 15 m NNV om gammalt åkerhörn. 0,3 m från hällkant i SV.

Koordinat (N/E): 6486699 / 298968 (SWEREF 99 TM)

Bro 611:1

Beskrivning:Hällristning, 0,9x0,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på toppen av bergknalle

Terräng:Stor åkerholme.

Läge:23 m N om åkerhörn. 7 m S om stenbrottskant.

Koordinat (N/E): 6486012 / 299445 (SWEREF 99 TM)

Bro 612:1

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skeppsfigur, 33 cm l, dubbellinjetyp med spantstreck. Belägen på kraftigt Ö-sluttande häll.

Terräng:Åkerholme.

Läge:4 m V om åkerhörn och dike. 5 m S om bergsimpedimentets N spets. Ca 1,5 m ovanför markytan.

Koordinat (N/E): 6486101 / 299309 (SWEREF 99 TM)

Bro 613:1

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,1 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på toppen av låg uppstickande häll.

Terräng:Hagmark.

Läge:19 m Ö om stenmur vid åkerkant.

Koordinat (N/E): 6486326 / 299290 (SWEREF 99 TM)

Bro 614:1

Beskrivning:Hällristning, 3,05x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 13 skålgropar, 3-7 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på SV kanten av närmast plan, svagt SV-sluttande häll.

Terräng:Hagmark.

Läge:14,5 m SV om SV hörnet av ladugård.

Koordinat (N/E): 6485358 / 297462 (SWEREF 99 TM)

Bro 615:1

Beskrivning:Hällristning, 2,9x1,6 m (Ö-V), bestående av 8 skeppsfigurer, 1 U-formad figur och 9 skålgropar.

Skeppen är 26-118 cm l, varav 4 av enkellinjetyp och 4 av dubbellinjetyp. 5 skepp har bemanning. U-formade figuren är 8 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj, varav 2 är förbundna med en 8 cm l linje. Belägen på kraftigt NÖ-sluttande häll.

Terräng:Hagmark.

Läge:Omedelbart NÖ om stenmur (NNV-SSÖ). 7,5 m V om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6485312 / 297294 (SWEREF 99 TM)

Bro 615:2

Beskrivning:Hällristning, 2,15x0,65 m (N-S), bestående av 2 skeppsfigurer, 1 abstrakt figur, 1 böjd linje och 9 skålgropar.

Skeppen är 54-92 cm l, ett är av enkellinjetyp och ett är av dubbellinjetyp, båda med bemanningsstreck. Abstrakt figur, 26 cm l. Böjd linje, 18 cm l. Skålgropar, 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på ÖSÖ-sluttande häll.

Terräng:Hagmark.

Läge:1 m SV om Bro 615:1 och omedelbart VSV om stenmur (NNV-SSÖ).

Koordinat (N/E): 6485314 / 297295 (SWEREF 99 TM)

Bro 616:1

Beskrivning:Hällristning, 0,6x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 1 djurfigur, 1 spiralfigur och 4 skålgropar.

Djurfiguren är 15 cm l. Spiralfiguren är 20x12 cm. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på S-sluttande hällavsats.

Terräng:Bergsluttning åt S.

Läge:5 m N om väg och 45 m ÖNÖ om ladugårdshörn (NÖ).

Koordinat (N/E): 6482026 / 294301 (SWEREF 99 TM)

Bro 617:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan hällyta.

Terräng:Bäckravin.

Läge:10 m S om bro över bäck och 18 m Ö om stenmur.

Koordinat (N/E): 6482361 / 294436 (SWEREF 99 TM)

Bro 618:1

Beskrivning:Hällristning, 2,3x1,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 91 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Belägen på avsatser i SÖ-sluttande häll, svag sluttande till brant sluttande.

Terräng:Bergsbrant i skogsmark.

