Beskrivning, hällristningar i Brastads sn

Beskrivningarna är ur Stiftelsens arkiv. Koordinat från FMIS.

 

Brastad 1:1

Beskrivning: Hällristning, 13,6x5,5 m (NV-SÖ), delad i en mindre och en större yta.

Överst (NV) är den mindre ytan, 1,45x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 2 skeppsfigurer, 3 människofigurer, 1 djurfigur, 3 linjer och 2 skålgropar. Belägen på en mycket brant SÖ-stupande häll.

1 m SÖ om den övre ytan är den större hällristningsytan, 11,2x5,5 m (NV-SÖ), bestående av ca 50 skeppsfigurer; ca 40 människofigurer, varav 10 står i skepp; ca 20 fyrfotadjur; ca 10 fåglar; 3 åderfigurer; 2 vagnsfigurer; ca 7 cirkelfigurer; ca 15 fotsulefigurer, 1 trädfigur; 3 övriga figurer; ca 40 fragment och streck; samt ca 80 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 20-150 cm långa, enkellinjetyp, dubbellinjetyp och 7 med helt uthugget skrov; några med spantstreck; med eller utan bemanningsstreck, samt några med människofigurer. Skeppsfigurerna är av typer dateras till dels äldre bronsålder, dels till yngre bronsålder (per. V). Människofigurerna är 40-150 cm långa, vanligen 40-70 cm långa, med i regel helt uthuggna kroppar och kraftiga vader. Den största människofiguren är 150 cm lång, har rest arm hållandes en hammare(?) och benämns "Skomakaren". Djurfigurerna, hästdjur, hjortdjur och hundar(?), varav ca hälften samlade på ristningens övre del. Fågelfigurerna, 3 tranor, övriga tjäder- och simfågelliknande. Ådrefigurerna är utan dragare, 2 av åderfigurerna är överst på hällen. En av vagnsfigurerna är av "stridsvagnstyp, med fyrekriga hjul och dragen av två hästar; den andra vagnen har helt uthuggna hjul och dras av två oxar. Cirkelfigurerna är 12-33 cm diam, varav 1 hjulkors, 1 cirkel med ben och 3 "solstativ". Fotsulorna är ca 20-27 cm långa, varav 7 helt uthuggna och med tår; 8 konturhuggna, en del med sandalband, 4 är parställda. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,5-1,5 cm djupa. Belägen i en tämligen slät, tämligen plan mot SÖ svagt sluttande häll.

Terräng: Avsats i SÖ-sluttning av bergshöjd i vattenöversilat parti.

Läge: 19 m NV om landsväg.

Koordinat (N/E): 6478893 / 294917 (SWEREF 99 TM)

Brastad 1:2

Beskrivning: Hällristning, 1,3x0,45 (Ö-V), bestående av 1 skeppsfigur, 1 människofigur och 2 obestämbara fragmentariska figurer.

Skeppsfiguren är 20 cm långt och enkellinjigt. Människofiguren är 40 cm långt med helt uthuggen kropp och fallos. Fragmenten som ovan. Belägen på Ö-sluttande hällyta i vattenrinning.

Läge: 11 m NÖ om RAÄ nr Brastad 1:1.

Koordinat (N/E): 6478898 / 294930 (SWEREF 99 TM)

Brastad 2:1

Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 1 människofigur, 8 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, ca 10 fragment och 3 skålgropar.

Skeppen är 16-49 cm l, varav 3 av enkellinjetyp, därav 2 med bemanningsstreck och 1 utan bemanningsstreck; 1 med helt uthugget skrov med bemanning. Människofiguren är 88 cm l, med helt uthuggen kropp. Djurfigurerna är 13-38 cm l, varav 6 fyrbenta, därav 1 med helt uthugen kropp; 2 tvåbenta (fågelliknande). 2 av djuren är motställda. Cirkelfigurena är 10-20 cm diam, varav den ena består av två koncentriska cirklar. Fragmenten är 4-23 cm l. Skålgropana är 3-3,5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande, vattenöversilad häll.

Terräng: Skogsmark.

Läge: 19 m NV om landsväg (NÖ-SV). 6,5 m NV om stengärdesgård.

Koordinat (N/E): 6478825 / 294861 (SWEREF 99 TM)

Brastad 4:1

Beskrivning: Hällristningsområde, 13,3x5,6 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 hällristningsytor belägna på samma häll.

Hällristning (1), 4,5x1,8 m (NNÖ-SSV), bestående av 10 skepp, 1 människofigur, 7 djurfigurer, 7 fragment och 1 skålgrop.

Skeppen är 20-105 cm l, varav 6 av enkellinjetyp, därav 1 med bemanningsstreck och 5 utan bemanningsstreck; 4 av dubbellinjetyp varav 3 med spantstreck, därav 1 med bemanningsstreck. Människofiguren är 24 cm l, med fallos oh svärd. Djurfigurerna är 16-33 cm l, varav 5 fyrbenta, därav 4 med helt uthuggen kropp och öron/horn; 1 tvåbent med helt uthuggen kropp med öron; och 1 tvåbent, (fågelliknande). Fragmenten är 5-80 cm l. Skålgropen är 4,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på svagt SSÖ-sluttande hällyta. Borrhål runt om ristningen.

1,9 m NV om hällristning (1) är:

Hällristning (2), 1,5x0,2 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 fotsula och 1 skålgrop.

Fotsulan är 23x11 cm, konturhuggen. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande, vattenöversilad hällyta.

3,65 m N om hällristning (1) är:

Hällristning (3), 0,7x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 2 djurfigurer, 22 cm l, fyrbenta och med öron. Belägen på svagt S-sluttande hällyta.

5,75 m NV om hällristning (1) är:

Hällristning (4), 0,8x0,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp och 1 fågellikande figur.

Skeppet är 44 cm l, av enkellinjetyp och utan bemanningsstreck. Fågelliknande figuren är 37 cm l. Belägen på svagt SV-sluttande, vattenöversilad hällyta.

3,6 m NNÖ om hällristning (4) och i samma vattenrinning som denna är:

Hällristning (5), 1,1x0,65 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 4 fotsulor, 1 fragment och 1 skålgrop.

Skeppet är 46 cm l, av enkellinjetyp och utan bemanningsstreck. Fotsulorna är 23-24 cm l och 9-10 cm br, konturhuggna och med sandalband; parställda. Fragmentet är 23 cm l. Skålgropen är 3 cm diam och 0,2 cm dj. Figurera är mycket tunt huggna. Belägen på svagt SSV-sluttande, vattenöversilat hällyta.

Hällristning 2, 3, 4 och 5 är nyfynd.

Runt hällristning (1) finns ca 10 borrhål med delvis kvarsittande järnstumpar, rester av ett lågt järnstaket av rör. Detta staket skall vara uppsatt av prästen Hallbäck i Bro. Inte långt från hällristningen finns i en häll vid vägen inhugget "HÄLRISI" och en pil som pekar mot hällen.

Terräng: Skogsmark.

Läge: 21 m NNV om skärning skogsväg-landsväg. 16 m NV landsväg (NÖ-SV).

Koordinat (N/E): 6478735 / 294772 (SWEREF 99 TM)

Brastad 5:1

Beskrivning: Hällristning, 2,2x1,8 m (N-S), bestående av 7 skepp, 2 människofigurer, 3 djurfigurer, 1 klövspår, 9 fragment och 7 skålgropar.

Skeppen är 32-93 cm l, varav 1 av enkellinjetyp utan bemanning; 4 av dubbellinjetyp varav 3 med bemanningsstreck; 2 med helt uthugget skrov, varav 1 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 17 cm l, varav 1 av streckgubbetyp och 1 torso. Djurfigurerna är 14-20 cm l, tvåbenta. Klövspåret är 7 cm l och 8 cm br. Fragmenten är 6-38 cm l. Skålgropana är 2,5-6 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på svagt SSV-sluttande häll. Vattenöversilad.

Terräng: Mot SSÖ svagt sluttande bergsavsats. Skogsmark (gles blandskog).

Läge: 7,5 m V om svagt bågformigt svängande skogsväg (NNV-SSÖ)

Koordinat (N/E): 6478930 / 294939 (SWEREF 99 TM)

Brastad 6:1

Beskrivning: Hällristning, 4,7x1,3 m (N-S), bestående av 11 skepp, 1 människofigur, 1 fotsula, ca 15 fragment och 4 skålgropar.

Skeppen är 23-70 cm l, varav 5 av enkellinjetyp, därav 4 med bemanningsstreck; 5 av dubbellinjetyp varav 2 med bemanningsstreck; 1 med helt uthugget skrov, utan bemanning. N delen av det nordligaste skeppet delvis mejselhugget i sen tid. Människofiguren är 36 cm l, med helt uthuggen kropp, saknar ben, har en lyft hammare i handen. Folsulan är 27x12 cm, konturhuggen med tår. Fragmenten är 4-27 cm l. Skålgropana är 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på svagt SSÖ-sluttande, vattenöversilad häll med vattenfyllda hälltråg intill ristningen.

Terräng: Skogsmark (gles buskvegetation).

Läge: 10,5 m NV om landsväg. 1,5-2 m NV om stenbrottskant.

Koordinat (N/E): 6479005 / 295050 (SWEREF 99 TM)

Brastad 9:1

Beskrivning: Hällristning, 1,2x0,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur och 2 fragment.

Skeppet är 90 cm l, av dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck. Människofiguren är 21 cm l, med helt uthuggen kropp. Djurfiguren är 23 cm l, helt uthuggen kropp, tvåbent. Fragmenten är 6-7 cm l. Belägen på svagt S-sluttande, vattenöversilad och kraftigt vittrad häll.

Terräng: Skogsmark.

Läge: 14 m NV om landsväg. 1,6 m SÖ om sten (1,1x0,8 m st).

Koordinat (N/E): 6478847 / 294892 (SWEREF 99 TM)

Brastad 14:1

Beskrivning: Hällristning, 8,6x4,6 m (N-S), bestående av 20 skeppsfigurer, 5 människofigurer, 5 djurfigurer, 6 fotsulefigurer, 1 "solstativ", 1 dubbelspiral, 1 trädfigur, 1 komplicerad korsfigur, ca 30 fragment, streck och linjer samt drygt 20 skålgropar.

Det största skeppet av ca 3,5 meter långt, med spiralstäver. Stävarna är mycket djupt huggna. Skeppen är av yngre bronsålderstyp och äldre järnålderstyp. Människofigurerna har helt uthuggna kroppar, 3 med kraftiga vader och lyfta armar. Den största av människofigurerna, 85 cm h, har rest arm hållandes en hammare. Djurfigurerna är fyrfotadjur. Fotfigurerna består av 2 konturhuggna utan sandalband, 2 konturhuggna med sandalband, 1 konturhuggen med tår och 1 helt uthuggen med tår. Belägen på svagt Ö-sluttande, något välvd, tämligen slät häll.

Läge: 6 m VNV om väg (NNÖ-SSV).

Koordinat (N/E): 6478421 / 294760 (SWEREF 99 TM)

Brastad 15:1

Beskrivning: Hällristning, 4,6x4,5 m (Ö-V), bestående av 10 skepp, 2 människofigurer, 7 djurfigurer, 7 fotsulor, 1 "Solstativ", 1 vagnsfigur, 2 hjulpar, 1 enkel- och 1 dubbel-spiral, 1 "cup and ring", ca 35 obestämbara figurer och fragment samt 13 skålgropar.

Skeppen är 32-115 cm l, 6 av enkellinjetyp varav 5 med bemanningsstreck; 4 av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 32-42 cm l, med helt uthuggen kropp. Djurfigurerna är 22-35 cm l, alla fyrbenta, varav 1 med helt uthuggen kropp. Fotsulorna är 18-24 cm l och 9-10 cm br, varav 5 konturhuggna, därav 2 parställda med sandalband; 2 helt uthuggna och med tår, parställda. Solstativet är 74 cm l och 38 cm br. Vagnsfiguren är 38x32 cm, tvåhjulig med dragare. Spiralerna är 19-20 cm, 1 enkel och 1 dubbel. "Cup and ring", 6 cm diam. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll. Åtskilliga vittringsgropar förekommer i och runt om hällristningsytan.

Terräng: Skogsmark. Vägkant.

Läge: 4 m V om landsväg.

Koordinat (N/E): 6478405 / 294771 (SWEREF 99 TM)

Brastad 16:1

Beskrivning: Hällristningsområde, 12,8x4,4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 hällristningsytor.

Hällristning, yta A, 4,4x3,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 6 människofigurer, 2 fotsulor, 1 hjulkors, 1 solstativ och 10 obestämbara figurer.

Skeppen är 50-182 cm l, av enkellinjetyp med bemanning, varav 1 med människofigurer med helt uthuggna kroppar. Människofigurerna är 36-125 cm l, med helt uthuggna kroppar, den största med hammare och lyft hand. Fotsulorna är 24-26 cm l, konturhuggna. Hjulkorset är 43 cm diam, fragmentariskt. Solstativet är 43x20 cm. De obestämbara figurerna är 10-35 cm l. Otaliga vittringsgropar över hela hällen. Belägen på NÖ-sluttande, kraftigt vittrad häll.

7,3 m V om yta A är:

Hällristning, yta B, 1,65x1,45 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 1 djurfigur.

Skeppen är 65-143 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Djurfiguren är 22 cm l, fyrben, fragmentarisk. Flera vittringsgropar på hällen. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande, vittrad häll.

Terräng: Halvöppen skogsmark (blandskog).

Läge: Yta A är 3,2 m VSV om landsväg. Yta B är 0,8 m SSV om järnstolpe och vid ett runt, vattenfyllt hälltråg.

Koordinat (N/E): 6478390 / 294774 (SWEREF 99 TM)

Brastad 18:1

Beskrivning:Hällristning, 10,4x5,8 m (N-S), bestående av 44 skeppsfigurer, 39 människofigurer, 69 djurfigurer, 12 fågelfigurer, 38 cirkelfigurer, 15 fotsulor, 12 vagnsfigurer, 3 plöjare/åderfigurer, 8 övriga bestämbara figurer, ca 90 obestämbara figurer och 81 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 12-108 cm l. Människofigurerna är 6-62 cm l. Djurfigurerna är 10-72 cm l. Fågelfigurerna är 10-25 cm l. Cirkelfigurerna är 5-27 cm diam, varav 7 är hjulkors. Fotsulorna är 17-28 cm l. Vagnsfigurerna är 18-58 cm l. Plöjar/åderfigurerna är 29-50 cm l. De övriga bestämbara figurerna är 9-37 cm l. De obestämbara figurerna, varav ca 75 är fragment och endast streck, är 3-48 cm l. Skålgroparna är 2-8 cm diam och 0,2-2 cm dj. Belägen på svagt till kraftigt ÖNÖ-sluttande häll.

Terräng:Svagt till kraftigt ÖNÖ-sluttande häll.

Läge:3 m V om väg på en punkt 20 m S om infartsväg.

Koordinat (N/E): 6478275 / 294748 (SWEREF 99 TM)

Brastad 18:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 3 skeppsfigurer, och 1 djurfigur. Skeppsfigurerna är 39-50 cm l, 2 är enkellinjiga med bemanningsstreck och 1 är dubbellinjigt (ofullbordat) med bemanningsstreck. Djurfiguren är 25 cm l. Belägen på kraftigt SÖ-sluttande häll.

Terräng: Kraftigt SÖ-sluttande häll.

Läge: 8 m VNV om väg och 1,15 m S om SV-delen av Brastad 18:1.

Koordinat (N/E): 6478262 / 294741 (SWEREF 99 TM)

Brastad 18:3

Beskrivning: Hällristning, 0,5x0,45 m (Ö-V), bestående av 2 cirkelfigurer, 1 obestämbar figur (linje) och 2 skålgropar.

Cirkelfigurerna är i form av 1 konturhuggen cirkel "ringliknande" och 1 helt uthuggen cirkelformad "skiva". Ringfiguren är 40 cm diam och med påbörjad genomgående linje. Den cirkelformade skivan är 6 cm diam. Den obestämbara figuren, linjen är 8 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2 cm dj. Flera äskålgropsliknande vittringsgropar och en isräffla finns på hällen. Belägen på Ö-sluttande mindre hällyta.

Terräng: 15 m VNV om NV-delen av Brastad 18:1.

Läge: Ö-sluttning av bergshöjd.

Koordinat (N/E): 6478279 / 294744 (SWEREF 99 TM)

Brastad 18:4

Beskrivning: Hällristning, 5,85x2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skeppsfigurer, 6 djurfigurer, 1 vagnsfigur, 6 obestämbara figurer och 26 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 11-29 cm l, enkellinjiga varav 2 med bemanningstreck. Djurfigurerna är 10-48 cm l, varav 3 är fragmentariska, 1 med fallos och 2 är dragare till vagn. Vagnsfiguren är 36 cm l. De obestämbara figurerna, varav 1 är en U-formad figur är 16 cm l och de 5 övriga är fragment 8-21 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,2-0,8 cm dj, varav flera ligger i rader. Belägna i N-del av stor, mot Ö-sluttande häll.

Terräng: Ö-sluttande häll.

Läge: 3 m NNV om NV-delen av Brastad 10:1.

Koordinat (N/E): 6478275 / 294747 (SWEREF 99 TM)

Brastad 18:5

Beskrivning: Hällristning, bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 1 cm dj. Ej återfunna vid dokumentation 2004.

Läge: 6,5 m NNÖ om Brastad 18:1.

Koordinat (N/E): 6478287 / 294750 (SWEREF 99 TM)

Brastad 19:1

Beskrivning: Hällristning, 0,9x0,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 2 streck.

Skeppet är 41 cm l, av dubbellinjetyp med 3 bemanningsstreck. Böjda linjer, 14 cm l. Belägen på svagt ÖNÖ-sluttande, vattenöversilad häll. Flera vittringsgropar finns på hällen.

Terräng: Skogsmark (blandskog).

Läge: 1 m S om gammal skogsväg.

Koordinat (N/E): 6478423 / 294718 (SWEREF 99 TM)

Brastad 21:1

Beskrivning: Hällristning, 4,8x2,8 m (N-S), bestående av 9 skepp, 3 människofigurer, 5 djurfigurer, 1 fågelfigur, 1 hjulkors, 1 "Solstativ", 1 vagnsfigur, ca 15 obestämbara figurer och fragment, samt 8 skålgropar.

Skeppen är 34-68 cm l, varav 5 av enkellinjetyp därav 1 med bemanningsstreck och 1 med människofigurer med helt uthuggen kropp; 4 med helt uthugget skrov, varav 2 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 24-33 cm l, med helt uthuggen kropp och fallos, varav 1 med fingrar, yxa och ev. sköld; 1 i adorantställning, och 1 utan huvud eller armar. Djurfigurerna är 22-36 cm l, alla fyrbenta. Fågelfiguren är 15 cm l. Hjulkorset är 44x38 cm, fyrekrigt. Solstativet är 35 cm l och 15 cm br. Vagnsfiguren är 39x27 cm, tvåhjulig med dragare. Skålgroparna är 2-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Ristningen fortsätter mot V under landsvägen. Belägen på Ö-sluttande häll. Vittringsgropar på hällen.

Terräng: Vägkant.

Läge: 3 m Ö om landsväg. Omedelbart N om stenuppbyggd brukningsväg till åker.

Koordinat (N/E): 6478364 / 294788 (SWEREF 99 TM)

Brastad 22:1

Beskrivning: Hällristning, 1x0,5 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp och 1 fragment.

Skeppen är 35-100 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmentet är 18 cm l. Belägen på svagt SSÖ-sluttande, vattenöversilad häll.

Terräng: Skogsmark (barrskog).

Läge: 6,8 m N om infartsväg (ÖNÖ-VSV) till gård.

Koordinat (N/E): 6478314 / 294731 (SWEREF 99 TM)

Brastad 22:2

Beskrivning: Hällristning, 1,3x1,1 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 2 djurfigurer och 4 fragment.

Skeppen är 24-64 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck och 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Djurfigurerna är 16-22 cm l, fyrbenta och med öron. Fragmenten är 7-27 cm l. 3 små runda vittringsgropar finns inom ristningsytan. Belägen på svagt Ö-sluttande, vattenöversilad häll.

Terräng: Skogsmark (barrskog).

Läge: 6 m N om Brastad 22:1.

Koordinat (N/E): 6478319 / 294732 (SWEREF 99 TM)

Brastad 26:1

Beskrivning: Hällristning, 5,3x2,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 8 skepp, 2 människofigurer, 7 djurfigur, 3 fotsulor, 2 "voltigörer", 1 "klövspår", 14 obestämbara figurer och 9 skålgropar.

Skeppen är 25-196 cm l, varav 5 av enkellinjetyp, därav 4 med bemanning; 3 med helt uthugget skrov och bemanning. Människofigurerna är 23-24 cm l, med uppsträckta armar. Djurfigurerna är 23-32 cm l, fyrbenta. Fotsulorna är 22-23 cm l och 8-9 cm br, helt uthuggna, 2 är parställda. "Voltigörerna" (djur eller människor?) är 12-16 cm l. "Klövspåret" är 8x7 cm. Av skålgroparna är 8 ruda, 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj; 1 är oval, 6x4 cm st och 0,3 cm dj. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande, vattenöversilad häll

Terräng: Skogsmark (blandskog).

Läge: 4 m VNV om väg.

Koordinat (N/E): 6478198 / 294727 (SWEREF 99 TM)

Brastad 26:2

Beskrivning: Hällristning, 0,35x0,3 m, bestående av 1 djurfigur, 32 cm l, med helt uthuggen kropp, två ben och öron. Belägen på tämligen plan, något skrovlig, svagt ÖNÖ-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark (gles blandskog).

Läge: 9,3 m NNV om Brastad 26:1.

Koordinat (N/E): 6478209 / 294724 (SWEREF 99 TM)

Brastad 26:3

Beskrivning: Hällristning, 3,1x1,85 m (NV-SÖ), bestående av 9 skepp, 2 människofigurer, 1 fotsula, 1 cirkelfigur och ca 8 fragment.

Skeppen är 55-198 cm l, varav 6 av dubbellinjetyp (ligger i N-S riktning), därav 4 med bemanningsstreck; 3 av trelinjetyp (ligger i Ö-V riktning), utan bemanning. Flera av skeppen är fragmentariska. Människofigurerna är 20-28 cm l, den ena med helt uthuggen kropp; den andra konturhuggen. Fotsulan är 26x14 cm, konturhuggen. Cirkelfiguren är 28x17 cm. Fragmenten är 6-25 cm l. Belägen på Ö-sluttande häll, N delen vattenöversilad

Läge: 16,3 m V om Brastad 26:1. 14,3 m SV om Brastad 26:2.

Koordinat (N/E): 6478202 / 294710 (SWEREF 99 TM)

Brastad 26:4

Beskrivning: Hällristning, 1,7x0,5 m (NV-SÖ), bestående av 1 vagnsfigur och 1 oval fördjupning.

Vagnsfiguren är 40 cm l och 37 cm br, tvåhjulig, dragen av två hästar, fyrbenta. Den ovala fördjupningen är 12x6 cm st och 1 cm dj. Belägen på ÖNÖ-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark (gles blandskog).

Läge: 11 m ÖNÖ om Brastad 26:2. 3 m VNV om väg.

Koordinat (N/E): 6478213 / 294734 (SWEREF 99 TM)

Brastad 26:6

Beskrivning: Hällristning, 1x0,7 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 vagnsfigur, 2 djurfigurer, 2 fågelfigurer, 1 spiralfigur, 3 fragment och 1 skålgrop.

Skeppet är 36 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Vagnsfiguren är 22 cm l och 37 cm br, tvåhjulig, utan dragare. Djurfigurerna är 22-25 cm l, fyrbenta med öron. Fågelfigurerna är 12-16 cm l. Den spiralfomade figuren är 10x6 cm (stävprydnad med öron). Fragmenten är 9-27 cm l. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark (gles blandskog).

Läge: 3,4 m NNV om Brastad 26:4.

Koordinat (N/E): 6478218 / 294732 (SWEREF 99 TM)

Brastad 29:1

Beskrivning: Hällristning, 5x3,8 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 20 skepp, ca 30 människofigurer, ca 40 djur, ca 10 fotsulor, 3 åder, 1 vagn, ca 15 cirkelfigurer, 3 större meananderslingor, ca 80 obestämbara figurer och fragment, samt ca 20 skålgropar.

Skeppen är 21-199 cm l. Människofigurerna är 9-67 cm l. Fotsulorna är 18-25 cm l och 8 cm br, konturristade och helt uthuggna, med och utan tår, några parställda och med sandalband. Ådren är 28-48 cm l. Vagnen är 50 cm l, fyrhjulig. Cirkelfigurerna är 9-56 cm diam, varav 2 större och 2 mindre "solstativ", 2 större hjulkors med 7-8 ekrar, litet 4-ekrigt hjulkors, helt uthuggna cirklar. Meanderslingorna är 30-43 cm l. Belägen på Ö-sluttande häll.