Läge:7 m NV om åkerkant på en punkt 25 m SV om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6482400 / 294825 (SWEREF 99 TM)

Bro 618:2

Beskrivning:Hällristning, 1,5x1,4 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 14 skålgropar.

Skeppet är 45 cm l, av dubbellinjetyp med spantstreck. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på brant Ö-sluttande hällsvacka.

Terräng:Bergsbrant i skogsmark.

Läge:1,2 m V om Bro 618:1.

Koordinat (N/E): 6482395 / 294823 (SWEREF 99 TM)

Bro 619:1

Beskrivning:Hällristning, 1,4x1,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 fotsuleliknande figur, 1 T-formad figur, 3 fragmentariska figurer och 24 skålgropar.

Skeppen är 47-55 cm l, av enkellinjetyp, det större har bemanningsstreck med "knopphuvuden". Fotsuleliknande figuren är 23 cm l. T-formade figuren är 12 cm l. Fragmenten är 6-11 cm l. Skålgroparna är 2,5-3,5 cm diam och 0,3 cm dj, varav 12 ingår i skeppsfigur. Belägen på brant SÖ-sluttande häll.

Terräng:Skogsmark.

Läge:14 m NV om åkerkant och 20 m V om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6482433 / 294887 (SWEREF 99 TM)

Bro 620:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 6 cm diam och 1 cm djup. Belägen på NÖ-sluttande häll.

På toppen av en häll 16 m V om om skålgropen är en skålgropsliknande sentida inhuggning. På toppen av en annan häll 23 m VNV om skålgropen är ytterligare två skålgropsliknande sentida inhuggningar och 7 m SSV därom, sentida ristningar bestående av ett H och en oval grop.

Terräng:Gårdsplan.

Läge:8 m S om ladugårdshörn och inom gårdtomt Bro 470:2.

Koordinat (N/E): 6481946 / 294088 (SWEREF 99 TM)

Bro 621:1

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop.

1,35 m SV om skålgropen är en yta 0,75x0,2 m (NNÖ-SSV) med sentida ristningar bestående av 2 ovaler och 2 gropar. Belägen på N-sida av uppstickande berghäll i trädgård.

Terräng:Trädgård.

Läge:11 m S om boningshus V-hörn. 63 m Ö om äldre åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6481871 / 294016 (SWEREF 99 TM)

Bro 622:1

Beskrivning:Hällristning, 6,3 x 2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skeppsfigurer, 1 cirkelfigur, 1 människofigur, 7 obestämbara figurer och 39 skålgropar.

En skeppsfigur är 20 cm l, enkellinjigt och med en människofigur stående på skeppet, 10 cm hög. Den andra skeppsfiguren är ytterst fragmentarisk, 32 cm l, med en stäv. Cirkelfiguren är 4 cm diam. De obestämbara figurerna är 7-33 cm l. Skålgroparna är 1,5-4,5 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.

Terräng:Moränmark med uppstickande berghällar. Hagmark.

Läge: 6 m NV om åkerkant och 23 m N om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6481839 / 294076 (SWEREF 99 TM)

Bro 622:2

Beskrivning:Hällristning, ca 3x3 m (Ö-V), bestående av 5 skeppsfigurer, 5 obestämbara (fragmentariska) figurer och 81 skålgropar. Figurerna är fördelade i två grupper med ca 1,5 m mellanrum.

Den ena gruppen innehåller 4 skepp, 3 fragment och 1 skålgrop. Skeppsfigurerna är 57-77 cm l, en är enkellinjigt med spiralstäv och de andra är dubbellinjiga, varav ett med spantstreck. Fragmenten är 6-8 cm l. Skålgropen är 6 cm diam och 0,5 cm dj.

Den andra gruppen innehåller 1 skeppsfigur, 2 fragment och 80 skålgropar. Skeppsfiguren är 13 cm l, enkellinjigt och med bemanningsstreck. Fragmenten är 4-10 cm l, böjda linjer. Skålgroparna är 1,5-5 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Belägna på plant krön till SÖ-sluttande häll.