Terräng: Stenbrott.

Läge: 20 m V om SSV hörnet av trädgård.

Koordinat (N/E): 6477885 / 295016 (SWEREF 99 TM)

Brastad 36:1

Beskrivning: Hällristning, 1,85x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 2 människofigurer, 4 fragment och 8 skålgropar

Skeppen är 32-140 cm l, av enkellinjetyp med bemanning, varav det största med helt uthuggna människor och spiralformade stävar. Människofigurerna är 12-32 cm l, den ena med helt uthuggen kropp och arm, stående på en linje; den andra konturhuggen med lyftade händer och fallos. Fragmenten är 17-60 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj, varav 2 är sammanbundna med en 3 cm l linje. 0,6 m SÖ om hällristningen finns en sentida ristning bestående av ett V. Belägen på kraftigt ÖNÖ-sluttande, vittrad häll med vittringsgropar.

Terräng: Skogsmark (hygge).

Läge: 19 m SSV om landsväg vid infartsväg till gammalt stenbrott. 17,5 m SV om landsväg.

Koordinat (N/E): 6478352 / 295446 (SWEREF 99 TM)

Brastad 37:1

Beskrivning: Hällristning, 2,5x1,6 m (Ö-V), bestående av 3 skepp, 2 hjulkors, 1 cirkelfigur och 2 skålgropar.

Skeppen är 48-75 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Hjulkorsen är 25 cm diam, sammanbundna med tunn linje, ev. fragmentarisk vagn? Cirkelfiguren är 11 cm diam, runt en skålgrop. Skålgroparna är 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,4 cm dj. Belägen på närmast plan, svagt N-sluttande häll. Hårt sliten.

Terräng: Öppen terräng.

Läge: 2 m ÖNÖ om gärdesgård. 4,5 m SÖ om hörn gärdesgård/trädgårdsstaket.

Koordinat (N/E): 6478252 / 295693 (SWEREF 99 TM)

Brastad 38:3

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på uppstickande, SÖ-sluttande häll i SÖ-kanten av gravhög Brastad 38:2.

Terräng: Kyrkogård.

Läge: 1 m SÖ om Brastad 38:2 (hög).

Koordinat (N/E): 6478165 / 295602 (SWEREF 99 TM)

Brastad 39:1

Beskrivning: Hällristning, 1x0,15 m (NV-SÖ), bestående av 3 skålgropar, 5-7,5 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på flackt krön av lågt uppstickande hällrygg.

Terräng: Åkerholme.

Läge: SV-hörnet av åkerholme. 1 m Ö om åkerkant (N-S).

Koordinat (N/E): 6478064 / 295246 (SWEREF 99 TM)

Brastad 46:1

Beskrivning: Hällristning, 4,5x1,4 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 2 människofigurer, 4 fågelfigurer, 3 "Solstativ", 12 obestämbara figurer och fragment, samt 6 skålgropar.

Skeppen är 23-57 cm l, 1 av dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck; 1 med helt uthugget skrov. Människofigurerna är 24-33 cm l, med fingrar. Fåglarna är 17-36 cm l, varav 1 med fötter. Solstativen är 40-53 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på svagt NNV-sluttande häll. Flera vittringsgropar finns på hällen.

Terräng: Skogsmark (blandskog).

Läge: Belägen i skogsväg.

Koordinat (N/E): 6479074 / 294787 (SWEREF 99 TM)

Brastad 46:4

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på svagt NNV-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark (blandskog).

Läge: 4,7 m Ö om Brastad 46:1.

Koordinat (N/E): 6479073 / 294794 (SWEREF 99 TM)

Brastad 47:1

Beskrivning: Hällristning, 0,38x0,15 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop.

Skeppet är 30 cm l, dubbellinjetyp med 2 spant- och 2 bemanningsstreck. Skålgropen är 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark (blandskog).

Läge: Belägen i skogsväg. 21,6 m ÖSÖ om Raä nr 46:1. 3,5 m S om stenbrottskant.

Koordinat (N/E): 6479064 / 294805 (SWEREF 99 TM)

Brastad 47:2

Beskrivning: Hällristning, 0,8x0,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp, 1 streck och 2 skålgropar.

Skeppen är 26-36 cm l, varav 2 av enkellinjetyp, 1 med bemanningsstreck och 1 med 2 människofigurer; 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Strecket är 7 cm l. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,1-0,8 cm dj. Belägen på svagt ÖNÖ-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark (blandskog).

Läge: Belägen i skogsväg. 3,65 m Ö om Brastad 47:1. 2,6 m S om stenbrottskant.

Koordinat (N/E): 6479061 / 294810 (SWEREF 99 TM)

Brastad 48:1

Beskrivning: Hällristning, 1,7x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 "Solstativ" och 1 fragment.

Skeppet är 44 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck med "knopphuvuden" och en helhuggen människofigur i adorantställning. Solstativet är 53 cm l och 23 cm br. Fragmentet är 15 cm l. Belägen på slät, närmast plan hällavsats.

Läge: 9,5 m NV om landsväg.

Koordinat (N/E): 6478982 / 295031 (SWEREF 99 TM)

Brastad 48:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark (gles blandskog).

Läge: 9,2 m SV om Brastad 48:1. 10,2 m NV om väg.

Koordinat (N/E): 6478979 / 295023 (SWEREF 99 TM)

Brastad 52:1

Beskrivning: Hällristning, 0,5x0,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 9 skålgropar, 3,5-6,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. 5 kilgropar, 5-7 cm l och intill 4 cm dj finns invid och bland skålgroparna, vilka tillkommit vid försök har gjorts att spräcka stenen. Även sentida knackspår, bl.a. i en skålgrop. Belägen på svagt rundad uppstickande jordfast häll.

Terräng: Åkerholme.

Läge: 2,5 m S om väg. 20 m S om SÖ-hörnet av bostadshus.

Koordinat (N/E): 6479756 / 295659 (SWEREF 99 TM)

Brastad 55:1

Beskrivning: Hällristning, 1,3x1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 människofigurer, 6 djurfigurer, 9 obestämbara figurer och 1 skålgrop.

Människofigurerna är 14-20 cm l, med helt uthuggna kroppar, lyfta armar och fingrar; 1 är fallisk. Djurfigurerna är 17-20 cm l, fyrbenta, varav 2 hålls av människofigurer. Obestämbara figurerna är 2-20 cm l. Skålgropen är 2,5 cm diam och 0,1 cm dj. Belägen på närmast plan, slät och vattenöversilad häll.

Terräng: Halvöppen skogsmark/hällmark.

Läge: 10,5 m NV om SV-hörnet av stenmur mot trädgård.

Koordinat (N/E): 6478628 / 295929 (SWEREF 99 TM)

Brastad 61:1

Beskrivning: Hällristning, 6,4x1,3 m (NÖ-SV), bestående av 3 människofigurer, 6 djurfigurer, 1 vagnsfigur, 2 solstativ och 4 fragment.

Människofigurerna är 14-48 cm l, med helt uthuggna kroppar, varav 2 med hammare i handen, därav 1 även med sköldliknande föremål i handen och fallisk. Djurfigurerna är 13-26 cm l, varav 5 är fyrbenta. Vagnsfiguren är 40x28 cm, tvåhjulig och med dragare. Solstativen är 45x28 cm resp. 56x25 cm. Fragmenten är 5-21 cm l. Belägen på svagt NÖ-sluttande, delvis vattenöversilad häll.

Terräng: Skogsmark (blandskog). Bergsavsats NNV om stup, bäckravin och "Tolle källa".

Läge: 0,3 m NÖ om stengärdesgård (NV-SÖ).

Koordinat (N/E): 6478552 / 295139 (SWEREF 99 TM)

Brastad 63:1

Beskrivning: Hällristning, 2,2x1,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 10 djurfigurer och 8 linjer.

Skeppen är 26-78 cm l, av enkellinjetyp, varav 2 har människofigurer ombord. Djurfigurerna är 20-58 cm l, fyrbenta, varav 1 har hornkrona. Linjerna är 4-14 cm l. En sentida mejselhuggning högst upp på ytan. Flera vittringsgropar förekommer över hela ytan. Belägen på kraftigt VSV-sluttande, vattenöversilad häll

Terräng: Skogsmark (blandskog).

Läge: 17 m N om NNV-hörnet av boningshus. 5 m SSV om stengärdesgård (NV-SÖ).

Koordinat (N/E): 6477832 / 294882 (SWEREF 99 TM)

Brastad 66:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 ”solstativ”, borthugget i början av 1930-talet.

Koordinat (N/E): 6478191 / 295838 (SWEREF 99 TM)

Brastad 69:1

Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,5 m (NÖ-SV), bestående av 13 skålgropar, 4-9 cm diam och 0,3-2 cm dj. Belägen nära krönet av SÖ-sluttande hällyta, av grovkornig och vittrad granit.

Terräng: Åkerholme.

Läge: 14 m SÖ om landsväg (NÖ-SV). 3,5 m NNV om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6477379 / 297323 (SWEREF 99 TM)

Brastad 69:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Osäker, möjligen vittringsgrop, 30 och 90 cm SSV om "skålgropen" är 2 vittringsgropar. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.

Terräng: Åkerholme.

Läge: 4,5 m NV om landsväg.

Koordinat (N/E): 6477414 / 297325 (SWEREF 99 TM)

Brastad 69:3

Beskrivning: Hällristning, 1x0,05 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skålgropar, 5 cm diam och 1 cm dj. Osäkra, möjligen vittringsgropar. Belägen på svagt N-sluttande hällyta.

Terräng: Åkerholme.

Läge: 3,5 m VNV om Brastad 69:2.

Koordinat (N/E): 6477415 / 297322 (SWEREF 99 TM)

Brastad 81:2

Beskrivning: Hällristning, på löst block, ca 0,4-0,5 m st, bestående av 4 skålgropar, varav 1 djup och 3 grunda. Ej återfunnen vid dokumentation år 2010.

Koordinat (N/E): 6476672 / 293445 (SWEREF 99 TM)

Brastad 106:1

Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 4 linjer och 2 skålgropar.

Skeppen är 87-120 cm l, 1 av dubbellinjetyp och med helt uthuggna skrov, båda med bemanningsstreck. Linjerna är 8-57 cm l. Skålgroparna är 3,5-6 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.

Det nedre skeppet är överhugget av en sentida ristning, en båt. Ovanför hällristningsytan är flera sentida ristningar.

Koordinat (N/E): 6476131 / 292866 (SWEREF 99 TM)

Brastad 107:1

Beskrivning: Hällristning, 7,9x1,3 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 16 skepp, 6 människofigurer, 1 djur, 1 fotfigur, ca 20 fragment och linjer samt ca 30 skålgropar.

Skeppen är 20-106 cm l, av enkellinjetyp, dubbellinjetyp och helt uthuggna skrov. Ett tunt prickhugget. Med och utan bemanningsstreck. Både av äldre (äldre bronsålder) och yngre (äldre järnålder) karaktär. Människofigurerna är 14-36 cm l, varav 3 med tydliga svärd i handen. Djurfiguren (hjort) är 28 cm l, tvåbent med hornkrona. Foten är 26x12 cm st, helt uthuggen och med tår. Linjerna och fragmenten är 5-70 cm l, varav flera prickhuggna linjer. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande häll, delvis i vattenrinning. Mycket slätt och ovittrat berg.

Läge: Ristningens V del är 3 m NÖ om Ö hörnet av uthus och 2 m SV om gränsstolpe. Omedelbart NNÖ om lodrät bergkant, ca 1 m h.

Koordinat (N/E): 6476283 / 292986 (SWEREF 99 TM)

Brastad 108:1

Beskrivning: Hällristning, 8,8x5,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 hällristningsytor.

Hällristningsyta 1, 7x2,9 m (NÖ-SV), bestående av 26 skepp, 4 människofigurer, 2 fotfigurer, 1 skiva, ca 30 obestämbara figurer och fragment samt ca 20 skålgropar.

Skeppen är 25-97 cm l, enkellinjetyp, dubbellinjetyp, med helt uthugget sklrov och krysspant; med och utan bemanning, varav en med paddlar. Människofigurerna är 31-108 cm l, 3 med helt uthuggen kropp, bälte, svärd med doppsko, vader och fallos, varav 1 med spjut. 1 människofigur är "springande", med svärd med doppsko, horn och hand med fem fingrar. Fotfigurerna är 24-11 cm, konturhuggna med tår, parställda. Skivan är 9 cm diam. Obestämbara figurerna och fragmenten är av olika storlek, typ och form. Skålgroparna är 2-6,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på en närmast plan häll.

2,9 m SÖ om yta A är:

Hällristningsyta B, 1,9x1 m (N-S), bestående av 1 skepp och 16 skålgropar.

Skeppet är 87 cm l, dubbellinjetyp med bemanning. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på närmast plan häll.

Terräng: Skogsmark.

Läge: 26 m SÖ om S hörnet av åker och 30 m NÖ om skogsväg (NV-SÖ).

Koordinat (N/E): 6476024 / 293464 (SWEREF 99 TM)

Brastad 109:1

Beskrivning: Hällristning, 1,85x1,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 människofigur, 3 fågelfigurer, 1 trädfigur, 4 fotfigurer, 2 cirkelfigurer, 2 ankarliknande figurer, 12 helhuggna ytor, ca 30 obestämbara figurer, linjer och prickar samt 2 skålgropar.

Människofiguren är 17 cm l, överkropp med uppsträckta armar och en hand med fyra fingrar. Fågelfigurerna är 9-13 cm l, tjädrar. Trädfiguren är 20 cm h, troligen tall, vari 2 av fåglarna sitter. Fotsulorna är 16-21 cm l, helt uthuggna, varav 1 med utsparat sandalband och 2 parställda och sammanhuggna. Cirkelfigurerna är 13-20 cm diam, delvis prickhuggna. Ankarliknande figurerna 19-21 cm l. Skålgroparna är 2,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på mycket slät, närmast plan, mycket svagt S-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark (övervägande lövskog).

Koordinat (N/E): 6476101 / 293624 (SWEREF 99 TM)

Brastad 109:2

Beskrivning: Hällristning, 1,05x0,65 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 1 "cup and ring" och 5 skålgropar.

Skeppet är 38 cm l, enkellinjetyp med bemanning. "Cup and ring" med ögla, 22 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Belägen på mycket slät, närmast plan, mycket svagt VNV-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark (övervägande lövskog).

Läge: 15 m V om Brastad 109:1.

Koordinat (N/E): 6476103 / 293610 (SWEREF 99 TM)

Brastad 123:1

Beskrivning: Hällristning, 9,25x3,2 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 ytor med sammanlagt 22 skepp, 1 åder, 9 människofigurer, 5 fotsulor, 1 "häst med ryttare", 1 geometrisk figur, 1 helt uthuggen cirkelfigur, 1 helt uthuggen linje, 12 obestämbar figurer och fragment samt 2 skålgropar.

Överst på hällen är:

Hällristningsyta A, 3,9x3 m (NNÖ-SSV), bestående av 15 skepp, 1 åder, 9 människofigurer, 3 fotsulor, 1 "häst med ryttare", 1 geometrisk figur, 1 helt uthuggen cirkelfigur, 11 obestämbara figurer och fragment samt 2 skålgropar.

Skeppen är 34-79 cm l, 5 av dubbellinjetyp, varav 8 med helt uthugget skråv, därav 6 med bemanningsstreck; 6 av enkellinjetyp med bemanning; 1 av dubbellinjetyp utan bemanning. Människofigurerna är 12-23 cm l, varav 8 står på skeppsstävar. Fotsulorna är 21-23 cm l och 8 cm br, helt uthuggna och med hålfot och tår. Hästen med ryttare är 26 cm l, "upp och ner". Geometriska figuren är 20 cm l. Cirkelfiguren är 12 cm diam, helt uthuggen. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,3 cm dj, varav en med "skaft". Belägen på svagt SSV-sluttande häll, delvis mycket slät och ovittrad.

På ytan är också modena ristningar bestående av namnen VERNER GÖTEBORG; VEL; VALLE; VILDEN GRO; samt LASSE med ankare och livboj.

2 m SSV om yta A är:

Hällristningsyta B, 1,4x0,9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp, 1 helt uthuggen linje och 6 fragment.

Skeppen är 23-76 cm l, helt uthuggna skrov och bemanning, varav ett fragmentariskt. Linjen är 39 cm l och 3 cm br (som skeppens skrov). Fragmenten är 8-20 cm l. Belägen på SSÖ-sluttande häll, mycket slät och ovittrad.

0,8 m SSÖ om yta B och på en annan nivå, är:

Hällristningsyta C, 2,7x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 2 fotsulor och 1 obestämbar figur.

Skeppen är 28 resp. 121 cm l, helt uthuggna skråv, det längre med bemanning av styråra. Fotsulorna är 18 resp. 23 cm l och 10 cm br, helt uthuggna med hålfot och tår. Belägen på svagt SSÖ-sluttande häll, mycket slät och ovittrad.

Alla skeppen är av järnålderstyp. Tidigare har funnits ytterligare 2 fotsulor (Baltzer), vilka nu är bortsprängda.

Terräng: Berghäll i S-sluttning av större bergsmassiv.

Läge: 9 m NV om väg och 2 m SÖ om det lodräta stupet av stenbrott.

Koordinat (N/E): 6474937 / 292590 (SWEREF 99 TM)

Brastad 124:1

Beskrivning: Hällristning, 2,25x1,25 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 6 djurfigurer, 4 obestämbara figurer och 3 skålgropar.

Skeppet är 90 cm l, 1 av enkellinjetyp och med spiralstävar med öron. Människofiguren är 28 cm l, med uppsträckta armar med fingrar, svärd över axel, fallos, bälte och vader. Djurfigurerna är 17-36 cm l, fyrbenta. Obestämbara figurerna är 6-40 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på svagt NV-sluttande häll.

Terräng: Blandskog och sly.

Koordinat (N/E): 6475385 / 294225 (SWEREF 99 TM)

Brastad 126:1

Beskrivning: Hällristning, 2,4x1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 2 obestämbara figurer och 5 skålgropar.

Skeppen är 28-105 cm l. Det större skeppet är enkellinjetyp utan bemanningsstreck, det mindre är dubbellinjetyp utan bemanningsstreck. De obestämbara figurerna, fragment, är 13 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande häll i vattenrinning. Mycket ojämn häll.

Koordinat (N/E): 6476040 / 293297 (SWEREF 99 TM)

Brastad 126:2

Beskrivning: Hällristning, 3,35x1,25 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 5 människofigurer, 3 obestämbara figurer och 1 skålgrop.

Skeppen är 47-65 cm l, enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck och spiralstävar. Människofigurerna är 22-29 cm l, streckgubbetyp, varav 2 beväpnade med pilbåge och siktande mot varandra, och 2 med tydliga svärd i händerna. De obestämbara figurerna, linjer är 14-27 cm l. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen på VSV-sluttande häll i vattenrinning.

Läge: 10 m V om Brastad 126:1.

Koordinat (N/E): 6476040 / 293286 (SWEREF 99 TM)

Brastad 126:3

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, 50 cm l (NÖ-SV), enkellinjetyp utan bemanningsstreck. Belägen på närmast plan häll.

Läge: 2,7 m N om Brastad 126:2.

Koordinat (N/E): 6476043 / 293286 (SWEREF 99 TM)

Brastad 128:1

Beskrivning:Hällristning, 3,4x2,4 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 1 människofigur, 1 fotsuleliknande figur, 1 vagnsfigur, ca 10 fragment, linjer och prickhuggningar, samt 5 skålgropar.

Skeppen är 13-58 cm l, 1 av enkellinjetyp med djurhuvudstäv och utan bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp utan bemanningsstreck och 3 helt uthuggna utan bemanningsstreck. Människofiguren är 15 cm l, streckgubbetyp. Den fotsuleliknande figuren är 20 cm l, delvis prickhuggen. Vagnsfiguren är 40x30 cm, tvåhjulig och dragen av två hästar, 24 cm l. Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll, delvis i vattenrinning.

Koordinat (N/E): 6476050 / 293214 (SWEREF 99 TM)

Brastad 129:1

Beskrivning: Hällristning, 4,35x2,3 m (N-S), bestående av 2 skepp, 5 människofigurer, 1 cirkel, 1 ankarliknande figur, 6 linjer och 19 skålgropar.

Skeppen är 17-35 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanning och 1 med helt uthugger skrov och utan bemanning. Människofigurerna är 17-35 cm l, varav 3 har tydliga svärd i händerna. Cirkeln är 11 cm diam. Den ankarliknande figuren är 10x9 cm st. Linjerna är 4-35 cm l. Skålgroparna är 2-4,5 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Belägen på VSV-sluttande häll med vattenrinningar.

På hällens V del är sentida ristningar, bl.a. en segelbåt, namn och årtal (1945).

Läge: 0,15 m ÖNÖ om sprängkant.

Koordinat (N/E): 6476075 / 293173 (SWEREF 99 TM)

Brastad 130:1

Beskrivning: Hällristning, omnämnd av Baltzer. Ej återfunnen, troligen bortsprängd.

Koordinat (N/E): 6476082 / 293393 (SWEREF 99 TM)

Brastad 132:1

Beskrivning: Hällristning, omnämnd av Baltzer. Ej återfunnen, enligt uppgift övertäckt med 0,5 m tjockt jordlager.

Koordinat (N/E): 6476104 / 293507 (SWEREF 99 TM)

Brastad 137:1

Beskrivning:

Terräng:

Läge:

Koordinat (N/E):

Brastad 137:2

Beskrivning:

Terräng:

Läge:

Koordinat (N/E):

Brastad 137:3

Beskrivning:

Terräng:

Läge:

Koordinat (N/E):

Brastad 137:4

Beskrivning:

Terräng:

Läge:

Koordinat (N/E):

Brastad 139:1

Beskrivning: Hällristning, 1x0,8 m (Ö-V), bestående av 2 människofigurer, 2 huggna ytor och 1 skålgrop.

Människofigurerna är 48-55 cm l, båda med ringkorskropp och stora, tydliga svärd i hand. De huggna ytorna är 6x5 resp 5x3 cm stora. Skålgropen är 4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll.

Terräng: Trädgård.

Läge: 9,6 m SV om SV-hörnet av bostadshus. 4,2 m V om flaggstång. 3,2 m Ö om NÖ-hörnet av gäststuga.

Koordinat (N/E): 6475851 / 292882 (SWEREF 99 TM)

Brastad 141:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av två ytor.

Hällristningsyta A, 1,45x1,4 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 1 obestämbar figur, 1 böjd linje, 1 helhuggen yta och 26 skålgropar.

Skeppen är 36-52 cm l, 2 av dubbellinjetyp och 1 av enkellinjetyp, alla med spiralstävar med öron och bemanningsstreck. Människofiguren är 49 cm l, med helt uthuggen kropp, "skålgropshuvud", ben med vader och armar med fem fingrar. Den obestämbara figuren är 34 cm l, överhuggen av en skålgrop. Den böjda linjen är 21 cm l. Den helhuggna ytan är 7x7 cm. Skålgroparna är 1,5-5,5 cm diam och 0,2-1 cm dj, den minsta mellan människofigurens ben, en av de större med ett skaft, 5 cm l. Belägen på SV-sluttande, vattenöversilad häll.

1,4 m Ö om yta A är:

Hällristningsyta B, bestående av en obestämbar figur, 10x9 cm (NNÖ-SSV). Belägen på SV-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark.

Läge: 5 m Ö om landsväg vid en punkt 40 m S om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6474995 / 293697 (SWEREF 99 TM)

Brastad 141:2

Beskrivning: Hällristning, 4,12x1,4 (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 11 människofigurer, 2 djurfigurer, 2 fågelfigurer, 2 ormar, 4 fotsulor, 2 handfigurer, 10 timglasformade figurer, 2 koncentriska cirklar, 1 skiva, 1 spiral, 1 vagnsfigur, 2 åder, ca 30 övriga figurer och fragment samt ca 110 skålgropar.

Skeppen är 18-80 cm l, alla av enkellinjetyp och med bemanning. Människofigurerna är 18-49 cm l, alla av typen med helt uthuggen kropp, 9 med bälte, flera med händer, 2 med spjut och 2 fragmentariska. Djurfigurerna är 25-32 cm l, 1 med hornkrona (hjort) och 1 fragmentarisk. Fåglarna är 16 cm l, tjädrar. Ormarna är 21-27 cm l. Fotsulorna är 17-20 cm l, helt uthuggna, 1 fragmentarisk. Handfigurerna är 14-15 cm l, 1 med fem fingrar, 1 med tre fingrar. Timglasformade figurerna är 7-15 cm l. De koncentriska cirklarna är 11-18 cm diam, det mindre fragmentariskt. Skivan är 9 cm diam, helt uthuggen med nav. Spiralen är 9 cm diam. Vagnen är 29 cm l, tvåhjulig. Åderfigurerna är 22-35 cm l. De övriga figurerna och fragmenten är av olika storlek, typ och form. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, många av de små groparna ligger i rader. Belägen på en svagt S-sluttande, flack häll.