Terräng:Moränmark med uppstickande berghällar. Hagmark.

Läge:Ca 1,5 m SSV om Bro 622:1.

Koordinat (N/E): 6481832 / 294068 (SWEREF 99 TM)

Bro 623:1

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skepp, 95 cm l, dubbellinjetyp med bemanningsstreck med "knopphuvuden". Belägen på SSV-sluttande hällkant.

Terräng:S-sluttande moränmark. Skogsmark.

Läge:19 m NÖ om åkerhörn och 33 m NNV om uthushörn (NV). 11 m NNÖ om stenblock (2,5x1,1x0,3 m), med järnspett (40 cm h, belägen i mitten).

Koordinat (N/E): 6480897 / 293249 (SWEREF 99 TM)

Bro 625:1

Beskrivning:Hällristning, 1,35x1 m (NV-SÖ), bestående av 20 skålgropar, 3-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på toppen av NV-sluttande häll.

Terräng:Skogsmark.

Läge:22 m Ö om gammalt åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6484231 / 295639 (SWEREF 99 TM)

Bro 626:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj, något osäker, otydlig. Belägen på plan hällyta.

Terräng:Hagmark.

Läge:24 m NÖ om korsning väg/åkerkant och 18 m N om körväg. 6 m SV om impedimentets NÖ spets.

Koordinat (N/E): 6484254 / 295823 (SWEREF 99 TM)

Bro 627:1

Beskrivning:Hällristning, 1x0,7 m (N-S), bestående av 2 djurfigurer och 1 fragment.

Djurfigurerna är 46 resp. 48 cm l, med fyra ben. Fragmentet är bågformat, 10 cm l. Belägen på S-sluttande, vittrad häll.

Terräng:Hagmark.

Läge:19 m VNV om åkerkant och 4 m N om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6478791 / 291967 (SWEREF 99 TM)

Bro 629:1

Beskrivning:Hällristning, 0,3x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 djurfigur, 27 cm l och tvåbent. Belägen på toppen av NÖ-sluttande häll och intill djup isrepa.

I samband med dokumentation 2004, kunde ingen figur återfinnas.

Terräng:Skogsmark.

Läge:14 m S om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6479634 / 292961 (SWEREF 99 TM)

Bro 631:1

Beskrivning:Hällristning, 3x0,7 m (N-S), bestående av 5 skålgropar samlade i två grupper/ytor med 2,8 m (N-S) avstånd.

Yta 1) Hällristning, 0,7x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skålgropar, 5-6 cm diam och 1 cm dj. Belägen på avsats på hällens NNÖ-sluttning.

Yta 2) Hällristning, 0,35x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skålgropar, 5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skålgroparna ligger på rad. Belägen strax (0,3 m) SÖ om impedimentets högsta punkt.

Terräng:Åkermark. Impediment

Läge:4 m V om impedimentets NÖ hörn.

Koordinat (N/E): 6481296 / 293731 (SWEREF 99 TM)

Bro 634:1

Beskrivning:Hällristning, 0,7x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 11 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3-0,4 cm dj. Belägen på svagt Ö-sluttande häll.

Terräng:Häll i åkermark.

Läge:34 m S om bäck.

Koordinat (N/E): 6478417 / 291876 (SWEREF 99 TM)

Bro 635:1

Beskrivning:Hällristning, 0,6x0,25 m (Ö-V), bestående av 9 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. Belägen på lössprängd hälltopp.

Terräng:Åkerholme.

Läge:5 m N om vägskäl.

Koordinat (N/E): 6478558 / 291907 (SWEREF 99 TM)

Bro 635:2

Beskrivning:Hällristning, 0,2x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.

Terräng:Åkerholme.

Läge:4 m S om åkerkant. 10 m NNV om Bro 635:1.