Terräng: Skogsmark.

Läge: 10 m Ö om landsväg och 31 m S om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6474998 / 293707 (SWEREF 99 TM)             

Brastad 148:1

Beskrivning: Hällristning, 4,6x4,4 m (NÖ-SV), bestående av 6 skepp, 2 människofigurer, 1 cirkelfigur och 1 obestämbar figur.

Skeppen är 28-126 cm l, 5 av dubbellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck; 1 av enkellinjetyp, utan bemanning. Människofigurerna är 25 cm l, "dansande" med upplyfta armar. Cirkelfiguren är 13 cm diam. Den obestämbara figuren är 69 cm l. Belägen på svagt SV-sluttande häll, delvis mycket slät och ovittrad.

Läge: 3,5 m NÖ om landsväg och omedelbart V om infartsväg.

Koordinat (N/E): 6472610 / 293998 (SWEREF 99 TM)

Brastad 170:1

Beskrivning: Hällristning, 3,45x1,3 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 11 obestämbara figurer och fragment, samt 15 skålgropar.

Skeppen är 33-80 cm l, 3 av dubbellinjetyp, varav 1 med bemannings- och spantstreck; 2 av enkellinjetyp med bemanningsstreck. De obestämbara figuren och fragmenten är 10-48 cm l. Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,2-1 cm dj, några överst och nederst på hällen osäkra. Belägen på ÖSÖ-sluttande häll. Övre delen av hällen mycket vittrad.

Terräng: På en mot SÖ utskjutande isslipad häll nära åkerkant.

Läge: Ca 50 m V om landsväg. 22 m VNV om gärdesgård = gräns.

Koordinat (N/E): 6474378 / 296006 (SWEREF 99 TM)

Brastad 173:1

Beskrivning: Hällristning, 1,27x0,85 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 3 fragment och 3 skålgropar.

Skeppen är 46-65 cm l, 3 av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 9-21 cm l. Skålgroparna är 2-3,5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Mycket vittrad häll, aktiv vittring omedelbart under det dubbellinjiga skeppet. Belägen på svagt SV-sluttande häll, i vattenrinning.

Koordinat (N/E): 6474347 / 295633 (SWEREF 99 TM)

Brastad 173:2

Beskrivning: Hällristning, 0,53x0,32 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop.

Skeppen är 53 cm l, av dubbellinjetyp med bemannings- och spantstreck, fragmentariskt, både för och stäv saknas. Skålgropen är 4 cm diam och 0,3 cm dj. Kraftigt vittrad och skadad häll. Belägen på svagt SV-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark (blandskog).

Läge: 7,6 m V om Brastad 173:1.

Koordinat (N/E): 6474349 / 295625 (SWEREF 99 TM)

Brastad 185:1

Beskrivning: Hällristning, 4,4x2,35 m (N-S), bestående av 12 skepp, 3 människofigurer, 1 djurliknande figur, 20 fragment och obestämbara figurer samt 16 skålgropar.

Skeppen är 40-73 cm l, varav 9 av dubbellinjetyp, därav 3 med spantstreck och 2 med bemanningsstreck, 1 av dessa har krysspant; 2 är av trelinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 1 med helt uthugget skrov och bemanningsstreck. Människofigurerna är 12-25 cm l, knäböjande, varav 2 i skepp och 1 "dansande". Den djurliknande figuren är 23 cm l. Fragmenten och de obestämbara figurerna är 8-50 cm l. Skålgroparna är 2,5-8,5 cm diam och 0,2-2 cm dj. 5 av figurerna är överhuggna av andra figurer. Belägen på SSV-sluttande, vattenöversilad häll med en eldskada, rund, ca 1 m diam, mitt på hällen.

Terräng: Skogsmark (blandskog).

Läge: 18 m NNÖ om åkerkant på en punkt ca 30 m ÖSÖ om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6477322 / 297929 (SWEREF 99 TM)

Brastad 187:1

Beskrivning: Hällristning, 0,85x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 12 skålgropar, 3,5-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Naturligt gropig gnejs, men skålgroparna säkra. Belägen på svagt NÖ-sluttande häll

Terräng: Åkermark.      

Koordinat (N/E): 6477050 / 297815 (SWEREF 99 TM)

Brastad 187:2

Beskrivning: Hällristning, 2,1x0,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 10 skålgropar, 3,5-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. Naturligt gropig gnejs, några av skålgroparna osäkra. Belägen på närmast plant, något N-sluttande topparti av häll.

Terräng: Åkermark.

Läge: 2,5 m V om Brastad 187:1

Koordinat (N/E): 6477053 / 297810 (SWEREF 99 TM)

Brastad 187:3

Beskrivning: Hällristning, 1x0,3 m (Ö-V), bestående av 10 skålgropar, 3,5-12 cm diam och 0,5-3 cm dj. Naturligt gropig gnejs, några av skålgroparna osäkra. Belägen på närmast plant topparti av häll.

Terräng: Åkermark.

Läge: 1,8 m V om Brastad 187:2.

Koordinat (N/E): 6477052 / 297806 (SWEREF 99 TM)

Brastad 191:1

Beskrivning:Hällristning, 2,3x0,3 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 10 skålgropar, 3,5-6 cm diam och 0,3-1,5 cm dj, varav 8 är samlade i en grupp inom ytans Ö del. Belägen på krön av delvis jordtäckt bergshöjd.

Koordinat (N/E): 6475937 / 297426 (SWEREF 99 TM)

Brastad 192:1

Beskrivning: Hällristning, 1,42x0,4m (ÖNÖ-VSV), bestående av 23 skålgropar, 3,5-7 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. Belägen på uppstickande bergsrygg i V-kanten av impediment

Koordinat (N/E): 6476190 / 297580 (SWEREF 99 TM)

Brastad 193:1

Beskrivning: Hällristning, 2,05x1,05 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 38 skålgropar, 3,5-7 cm diam och 0,3-2 cm dj. Belägen på toppen och S-sluttning av åkerholme.

Koordinat (N/E): 6476238 / 297616 (SWEREF 99 TM)

Brastad 194:1

Beskrivning: Hällristning, 1,5x0,9 m (NNÖ-SSV), bestående av 38 skålgropar, varav 37 är runda, 3-8 cm diam och 0,3-2 cm dj; 1 är oval, 11x5,5 cm st och 0,6 cm dj. Belägen på övre delen SSÖ-sluttande häll

Terräng: Åkerholme i betesmark.

Läge: 32 m VNV om gammal brukningsväg (NNÖ-SSV).

Koordinat (N/E): 6476808 / 297345 (SWEREF 99 TM)

Brastad 194:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Något osäker som skålgrop. Finns flera liknande vittringsgropar på hällen. Belägen på SÖ-sluttande häll

Terräng: Åkerholme i betesmark.

Läge: 3,4 m N om Brastad 194:1.

Koordinat (N/E): 6476804 / 297351 (SWEREF 99 TM)

Brastad 195:1

Beskrivning: Hällristning, 3,15x1,2 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 obestämbara figurer och 49 skålgropar.

De obestämbara figurerna är 9-72 cm l. Av skålgroparna är 48 runda, 3-8 cm diam och 0,3-2 cm dj; 1 är oval, 10x5 cm st och 0,8 cm dj. Belägen på kraftigt SSÖ-sluttande häll

Terräng: Åkerholme i betesmark.

Läge: 12 m NV om stengärdesgård (NNÖ-SSV).

Koordinat (N/E): 6476903 / 297395 (SWEREF 99 TM)

Brastad 210:1

Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,2 m (N-S), bestående av 7 skålgropar, 5-7 cm diamoch 0,5-1,5 cm dj. Belägen på ovansidan av liten uppstickande bergsklack. Bortsprängd vid vattenledningsdragning.

Läge: 6,5 m VNV om landsväg (NNÖ-SSV).

Koordinat (N/E): 6475692 / 296256 (SWEREF 99 TM)

Brastad 214:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av ett ganska tydligt, bemannat fartyg, en skålformad håla och några otydliga figurer och streck. Ej återfunnen, troligen bortsprängd vid byggandet av järnvägen.

Koordinat (N/E): 6476999 / 294309 (SWEREF 99 TM)

Brastad 216:1

Beskrivning: Hällristning, 6x2 m (Ö-V), bestående av 32 skålgropar, 3-8 cm diam och 0,3-2,5 cm dj. Mycket sprucken och delvis vittrad gnejs. Belägen på ett plant bergparti, ca 10x4 m (ÖNÖ-VSV) och upp till 2 m h. De flesta skålgroparna ligger på SV spetsen.

Terräng: Skogsmark (granskog).

Koordinat (N/E): 6476247 / 298202 (SWEREF 99 TM)

Brastad 250:1

Beskrivning: Hällristning, 1,36x0,42 m (NV-SÖ), bestående av 9 skålgropar, 4-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på avsatskant av uppstickande hällparti

Koordinat (N/E): 6480297 / 299388 (SWEREF 99 TM)

Brastad 264:1

Beskrivning: Hällristning, 0,95x0,25 m (NNÖ-SSV), bestående av 8 skålgropar, 4,5-7,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på toppen av häll.

Terräng: Åkermark.

Läge: Omedelbart NNÖ om stenmur.

Koordinat (N/E): 6480625 / 297716 (SWEREF 99 TM)

Brastad 264:2

Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,2 m (NV-SÖ), bestående av 3 skålgropar, 4,5-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på toppen av stor häll.

Koordinat (N/E): 6480586 / 297722 (SWEREF 99 TM)

Brastad 265:1

Beskrivning: Hällristning i block, 0,45x0,35x0,15 m st, hällristningen är 0,23x0,06 m, bestående av 2 skålgropar, 6 cm diam och 1,5 cm dj.

Koordinat (N/E): 6480659 / 297741 (SWEREF 99 TM)

Brastad 266:1

Beskrivning: Hällristning, ej dokumenterad.

Terräng:

Läge:

Koordinat (N/E): 6475032 / 293679 (SWEREF 99 TM)

Brastad 266:2

Beskrivning: Hällristning, ej dokumenterad.

Terräng:

Läge:

Koordinat (N/E): 6475038 / 293668 (SWEREF 99 TM)

Brastad 267:1

Beskrivning: Hällristning, 2,5x0,9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 1 skeppsfragment (?), 1 hammarliknande figur, 4 obestämbara figurer och 10 skålgropar.

Skeppen är 65-68 cm l, av enkellinjetyp, bemanningsstreck med "knopphuvuden" och med spiralstävar med öron. Skeppen har "tillhuggna" stävar. Skeppsfragmentet (?) är 24x24 cm, med "spiralstäv". Cup and ring är 8 cm diam. Den hammarliknande figuren är 8,5x6,5 cm. Obestämbara figurerna är 10-19 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,3-0,8 cm dj, varav en med 2 cm l skaft och tre som är sammanhuggna med en av de obestämbara figurerna. Belägen på VSV-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark.

Koordinat (N/E): 6475009 / 293740 (SWEREF 99 TM)

Brastad 283:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, "fyrkantig", 6x5 cm st och 1 cm dj. Belägen på krönpartiet av den låga granithällen. Troligen sentida.

Terräng: Rygg av låg berghäll (ÖNÖ-VSV). Intill åker och körväg.

Läge: 0,5 m N om körväg och 25 m ÖNÖ om landsväg där körväg stöter till den större vägen.

Koordinat (N/E): 6476287 / 298094 (SWEREF 99 TM)

Brastad 284:1

Beskrivning: Hällristning, 0,25x0,06 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 6-6,5 cm diam och 1-1,5 cm dj. Belägen på toppen av uppstickande häll.

Koordinat (N/E): 6475978 / 297450 (SWEREF 99 TM)

Brastad 284:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 6 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på toppen av svagt NÖ-sluttande och söndersprängd häll.

Terräng: 14 m SÖ om landsväg (ÖNÖ-VSV).

Läge: 12,8 m VNV om Brastad 284:1 och 0,9 m VNV om telefonstolpe.

Koordinat (N/E): 6475981 / 297438 (SWEREF 99 TM)

Brastad 285:1

Beskrivning: Hällristningsområde, 6,3x0,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 ytor.

Hällristning A, 0,4x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 5 skålgropar, 5-6 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt NNÖ-sluttande, vittrad hällyta.

5,9 m SSV om hällristning A är:

Hällristning B, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt V-sluttande hällyta.

Terräng: Åkerholme i betesmark.

Läge: Västra kanten av åkerholme.

Koordinat (N/E): 6476808 / 297423 (SWEREF 99 TM)

Brastad 286:1

Beskrivning: Hällristningsområde bestående av två ytor:

Hällristning (1), 0,7x0,35 m (NNÖ-SSV), bestående av 27 skålgropar, 2,5-6,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på krön av liten åkerholme.

3,4 m Ö om yta 1 är:

Hällristning (2), bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på hälltopp på åkerholme.

Terräng: Åkerholme.

Läge: 30 m VNV om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6476497 / 297629 (SWEREF 99 TM)

Brastad 287:1

Beskrivning: Hällristning, 0,4x0,1 (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 7 cm diam och 1,5 cm dj. Belägen på bergskrön.

Terräng: Större bergsimpediment i betesmark.

Läge: 31 m NNÖ om NÖ-hörnet av ladugård.

Koordinat (N/E): 6477212 / 297447 (SWEREF 99 TM)

Brastad 289:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 6,5 cm diam och 1,5 cm dj. Belägen på krön av bergkam.

Terräng: Trädgård.

Läge: 1,1 m NNÖ om NÖ hörnet av bostadshus.

Koordinat (N/E): 6474692 / 295896 (SWEREF 99 TM)

Brastad 290:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 8 cm diam och 2 cm dj. Mycket osäker, belägen i gropig gnejs. Övriga tidigare registrerade skålgropar är naturliga fördjupningar i berget. Belägen på krön av bergklack.

Terräng: Impediment i åker.

Läge: 26 m V om Ö-spetsen av berghällen. 3,6 m VSV om fixpunkt (järnrör).

Koordinat (N/E): 6473871 / 295815 (SWEREF 99 TM)

Brastad 297:1

Beskrivning: Hällristning, 0,65x0,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 1-1,3 cm dj. Belägen på hällkant/krön av låg häll.

Terräng: Åkerholme i åkermark.

Koordinat (N/E): 6475373 / 296353 (SWEREF 99 TM)

Brastad 298:1

Beskrivning: Hällristning, 3,15x0,65 m (NÖ-SV), bestående av 31 skålgropar, 3-9,5 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. Grovkornig granit. Belägen på hällrygg i åkermark.

Terräng: Åkerholme i åkermark.

Läge: 25 m S om SÖ hörnet av ladugård.

Koordinat (N/E): 6475900 / 296274 (SWEREF 99 TM)

Brastad 303:1

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,1 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skålgropar, 4,5-5,5 cm diam och 0,4-0,8 cm dj. Belägen på närmast plan hällrygg.

Terräng: Impediment i åkermark.

Läge: 1,2 m NÖ om SV-kanten av häll. 3 m NÖ om åkerkant. 12 m SV om väg.

Koordinat (N/E): 6479358 / 295715 (SWEREF 99 TM)

Brastad 303:2

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,2 m (NV-SÖ), bestående av 9 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på lågt krön av avsats.

Terräng: Impediment i åkermark.

Läge: 3,8 m ÖSÖ om Brastad 303:1.

Koordinat (N/E): 6479357 / 295718 (SWEREF 99 TM)

Brastad 303:3

Beskrivning: Hällristning, 0,55x0,25 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 4,5-6 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på svagt ÖNÖ-sluttande större hällyta.

Terräng: Impediment i åkermark.

Läge: 6 m NNÖ om Brastad 303:2. 5,5 m SSV om väg.

Koordinat (N/E): 6479362 / 295720 (SWEREF 99 TM)

Brastad 309:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, 2,3 m l (ÖSÖ-VNV), av dubbellinjetyp med parställda bemanningsstreck. Äldre bronsålderstyp. Belägen på SSV-sluttande häll.

Terräng: Tomtmark.

Läge: Vid fastighetens S gräns och 2 m ÖNÖ om gårdsväg. 2,4 m N om grindstolpe.

Koordinat (N/E): 6477522 / 292903 (SWEREF 99 TM)

Brastad 309:2

Beskrivning: Hällristning, 4,45x0,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skålgropar, 4,5-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Skålgroparna är något osäkra, då sentida mejselhuggna gropar finns på hällen. De dokumenterade groparna dock bra som forntida. Belägen på svagt SV-sluttande häll.

Ca 3,8 m N om hällristningen är sentida ristningar i form av initialerna K.C.N och H.A.N med ca 10-12 cm h bokstäver.

Något V därom är ett gränsmärke bestående av en inhuggen ring runt en grop, ca 10 cm diam.

Terräng: Tomtmark.

Läge: Vid fastighetens S gräns och 2 m ÖNÖ om gårdsväg. 2,4 m N om grindstolpe.

Koordinat (N/E): 6477545 / 292901 (SWEREF 99 TM)

Brastad 391:1

Beskrivning: Hällristning, 1x0,85 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 12 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Belägen på S-sluttande häll i bäck. 0,3 m V om skålgroparna och på samma häll är en sentida ristning.

Terräng: Liten bäckravin i S-sluttning mellan gamla åkrar.

Läge: 6 m Ö om åkerkant, i bäck.

Koordinat (N/E): 6474243 / 294091 (SWEREF 99 TM)

Brastad 470:1

Beskrivning: Hällristning, 2,5x1,1 m (NÖ-SV), bestående av 10 skålgropar, varav 9 runda 4-10 cm diam och 0,4-2,5 cm dj; 1 oval, 13x8 cm st och 1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande, vittrad häll.

Terräng: Åkerholme i betesmark.

Läge: 25 m NNÖ om öppning i stenmur (Ö-V).

Koordinat (N/E): 6476638 / 297280 (SWEREF 99 TM)

Brastad 471:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,8 cm dj. Mycket vittrad häll, aktivvittring, stora korn, upp mot 3 mm, lossnar när man rör bergytan med handen. Inte helt säkert om det är samma grop som beskrivits innan, något oklar inmätning, men ingen annan skålgrop finns på en ca 8x5 m stor avtorvad yta runt gropen.

Terräng: Hällmark. Skogsmark.

Läge: 16 m N om åkerkant (Ö-V). 16,4 m NNÖ om hällens SSV hörn. 9,6 m SV om stenblock, 1,2x1x0,5 m st.

Koordinat (N/E): 6477315 / 297991 (SWEREF 99 TM)

Brastad 475:1

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 skålgropar, 4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande häll.

Koordinat (N/E): 6475564 / 294080 (SWEREF 99 TM)

Brastad 475:2

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,1 m (N-S), bestående av 5 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande häll. Består delvis av uppknackade vittringshål, varav det finns flera av runt om på hällen.

Koordinat (N/E): 6475567 / 294085 (SWEREF 99 TM)

Brastad 476:1

Beskrivning: Hällristning, 4,65x1,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skeppsfigurer, 2 linjer, 1 fragment och 6 skålgropar.

Skeppen är 52-1,52 cm l, av dubbellinjetyp, det längre med bemanningsstreck. Linjerna, parallella, är 0,44-1 m l. Fragmentet är 14 cm l. Skålgroparna är 3,5-5,5 cm diam och 0,4-0,8 cm dj. Belägen på en S-sluttande, vittrad hällyta.

Terräng: Betesmark.

Läge: 17 m ÖSÖ om åkerhörn, 43 m SSV om uthushörn (SV).

Koordinat (N/E): 6475523 / 293973 (SWEREF 99 TM)

Brastad 476:2

Beskrivning: Hällristning, 0,24x0,23 cm (NNÖ-SSV), bestående av 5 fragment, 7-24 cm l, varav 4 "Bemanningsstreck (?)", 7-8 cm l, tidigare beskrivna som ett skepp. Belägen på brant SÖ-sluttning av hällrygg. Mycket vittrat berg. Osäker som ristning, flera naturbildningar som liknar ristningar finns på hällryggen.

Terräng: Betesmark.

Läge: Ca 40 m ÖSÖ om Brastad 476:1. 3 m NV om åkerkant, 12 m NNÖ om åkerhörn, på SSV-spetsen av bergsrygg (NNÖ-SSV).

Koordinat (N/E): 6475507 / 294009 (SWEREF 99 TM)

Brastad 477:1

Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,65 m (N-S), bestående av 2 skepp, 50-56 cm l, av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Belägen på kraftigt Ö-sluttande häll.

Koordinat (N/E): 6475840 / 293741 (SWEREF 99 TM)

Brastad 478:1

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop. Skeppet är 56 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck som har "knopphuvuden". Skålgropen är 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen i NÖ-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark.

Koordinat (N/E): 6475907 / 293746 (SWEREF 99 TM)             

Brastad 479:1

Beskrivning: Hällristning, 1,85x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 15 skålgropar, 3-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande häll.

Koordinat (N/E): 6475983 / 293889 (SWEREF 99 TM)

Brastad 480:1

Beskrivning: Hällristning, 5,5x2,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 2 linjer och 12 skålgropar.

Skeppen är 70-110 cm l, 1 av enkellinjetyp utan bemanning; 2 av dubbellinjetyp, varav 1 med spantstreck; 1 helt uthugget skrov och med bemanningsstreck. Linjerna är 15-40 cm l. Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på brant NNÖ-sluttande häll

Terräng: Skogsmark.

Läge: 22 m VSV om åkerhörn, 5 m NV om stenmur.

Koordinat (N/E): 6475677 / 293361 (SWEREF 99 TM)

Brastad 480:2

Beskrivning: Hällristning, 1,1x1 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 5 fragment.

Skeppet är 38 cm l, enkellinjetyp utan bemanning. Fragmenten är 9-69 cm l. Belägen på N-sluttande häll.

Terräng: Skogsmark.    

Läge: 2,7 m Ö om Brastad 480:1.

Koordinat (N/E): 6475671 / 293362 (SWEREF 99 TM)

Brastad 481:1

Beskrivning: Hällristning, 0,95x0,35 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på en låg hällrygg.

Terräng: Betesmark.

Koordinat (N/E): 6475465 / 293341 (SWEREF 99 TM)

Brastad 483:1

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,2 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar och 3 huggmärken/påbörjade skålgropar.

Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Hugmärken/påbörjade skålgropar är 1,5-2 cm diam och 0,1 cm dj. Något osäkra som forntida skålgropar. Belägen på svagt Ö-sluttande häll.

Terräng: Åkerholme.

Läge: 18 m NV om vägkorsning. I brukningsväg.

Koordinat (N/E): 6478884 / 295992 (SWEREF 99 TM)

Brastad 484:1

Beskrivning: Hällristning, 1x0,15 m (NÖ-SV), bestående av 1 fragment och 1 skålgrop.

Fragmentet är 12 cm l. Skålgropen är 6 cm diam och 1 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande, mycket vittrad häll.

Terräng: Hällmark.

Koordinat (N/E): 6479204 / 295588 (SWEREF 99 TM)

Brastad 484:2

Beskrivning: Hällristning, 1,5x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 1 människofigur, 4 fragment och 2 skålgropar.

Människofiguren är 29 cm l, fragmentarisk, med helt uthuggna kropp och hammare i handen. Fragmenten är 8-12 cm l. Skålgroparna är 4,5-6,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande, mycket vittrad häll.

Terräng: Hällmark.

Läge: 7,4 m SV om Brastad 484:1.

Koordinat (N/E): 6479201 / 295579 (SWEREF 99 TM)

Brastad 485:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 6 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på topp av hällparti.

Terräng: Impediment i betesmark.

Läge: 2 m SV om elstolpe. 5 m ÖSÖ om väg.

Koordinat (N/E): 6479314 / 295583 (SWEREF 99 TM)

Brastad 486:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 8 cm diam och 1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. Något osäker som fornlämning.

5 m NNÖ om skålgropen är en sentida ristning, 2x1 m (Ö-V), bestående av John (eller Johan) i skrivstil, ca 40x35 cm st, 1 segelbåt, ca 80x5 cm st och 1 trekant, 25x25 cm st.

Terräng: Tomtmark.

Läge: 4 m VNV om infatsväg. 18 m NNÖ om NÖ hörnet av hus.

Koordinat (N/E): 6474001 / 295651 (SWEREF 99 TM)

Brastad 487:1

Beskrivning: Hällristning, 2,15x0,8 m (N-S), bestående av 28 skålgropar, 3-8 cm diam och 0,3-2,5 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande låg häll.

Terräng: Betesmark.

Läge: Mitt i smalt pass mellan höjder.

Koordinat (N/E): 6474308 / 296217 (SWEREF 99 TM)

Brastad 488:1

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skålgropar, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällavsats. Ej återfunnen 2009 i samband med dokumentationsarbete.