Koordinat (N/E): 6478567 / 291903 (SWEREF 99 TM)

Bro 636:1

Beskrivning:Hällristning, 1,35x1,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 1 linje och 4 skålgropar.

Skeppen är 48 resp. 64 cm l, dubbellinjiga med delvis uthugget skrov, med bemanning. Linjen är 34 cm l. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på topp och SV-sluttning av häll i åkermark.

Terräng:Häll i åkermark.

Läge:Häll på åkerholme.

Koordinat (N/E): 6478783 / 292847 (SWEREF 99 TM)             

Bro 637:1

Beskrivning:Hällristning, 0,5x0,1 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på hällkant mot SÖ.

Terräng:Impediment i åker.

Läge:Ö delen av åkerholme. 2 m NV om åkerkant och 4 m SV om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6479652 / 293586 (SWEREF 99 TM)

Bro 638:1

Beskrivning:Hällristning, 1,3x0,1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 5 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Mycket osäkra som skålgropar. Troligen vittringsgropar. Belägen på toppen av Ö-sluttande häll.

Terräng:Betesmark.

Läge:21 m VSV om staket i skogskant och 32 m SSÖ om murhörn i linje med åkerkant.

Koordinat (N/E): 6482113 / 297082 (SWEREF 99 TM)

Bro 639:2

Beskrivning:Hällristning, 1,2x0,3 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Mycket osäkra, det finns flera vittringsgropar på hällen. Belägen på krön av N-sluttande häll.

Terräng:Betesmark.

Läge:1,6 m V om Bro 639:1.

Koordinat (N/E): 6482124 / 297013 (SWEREF 99 TM)

Bro 640:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Mycket osäker, troligen naturbildning.Belägen på liten hällkant i sänka mellan två toppar.

Terräng:Betesmark.

Läge:14 m VNV om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6482122 / 296937 (SWEREF 99 TM)

Bro 643:1

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på hällavsats mot V.

Terräng:Hagmark.

Läge:20 m NNÖ om åkerhörn och 3 m ÖSÖ om åkerkant. 20 m N om bostadshus N hörn.

Koordinat (N/E): 6482346 / 296672 (SWEREF 99 TM)

Bro 645:1

Beskrivning:Hällristning, 0,8x0,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skålgropar(?), 7 cm diam och 1 cm dj. Mycket osäkra, med stor sannolikhet naturbildning. På hällen finns en stor mängd vittringsgropar, vilka skulle kunna tolkas som skålgropar. Belägen på toppen av hällklack. Ytan är brandskadad.

Terräng:Impediment i åker.

Läge:6 m S om åkerkant och 7 m Ö om väg.

Koordinat (N/E): 6482443 / 297497 (SWEREF 99 TM)

Bro 651:1

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skepp. Skeppet är 91 cm l, av enkellinjetyp. Ristningen belägen på brant SÖ-sluttande hällyta.

Ej återfunnen vid dokumentation år 2005.

Terräng:Bergstomt.

Läge:30 m N om bostadshus, 15-20 m högre än huset.

Koordinat (N/E): 6481989 / 294934 (SWEREF 99 TM)

Bro 662:1

Beskrivning:Hällristning, på löst block, ristningsytan är 0,26x0,17 m stor, bestående av 21 skålgropar. Dessa är 2-3,5 cm diam och 0,3-0,1 cm dj. Blocket (0,5x0,3x0,2 m st) låg löst i gärdesgård. Blocket är nu flyttad och förvaras i Stångenäs hembygdsmuseum i Bro socken, med inv nr 1205.

Bro 678

Beskrivning:Hällristning 1x0,6 m (Ö-V), bestående av 1 skeppsfigur, 1 djurfigur, 1 ramfigur, 1 böjd linje och 9 skålgropar.

Skeppsfiguren är 53 cm l, med bemanningsstreck och huvudknoppar. Skeppet är mycket tunt ristat. Djurfiguren är 20 cm l. Ramfiguren är 21x19 cm st. Den böjda linjen är 13 cm st. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj, varav 8 st är inhuggna i ramfigurer.

Terräng:Svagt V-sluttande hällyta.

Läge:12 m ÖSÖ om stenmurshörn och 5 m S om stenmur samt 30 m NNÖ om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6482652 / 294431 (SWEREF 99 TM)

Bro 679

Beskrivning:Hällristning, bestående av 2 skålgropar, 4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägna 4,7 m (NÖ-SV) från varandra.

Terräng:Svagt S-sluttande avsats och plan hällyta.

Läge:32 m Ö om Bro 678 och 15 m S om stenmur.

Koordinat (N/E): 6482653 / 294462 (SWEREF 99 TM)

Bro 680

Beskrivning:Hällristning, 0,9x0,4 m (Ö-V), bestående av 14 skålgropar, 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, belägna 2 x 5 i rader.

Terräng:Avsats.

Läge:20 m SÖ om Bro Bro 8:1 och 9 m VNV om grindstolpe i hörnet av stengärdesgård, samt 15 m NÖ om NÖ-hörnet på uthus.

Koordinat (N/E): 6482145 / 294594 (SWEREF 99 TM)

Bro 681

Beskrivning:Hällristning, 1,65x0,1 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 5-6 cm diam och 0,3-1,6 cm dj.

Terräng:På klipphylla under överhäng i brant berg.

Koordinat (N/E): 6483582 / 299530 (SWEREF 99 TM)

Bro 682

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1,5 cm dj.

Terräng:På liten uppstickande berghäll på åkerholme, vid den nedre S-delen av hällen.

Läge:23 m Ö om toppen på större åkerholm.

Koordinat (N/E): 6483464 / 299351 (SWEREF 99 TM)

Bro 683

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 7 cm diam och 1,5 cm dj.

Terräng:På toppen av uppstickande bergknalle i åkermark.

Koordinat (N/E): 6483495 / 299176 (SWEREF 99 TM)             

Bro 684

Beskrivning:Hällristning, 0,7x0,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 skålgropar, 4-6,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på jordfast block 1,3x1,1 m stort.

Terräng:Jordfast block.

Läge:4,6 m Ö om husets (statarlänga) SÖ-hörn.

Koordinat (N/E): 6480192 / 293360 (SWEREF 99 TM)

Bro 685

Beskrivning:Hällristning, 1x0,2 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 4 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta och i vattenrinning.

Terräng:Svagt SÖ-sluttande hällyta.

Läge:19 m NV om stenblock (1,5x1,2x1,3 m).

Koordinat (N/E): 6480147 / 291331 (SWEREF 99 TM)

Bro 686

Beskrivning:Hällristning, inom ett område 5,5x3 m (NV-SÖ), bestående av 2 obestämbara figurer och 2 skålgropar fördelade på tre ytor.

De obestämbara figurerna är 5-11 cm l. Den ena skålgropen (5,5 m NV om de obestämbara figurerna) är 4 cm diam och 0,3 cm dj. Den andra (3,2 m SSV om den första skålgropen) är 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på plan hällavsats i SÖ-sluttande hällparti.

Terräng:Plan hällavsats i SÖ-sluttning av hällparti.

Läge:29 m SV om Bro 2:1 och 9,4 m SÖ om kraftledningsstolpe samt 4,7 m Ö om stengärdesgård.

Koordinat (N/E): 6482043 / 294362 (SWEREF 99 TM)

Bro 687

Beskrivning:Hällristning, 0,3x0,2 (NÖ-SV), bestående av 1 skeppsfigur, enkellinjigt och med djurhuvudformad stäv. Inga bemanningsstreck. Belägen på närmast lodrät SÖ-sluttande bergsbrant.

Terräng:Närmast lodrät SÖ-sluttande bergsbrant.

Läge:8,5 m SÖ om Bro 3:2.