Koordinat (N/E): 6480198 / 297859 (SWEREF 99 TM)

Brastad 489:1

Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,1 m (N-S), bestående av 2 skålgropar, 5-5,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på toppen av vid kant av häll.

Terräng: Impediment. Åkermark.

Läge: På åkerholme.

Koordinat (N/E): 6480213 / 298141 (SWEREF 99 TM)

Brastad 491:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 obestämbar figur, 57 cm l. Belägen på SV-sluttande häll.

Terräng: Betesmark.

Läge:38 m NNÖ om hushörn (N) och 19 m NV om liten bäck.

Koordinat (N/E): 6474878 / 292868 (SWEREF 99 TM)

Brastad 492:1

Beskrivning:

Terräng:

Läge:

Koordinat (N/E): 6474743 / 293014 (SWEREF 99 TM)

Brastad 492:2

Beskrivning:

Terräng:

Läge:

Koordinat (N/E): 6474745 / 293013 (SWEREF 99 TM)

Brastad 492:3

Beskrivning:

Terräng:

Läge:

Koordinat (N/E): 6474744 / 293017 (SWEREF 99 TM)

Brastad 586

Beskrivning: Hällristning (yta A), 2,6x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 2 skålgropar.

Skeppet är 98 cm l, av enkellinjetyp utan bemanningsstreck. Fragmentet är 11 cm l. Skålgroparna är 4,5-5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande hällavsats.

4,3 m V om yta A, och på en hällavsats ca 1,2 m högre än yta A är.

Hällristning, (yta B), i form av 1 linje, 13 cm l och 2,5 cm br, belägen i en av inlandsisen trågformad urgröpning.

Terräng: Vägkant intill stenbrott.

Läge: 3,5 m NV om väg. 8,5 m SÖ om Brastad 6:1.

Koordinat (N/E): 6479000 / 295057 (SWEREF 99 TM)

Brastad 587

Beskrivning: Hällristning, 0,4x0,3 m (N-S), bestående av 1 djurfigur.

Djurfiguren är 40 cm l, fyrbent med svans, öron och fallos. Belägen på brant ÖNÖ-sluttande häll.

Terräng: Vägkant.

Läge: 8 m NÖ om Brastad 26:6. 3 m V om väg.

Koordinat (N/E): 6478223 / 294737 (SWEREF 99 TM)

Brastad 588

Beskrivning: Hällristning, 0,5x0,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 djurfigurer och 5 fragment.

Djurfigurerna är 24 cm l, fyrbenta (hästar), motställda. Fragmenten är 6-15 cm l. Belägen på SÖ-sluttande hällavsats, i vattenrinning.

Läge: 6 m NV om landsväg. 3,5 m ÖSÖ om Brastad 48:1.

Koordinat (N/E): 6478979 / 295034 (SWEREF 99 TM)

Brastad 589

Beskrivning: Hällristning, 1,65x0,9 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp och 1 fragment.

Skeppen är 30-39 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmentet är 39 cm l. Belägen på svagt SV-sluttande, vattenöversilad häll. På hällen finns flera vittringsgropar.

Terräng: SÖ-sluttande bergsparti. Skogsmark (gles blandskog)

Läge: 5,8 m SSV om Brastad 596. 1,65 m NÖ om stenbrottskant.

Koordinat (N/E): 6478963 / 294988 (SWEREF 99 TM)

Brastad 592

Beskrivning: Hällristning, 0,5x0,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 2 fragment och 1 skålgrop.

Skeppet är 40 cm l, av dubbellinjetyp utan bemanningsstreck. Fragmenten är 10-14 cm l. Skålgropen är 6 cm diam och 0,8 cm dj. Belägen på svagt Ö-sluttande hällavsats.

Terräng: Skogsmark (barrskog).

Läge: 4,7 m S om Brastad 22:1. 1,8 m N om infartsväg.

Koordinat (N/E): 6478307 / 294729 (SWEREF 99 TM)

Brastad 593

Beskrivning: Hällristning, 0,35x0,25 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 fragment och 2 skålgropar.

Fragmentet är 23 cm l. Skålgroparna är 3,5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på svagt NÖ-sluttande slät häll.

Terräng: Hällmark.

Läge: 8,5 m VNV om Brastad 484:1. 5,5 m N om Brastad 484:2.

Koordinat (N/E): 6479207 / 295579 (SWEREF 99 TM)

Brastad 594

Beskrivning: Hällristningsområde, 5,7x2,2 m (NV-SÖ), bestående av 3 hällristningsytor.

I NV delen är:

Hällristningsyta A, 1,8x0,45 m (NV-SÖ), bestående av 1 hjulkors och 2 obestämbara figurer.

Hjulkorset är 45 cm diam. De obestämbara figurerna är 13-27 cm l. Belägen på svagt Ö-sluttande hällyta.

1,8 m S om yta A är:

Hällristningsyta B, 1,75x1,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 människofigur, 1 djurfigur, 2 fotsulor och 7 obestämbara figurer.

Människofiguren är 14 cm l, med helt uthuggen kropp. Djurfiguren är 24 cm l, fyrbent. Fotsulorna är 20 cm l och 10-11 cm br, konturhuggna, parställda. De obestämbara figurerna är 7-23 cm l. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.

2 m Ö om yta B är:

Hällristningyta C, 0,45x0,3 m (N-S), bestående av 1 skepp och 2 helt uthuggna rektanglar.

Skeppet är 43 cm l, med helt uthugget skrov och 2 bemanningsstreck. Rektanglarna är 11-28 cm l. Belägen på kraftigt Ö-sluttande hällyta.

11 m S om yta A är en sentida ristning: "G H J född 6 maj 1933".

Terräng: Betesmark.

Läge: Yta A är 1 m ÖNÖ om stengärdesgård (NNÖ-SSV).

Koordinat (N/E): 6478657 / 295159 (SWEREF 99 TM)

Brastad 596

Beskrivning: Hällristning, 0,8x0,65 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp och 4 fragment.

Skeppet är 45 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 26-48 cm l. Belägen på SÖ-sluttande, vattenöversilad häll. På hällen finns flera vittringsgropar.

Terräng: S-sluttande bergsparti. Skogsmark (gles blandskog).

Läge: 3,5 m NV m stenbrottskant.

Koordinat (N/E): 6478969 / 294992 (SWEREF 99 TM)

Brastad 598

Beskrivning: Hällristning, 1,3x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 3 skålgropar.

Skeppet är 37 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.

Terräng: Berghäll i kant av betesmark.

Läge: 19,5 m S om Brastad 470:1. 7 m NÖ om öppning i stenmur (Ö-V).

Koordinat (N/E): 6476618 / 297276 (SWEREF 99 TM)

Brastad 601

Beskrivning: Hällristning, 1,75x0,5 m (N-S), bestående av 15 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Hällen är mycket vittrad och ojämn gnejs. En del av skålgroparna är osäkra, dock säker som hällristningslokal. Beläget på plant, lågt uppstickande hällparti.

Terräng: Åkerholme vid vägkant.

Läge: 6 m SV om vägkorsning. 1,5 m NÖ om åkerkant.

Koordinat (N/E): 6479904 / 299890 (SWEREF 99 TM)

Brastad 602

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, ca 30 cm l, helt uthugget. Belägen på nederdelen av plan, lågt uppstickande, större häll.

Koordinat (N/E): 6478677 / 295300 (SWEREF 99 TM)

Brastad 603

Beskrivning: Hällristning, 0,46x0,38 m (NÖ-SV), bestående av 16 skålgropar, 2,5-9 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på V delen av toppen av häll.

Terräng: Skogsmark (granskog).

Läge: 24 m S om uppfartsväg till hus, på en punkt vid tomtgräns. Ca 52 m VNV om Brastad 216:1.

Koordinat (N/E): 6476263 / 298154 (SWEREF 99 TM)

Brastad 604

Beskrivning: Hällristning, bestående av minst 2 skepp och 2 skålgropar.

Koordinat (N/E): 6478791 / 295286 (SWEREF 99 TM)

Brastad 606

Beskrivning: Hällristning, 0,25x0,25 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skålgropar, 5 m diam och 0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande hällrygg.

Terräng: Åkerholme.

Läge: 30 m S om hörnet av uthus (vedförråd), på NÖ spetsen av utskjutande hällrygg invid åkerkant.

Koordinat (N/E): 6475770 / 297271 (SWEREF 99 TM)

Brastad 609

Beskrivning: Hällristning, 0,5x0,3 m (N-S), bestående av 1 skepp (?), 1 fågelfigur och 2 skålgropar.

Skeppet (?), är 24 cm l, med bemanningsstreck. Fågelfiguren är 17 cm l, Tjäder. Skålgroparna är 4-4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll.

Läge: 30 m SSV om stenblock (1,2x1,1x0,9 m ). 50 m NV om hällkant (NÖ-SV). 9,5 m NNÖ om Brastad 126:1.

Koordinat (N/E): 6476049 / 293300 (SWEREF 99 TM)

Brastad 610

Beskrivning: Hällristning, 0,75x0,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 cirkel, 1 kors och 5 obestämbara figurer.

Cirkeln är 13 cm diam. Korset är 6x5 cm. Obestämbara figurerna är 5-28 cm l. Belägen på SÖ-sluttande häll.

Terräng: Trädgård.

Läge: 11,3 m ÖNÖ om Brastad 128:1. 20 m NV om hushörn (NV).

Koordinat (N/E): 6476058 / 293223 (SWEREF 99 TM)

Brastad 611

Beskrivning: Hällristning, 2,5x2 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 2 djurfigurer, 2 djurliknande figurer och ca 10 linjer, obestämbara figurer och fragment.

Skeppen är 31-49 cm l. 1 av enkellinjetyp med ett bemanningsstreck, 3 av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Djurfigurerna är 30 cm l, fyrbenta parställda med benen mot varandra och ett streck mellan. De djurliknande figurerna är 14 cm l. Linjerna, fragmenten och de obestämbara figurerna är 10-80 cm l, varav 1 helhuggen yta.

Mitt i ristningsytan är sentida ristningar, bl.a. 1 människa, 115 cm l. Belägen på övre delen av SSÖ-sluttande svartfärgad häll.

Ca 3 m SSÖ om hällristningen är en häll med bl.a. 3 sentida skepp.

Ca 20 m SÖ om hällristningen är en häll med sentida gropar.

Läge: 13,3 m SSV om husknut (SV). 8,8 m SV om Brastad 106:1.

Koordinat (N/E): 6476120 / 292860 (SWEREF 99 TM)

Brastad 612

Beskrivning: Hällristning, 2,85x1,35 m (Ö-V), bestående av 4 skepp, 1 fotfigur, 1 människoliknande figur, 1 korsformad figur, ca 10 obestämbara figurer och 1 skålgrop.

Skeppen är 45-70 cm l, 3 av enkellinjetyp och 1 med helt uthugget skrov, alla med bemanningsstreck och styråra, av järnålderstyp. 3 av skeppen har gropar mellan stävarna. Fotfiguren är 20 cm l, helt uthuggen och med tår. Korsfiguren är 12x12 cm. De obestämbara figurerna är 6-26 cm l. Skålgropen är 5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på S-sluttande häll, övre delen ganska plan, nedre delen brantare.

Terräng: Betesmark.

Läge: 23 m NV om hörn av stengärdesgård. 11 m N om stengärdesgård/brukningsväg (Ö-V).

Koordinat (N/E): 6474230 / 294008 (SWEREF 99 TM)

Brastad 613

Beskrivning: Hällristningsområde, 1,8x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 hällristningsytor.

Hällristningsyta övre, 1,4x0,6 m (Ö-V), bestående av 1 djurfigur och 21 skålgropar.

Djurfiguren är 22 cm l, fyrbent, något fragmentariskt, överhugger en skålgrop. Skålgroparna är 2,5-6,5 cm diam och 0,2-2 cm dj, 1 med ränna, 5,5 cm l. Belägen på plan klipphylla.

0,4 m SSV om övre ytan och 0,6 m nedom denna är:

Hällristningsyta nedre, 1,2x0,7 m (Ö-V), bestående av 1 människofigur och 9 skålgropar.

Människofiguren är 26 cm l, streckgubbetyp, med svärd. Skålgroparna är 3-6,5 cm diam och 0,2-1,2 cm dj. Skålgropar i kanten av skadan. Största gropen mitt i skadan (!). Belägen på S-sluttande klippavsats.

Terräng: Trädgård.

Läge: 3,1 m SSV om Brastad 128:1, på klipphylla ca 1 m nedom denna.