Koordinat (N/E): 6482103 / 294415 (SWEREF 99 TM)

Bro 688

Beskrivning:Hällristning, 2,6x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 1 skeppsfigur, 1 obestämbar figur och 1 skålgrop.

Skeppsfiguren är 70 cm l, enkellinjigt samt utan bemanningsstreck. Den obestämbara figuren är 27 cm l, kan vara en ofullbordad djurfigur? Skålgropen är 2,5 cm diam och 0,1 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.

Läge:20 m N om Bro 3:4. Nedanför (SÖ) om stenbrott och mitt i skrotsten av större block.

Koordinat (N/E): 6482110 / 294398 (SWEREF 99 TM)

Bro 689

Beskrivning:Hällristning, 1,1x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 9 skålgropar, 2-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj, varav 6 st ligger i en tydlig rad. Belägen på SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.

Terräng:SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.

Läge:19 m NNÖ om Bro 3:12 och 11 m Ö om kraftledningsstolpe.

Koordinat (N/E): 6482138 / 294405 (SWEREF 99 TM)

Bro 690

Beskrivning:Hällristning, 0,7x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skeppsfigur, 66 cm l, av enkellinjig typ och med bemanningsstreck. Belägen på ÖSÖ-sluttande hällyta vid vattenrinning.

Terräng:ÖSÖ-sluttande hällyta med vattenrinning.

Läge:12 m Ö om Bro 3:13.

Koordinat (N/E): 6482138 / 294418 (SWEREF 99 TM)

Bro 691

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,6 cm dj. Belägen på toppen av bergknalle och 9,5 m Ö om stensättning i gravfältets (Bro 103:1) SÖ-del.

Läge:På bergknalle i gravfältets SÖ-del (Bro 103:1).

Koordinat (N/E): 6482101 / 294790 (SWEREF 99 TM)

Bro 692

Beskrivning:Hällristning, 0,25x0,1 m, bestående av 3 skålgropar, 4,5-5,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Lätt vittrade. Belägen på toppen av uppstickande åkerholme. Invid ristningen är ett borrhål och en sentida triangel inhuggen.

Terräng:Åkerholme.

Läge:48 m S om SV-hörnet av bostadshus och 0,3 m SV om mindre röse från 1930-talet.

Koordinat (N/E): 6484154 / 298251 (SWEREF 99 TM)

Bro 693

Beskrivning:Hällristning, 0,4x0,1 m, bestående av 2 skålgropar, 5,5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på toppen av SÖ-delen av åkerholme. Vittrade. Den ena älvkvarnen i SV är något osäker.

Terräng:Åkerholme.

Läge:4 m NV om åkerhörn vid åkerholme.

Koordinat (N/E): 6482914 / 298236 (SWEREF 99 TM)

Bro 694

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 8 cm diam och 1,5 cm dj. Vittrad. Belägen på mindre, plan yta på utskjutande och NV-sluttande hällyta.

Terräng:Åkerholme.

Läge:6 m SSÖ om åkerkant i NV-delen av åkerholme. 14 m V om åkerholmens högsta punkt.

Koordinat (N/E): 6480555 / 293703 (SWEREF 99 TM)

Bro 696

Beskrivning:Hällristning, 0,6x0,3 m (N-S), bestående av 1 skeppsfigur, 57 cm l och med bemanningsstreck. Belägen på svagt NÖ-sluttande berghäll.

Terräng:Låg berghäll i åker.

Läge:6 m SV om väg (NV-SÖ) och 10,6 m SÖ om Bro 323:1.

Koordinat (N/E): 6487604 / 299103 (SWEREF 99 TM)

Bro 697

Beskrivning:Hällristning, 1,4x0,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 obestämbar figur och 1 skålgrop.

Den obestämbara figuren är 42 cm l. Skålgropen är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen är kraftigt vittrad. Belägen på hällrygg.