Koordinat (N/E): 6476047 / 293212 (SWEREF 99 TM)

Brastad 614

Beskrivning: Hällristning, 6,2x4,5 m (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 2 människofigur, 2 fragment och 5 skålgropar.

Skeppen är 50-140 cm l, 1 av enkellinjetyp och 10 av dubbellinjetyp, 2 med bemanningsstreck och 4 med spantstreck. 2 skepp är fragmentariska. Människofigurerna är 21-27 cm l, "dansare", 1 fragmentarisk. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll, i vattenrinning. Hällen är mycket vittrad, vittringen är aktiv.

Läge: SV delen av hällen är 14,7 m ÖNÖ om Brastad 471:1 (skålgrop). NÖ delen är 6,45 m Ö om sten, ca 1x1x1 meter stor. NÖ nedre delen är 12,2 m V om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6477324 / 298005 (SWEREF 99 TM)

Brastad 615

Beskrivning: Hällristning, 0,8x0,4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 8 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande hälltopp.

Terräng:Vägkant.

Läge: 0,8 m N om vägkant. 3,8 m VSV om gränsrör.

Koordinat (N/E): 6475708 / 293449 (SWEREF 99 TM)

Brastad 616

Beskrivning: Hällristning, 1,3x0,4 m (N-S), bestående av 2 skepp och 3 skålgropar.

Skeppen är 33-38 cm l, 1 av enkellinjetyp och 1 av dubbellinjetyp, utan bemanningsstreck. Skålgroparna är 3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll, i vattenrinning.

Läge: 1 m N om väg (krök) till hus. 18 cm ÖNÖ om sprängkant.

Koordinat (N/E): 6476078 / 293192 (SWEREF 99 TM)

Brastad 617

Beskrivning: Hällristningsområde, 16x5 m (N-S), bestående av 5 hällristningsytor med 16 skepp, 10 människofigurer, 8 djurfigurer, 1 ormfigur, 1 cirkelfigur, 1 timglasformad figur, 45 obestämbara figurer, fragment och linjer, samt 14 skålgropar.

Hällristningsyta A, 2,25x1,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 ormfigur, 5 fragment och 3 skålgropar.

Skeppen är 25-44 cm l, enkellinjetyp utan bemanning. Ormfiguren är 30 cm l. Fragmenten är 6-30 cm l. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,4 cm dj, ligger på rad. Längst ner på ytan är en sentida ristning: 1914. Belägen på brant SSÖ-sluttande häll.

2 m N om yta A är:

Hällristningsyta B, 2,45x2,15 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 7 skepp, 6 människofigurer, 1 djurfigur, 9 fragment och 1 skålgrop.

Skeppen är 39-147 cm l, varav 2 enkellinjiga, därav 1 med bemanning; 2 med helhuggna skrov, utan bemanning och 3 av dubbellinjetyp, varav 1 delvis helhugget och 2 med bemanning. Skeppen är av äldre bronsålderstyp. Människofigurerna är 22-27 cm l, 4 av "streckgubbetyp", varav 1 med yxa, en med spjut och en med vapen av obestämbar typ. "Spjutmannen" sticker spjutet i en annan människofigur. 1 människofigur har timglasformad kropp och en har cirkelformad kropp. Djuret är 30 cm l, fyrbent. Fragmenten är 5-20 cm l. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på ÖSÖ-sluttande häll.

3,3 m NNÖ om yta B är:

Hällristningsyta C, 1,9x0,65 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 människofigur, 4 linjer och 6 skålgropar.

Människofiguren är 33 cm l, helt uthuggen, fyrkantig kropp, svärd över huvudet. Linjerna är 10-37 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på brant ÖNÖ-sluttande del av hällen.

1,9 m N om yta C är nedre delen av och 5 m N om yta B är övre delen av:

Hällristningsyta D, 3,9x3,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 7 skepp, 1 människofigur, 6 djurfigurer, 1 dubbelt hjulkors, 1 timglasformad figur, 3 fragment, 2 linjer och 5 skålgropar.

Skeppen är 25-94 cm l, 4 av enkellinjetyp, varav 2 med bemanning, därav 1 med hästhuvudstävar; 2 utan bemanning, därav 1 med hästhuvudstävar och 1 med spiralstävar; 1 skepp med helt uthugget skrov och utan bemanning; 2 av dubbellinjetyp med bemanning och hästhuvudstävar. Skeppen är av yngre bronsålderstyp. Människofiguren är 30 cm l, med helhuggen kropp och kraftiga vader. Djuren är 15-47 cm l, varav 3 fåglar (tjädrar); 3 fyrfortadjur, därav 2 hjortar, en med hornkrona. Det dubbla hjulkorset är 50 cm diam. Timglasfiguren är 18,5x11,5 cm. Fragmenten och linjerna är 8-36 cm l. Av skålgroparna är 4 runda, 3,5-4 cm diam och 0,5 cm dj, 1 avlång, 5,5x2,5 cm och 0,5 cm dj. Belägen på ÖNÖ-sluttande häll.

2,25 m NV om yta D är:

Hällristningsyta E, 0,6x0,4 m (N-S), bestående av 2 människofigurer, 1 djurfigur och 2 linjer.

Människofigurerna är 20-23 cm l, med helhuggna kroppar, 1 med svärd och fallos. Djuret (räv), är 12 cm l, fyrfota. Linjerna är 4-5 cm l. Belägen på vattenöversilad, Ö-sluttande häl.

Terräng: Trädgård.

Läge: Yta A är 3 m NNV om väg (NÖ-SV). Yta E är 6,9 m SÖ om Brastad 139:1 och 12,6 m S om SV hörnet av bostadshus.

Koordinat (N/E): 6475838 / 292888 (SWEREF 99 TM)

Brastad 618

Beskrivning: Hällristning, 0,75x0,35 m (NNÖ-SSV), bestående av 9 skålgropar, 2,5-5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på uppstickande hällimpediment i åkermark.

Terräng: Hällimpediment. Åkermark.

Läge: 8 m NV om körväg (NNÖ-SSV), 7 m SSV om samma körväg (ÖSÖ-VNV) och 21 m N om korsning mellan körväg och gräns/stengärdesgård (NNÖ-SSV).

Koordinat (N/E): 6476633 / 297540 (SWEREF 99 TM)

Brastad 619

Beskrivning: Hällristningområde, 4,8x0,75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 hällristningsytor med 5 skeppsfigurer och 7 obestämbara figurer.

Hällristningsyta A, 0,43x0,33 m (NV-SÖ), bestående av 2 skeppsfigurer och 3 linjer.

Skeppen är 23-43 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanning och 1 med helt uthugget skrov och bemanning. Linjerna är 13-19 cm l.

2,7 m ÖNÖ om yta A är:

Hällristningsyta B, 1,7x0,75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp och 4 obestämbara figurer.

Skeppen är 62-72 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanning (järnålderstyp), 1 av enkellinjetyp med 1 bemanningsstreck och 1 av dubbellinjetyp, fragmentariskt, utan bemanning. De obestämbara figurerna är ca 10x10 cm stora, varav en helhuggen fyrkant.

Ristningarna är belägna på en ÖNÖ-sluttande häll. Mellan ytorna är en stengärdesgård (NNV-SSÖ).

Läge: Yta A är 0,75 m VSV om stenmur (NNV-SSÖ), yta B är 1,3 m ÖNÖ om samma stenmur.

Koordinat (N/E): 6475995 / 292901 (SWEREF 99 TM)

Brastad 620

Beskrivning: Hällristningsområde, 10x6,6 m (NÖ-SV), bestående av 3 hällristningsytor.

Hällristningsyta A, 4,6x4,4 m (NÖ-SV), bestående av 14 skepp, 13 människofigurer, 3 djurfigurer, 3 fotsulor, 1 skiva, 1 "cup and ring", 1 koncentrisk cirkel, 1 spiral, 3 "djurhudsformade" figurer, ca 35 obestämbara figurer och 18 skålgropar.

Skeppen är 19-195 cm l, det längsta skeppet av dubbellinjetyp med spantstreck och koncentrisk cirkel i stäven. Mycket djupt hugget. Övriga skepp av enkellinjetyp, varav 6 med bemanningsstreck och 3 med helhuggna människofigurer med uppsträckta händer. Människofigurerna är 9-34 cm l, varav 6 med lyfta svärd, 3 i skepp och 1 ryttare. Djurfigurerna är 13-18 cm l, fyrbenta, varav 1 med ryttare. Fotsulorna är 21-28 cm l, konturhuggna. Skivan är 7 cm diam, med mittnav, på skeppsstäv. Koncentriska cirkeln är 16 cm diam,. på det stora skeppers stäv. Spiralen är 13 cm diam, på skeppstäv. Cup and ring med ögla, 37 cm l, cirkeln 12 cm diam. Djurhudsformade figurerna är 8-13 cm l. De obestämbara figurerna av en mängd olika storlek, form och typ. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.

3,5 m V om yta 1 är:

Hällristningsyta B, 1,05x0,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 människofigurer, 1 streck och 4 skålgropar.

Människofigurerna är 15-25 cm l, varav 1 med spjut. Strecket är 15 cm l. Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.

2,55 m N om yta 1 är:

Hällristningsyta C, 0,8x0,5 m (Ö-V), bestående av 7 skålgropar, 3,5-7 cm diam och 0,3-0,5 cm dj, varav 5 i rad. Belägen på SSÖ-sluttande häll.

Läge: 2,5 m NV om väg (NÖ-SV)

Koordinat (N/E): 6475570 / 293775 (SWEREF 99 TM)

Brastad 621

Beskrivning: Hällristning, 0,45x0,1 m (NÖ-SV), bestående av 4 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,3-0,7 cm dj. Belägen nära toppen av svagt V-sluttande knaggligt berg. Ovanligt stora och blandade kristaller i berghällen.

Terräng: Impediment i gränsen mellan åkermark och skogsmark/hygge.

Läge: 8 m ÖSÖ om åkerkant (NNÖ-SSV) på en punkt 32 m NNÖ om åkerhörn.

Koordinat (N/E): 6473811 / 296480 (SWEREF 99 TM)

Brastad 622

Beskrivning: Hällristning, 2,2x2,05 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 1 linje och 97 skålgropar.

Skeppet är 58 cm l, av enkellinjetyp och har 2 bemaningsstreck. Linjen är 10 cm l. Skålgroparna är 2-6,5 cm i diam och 0,1-0,7 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. Hällen fortsätter under ett altandäck, där en av de 97 skålgroparna är belägna. Fler odokumenterade ristningar kan finnas under altandäcket.

Terräng: Större bergsimpediment i direkt anslutning till stuga.

Läge: 3 m N om husets SV-hörn och omedelbart NV och delvis under trädäck.

Koordinat (N/E): 6473834 / 296359 (SWEREF 99 TM)

Brastad 624

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,2 m (N-S), bestående av 1 årder och 2 obestämbara figurer.

Årdret är 22 cm l och de två obestämbara figurerna är 5-15 cm l.

Belägen på svagt VSV-sluttande hällavsats.

Terräng: Sluttande skogsmark.

Läge: 5,5 m SSV om Brastad 137:4.

Koordinat (N/E): 6474785 / 292933 (SWEREF 99 TM)

Brastad 625

Beskrivning: Hällristning, 0,4x0,2 m (SÖ-NV). Bestående av 3 skålgropar och 1 obestämbar figur.

Skålgroarna är 3-4 cm diam och 0,5 cm dj, varav 1 är halv p.g.a. skada. Den obestämbara figuren är 11x13 cm.

5 m ÖSÖ om ristningen är sentida ristning, 2,5x1,7 m (NV-SÖ). Bestående av namnen HENRY L-N. 17 ÅR; H-N D. 18/? 1923; KNUT JOHAN KNUT samt oläsligt namn och texten 12 ÅR.

Terräng: Större impediment invid indistrimark/tomt. Bevuxet med högt gräs, enstaka större träd och sly.

Läge: 11 m VNV om transformatorhus N hörn och ca 31 m N om stengärdesgård.

Koordinat (N/E): 6474274 / 295134 (SWEREF 99 TM)

Brastad 626

Beskrivning: Hällristning, 0,45x0,25 m (NV-SÖ), bestående av 4 skålgropar. Dessa är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på närmast plan hällyta på SÖ-sluttande häll.

Läge: 10 m Ö om korsning mellan stig och gärdesgårds SÖ hörn, 2,9 m V om stenbrottshörn, 0,4 m SSÖ om brottkant (VNV-ÖSÖ) och 4,5 m NÖ om möte med gärdesgård.

Koordinat (N/E): 6476202 / 293543 (SWEREF 99 TM)

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132