Läge:3,2 m Ö om högsta punkten på bergknalle, ca 10 m SV om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6487515 / 299110 (SWEREF 99 TM)

Bro 698

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5,5 cm diam och 1 cm djup. Belägen på svagt Ö-sluttande, lätt vittrad hällyta.

Terräng:På toppen av åkerholme mitt i åker.

Läge:42 m SÖ om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6487439 / 298560 (SWEREF 99 TM)

Bro 699

Beskrivning:Hällristning, 1,2x0,6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 5 skålgropar, 4-6,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägna på NÖ-sluttande berghäll.

Terräng:NÖ-sluttande berghäll på åkerholme.

Läge:4 m S om åkerholmes N-hörn och 5 m N om kraftledningsstolpe.        

Koordinat (N/E): 6487253 / 298378 (SWEREF 99 TM)

Bro 700

Beskrivning:Hällristning, 2,4x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 11 skålgropar, 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. 6 av skålgroparna ligger i en rad. Belägen på plan till Sö-sluttande hällyta.

Terräng:Åkerholme.

Läge:4 m NV om gränsdike/åkerkant och 1 m SÖ om litet odlingsröse på impedimentets topp.

Koordinat (N/E): 6487789 / 299051 (SWEREF 99 TM)

Bro 701

Beskrivning:Hällristning, 0,4x0,3 m (Ö-V), bestående av 4 skålgropar, 3,5-7,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på NNÖ-sluttande häll.

Terräng:Tomtmark, trädgård.

Läge:6 m SV om väg på tomt och 8 m SSÖ om NÖ-hörnet på uthus.          

Koordinat (N/E): 6487356 / 298323 (SWEREF 99 TM)

Bro 702

Beskrivning:Hällristning, 0,9x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 4 skeppsfigurer, 33-86 cm l, varav 3 är dubbellinjiga och det fjärde är fragmentariskt. Belägen på närmast lodrät, vattenöversilad hällyta.

Terräng:Tomtmark, trädgård.         

Läge:10 m NÖ om grusväg, på brant berghäll, 1,3 m ovanför markytan.

Koordinat (N/E): 6487362 / 298357 (SWEREF 99 TM)

Bro 703

Beskrivning:Hällristning, 1,7x0,7 m (NÖ-SV), bestående av 2 skeppsfigurer, 23 cirkelfigurer/plattor, 1 djurfigur, 10 obestämbara figurer och 42 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 76-123 cm l och helt uthuggna. Cirkelfigurerna är 6-20 cm diam och helt uthuggna likt skivor. 18 av dessa har en skålgrop i mitten (som nav) samt 2 är sammanbundna med axel. Djurfiguren (?) är 24 cm l. De obestämbara figurerna är huggna mindre ytor. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,2-1,2 cm dj. Vittrad. Belägen på liten uppstickande bergknalle 2,1 m ÖSÖ om Bro 607:1.

Terräng:Plan mark i skogsplantering.

Läge:6 m V om åkerkant och 2,1 m ÖSÖ om Bro 607:1.

Koordinat (N/E): 6487358 / 299222 (SWEREF 99 TM)

Bro 704

Beskrivning:Hällristning, 0,3x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 1 skeppsfigur, 28 cm l och enkellinjigt. Fragmentariskt. Belägen på NNÖ-sluttande hällyta på åkerholme.

Läge:På åkerholmes NNÖ-spets och 8,7 m NNV om Bro 34:1.

Koordinat (N/E): 6487591 / 299062 (SWEREF 99 TM)

Bro 705

Beskrivning:Hällristning, 2,7x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 7 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Förekomsten är fördelad på 2 ytor med ca 2,2 m mellanrum. Belägen på samma hällrygg. Vittrad.

Terräng:Hällrygg (NÖ-SV) på åkerholme.

Läge:5,3 m V om Bro 34:1

Koordinat (N/E): 6487581 / 299056 (SWEREF 99 TM)

Bro 706

Beskrivning:Hällristning, 4x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 31 skålgropar, 2,5-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Förekomsten är fördelad på 2 ytor med 2,5 m mellanrum. Belägen på svagt Ö-sluttande hällyta.

Terräng:Åkerholme.

Läge:I och V om markväg, samt 4 m SSÖ om Bro 34:1.

Koordinat (N/E): 6487578 / 299067 (SWEREF 99 TM)

Bro 707

Beskrivning:Hällristning, 4,85x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 1 skeppsfigur, 1 cirkelfigur, 1 ramfigur, 1 obestämbar figur och 18 skålgropar.

 Skeppsfiguren är 56 cm l och dubbelllinjigt. Cirkelfiguren är 13 cm diam och har en skålgrop i mitten, typ cup and ring figur. Den ramliknande figuren är 27x18 cm stor. Den obestämbara figuren är 24 cm l. Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm djupa, varav en är sammanhuggen med den obestämbara figuren, en ingår i "cup and ring"-figuren och en är sammanhuggen med den ramliknande figuren. 12 skålgropar ligger i rader inom ramfiguren. Belägen på långsmal berghäll.

Terräng:Långsmal (SV-NÖ) plan till SÖ-sluttande berghäll.       

Läge:30 m NÖ om åkerhörn och 4 m NÖ om en punkt där stenmur (SÖ-NV) möter bergkant, samt 22 m SSÖ om spismursröse till torplämning.

Koordinat (N/E): 6482456 / 294927 (SWEREF 99 TM)             

Bro 708

Beskrivning:Hällristning, 0,7x0,5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 12 skålgropar, 2,5-5,5 m diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällavsats, 0,2 m NNÖ om hällkant.

Terräng:Åkerholme.

Läge:9 m VNV om SÖ-spetsen av utskjutande bergskant och 9 m SÖ om brukningsväg.

Koordinat (N/E): 6480803 / 293344 (SWEREF 99 TM)

Bro 718

Beskrivning:Hällristning, 1,65x0,25 m (N-S), bestående av 3 skålgropar, 5-6 cm diam och 0,5 cm dj. Mycket vittrade.

Terräng:Topp av Ö-sluttande häll.    

Läge:7 m SV om kraftledningsstolpe. 15 m ÖNÖ om väg (NNV-SSÖ). Mitt under kraftledning.            

Koordinat (N/E): 6486456 / 299798 (SWEREF 99 TM)

Bro 719

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 0,3 cm dj.

Terräng:Plan låg häll. Betesmark.    

Läge:16,5 m N om Bro 333:5 och 0,25 m N om hällkant (Ö-V).

Koordinat (N/E): 6485240 / 297547 (SWEREF 99 TM)

Bro 720

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 0,5 cm dj.

Terräng:Svagt SÖ-sluttande häll.

Läge:7,3 m NNV om Bro 324:1 och 0,1 m ÖNÖ om hällkant.

Koordinat (N/E): 6487185 / 299050 (SWEREF 99 TM)

Bro 721

Beskrivning:Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj.

Terräng:Krön av liten NV-sluttande häll.

Läge:1,5 m SÖ om vägkant.

Koordinat (N/E): 6484216 / 295710 (SWEREF 99 TM)

Bro 737

Beskrivning:Hällristning, 1,5x0,9 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 skepp, 23-35 cm l, av enkellinjetyp. 3 av skeppen har bemanning. 2 är fragmentariska. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta i större hällområde.

Läge:10 m Ö om grindhål i stengärdesgård och ca 20 m NÖ om NÖ-hörn av hus.

Koordinat (N/E): 6482239 / 294430 (SWEREF 99 TM)

Bro 738

Beskrivning:Hällristning, 1,65x0,05 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skålgropar, 3,4-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på svagt SSÖ-sluttande yta.

Läge:3,5 m NNÖ om Bro 10:4.

Koordinat (N/E): 6482176 / 294812 (SWEREF 99 TM))

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132