Beskrivning, hällristningar i Bärfendals sn

Beskrivningarna är ur Stiftelsens arkiv. Koordinat från FMIS.

Bärfendal 1:1

Beskrivning: Hällristning, 1,6 x 0,4 m (NÖ-SV), bestående av 15 skålgropar. Dessa är 4-8 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. Belägen på liten avsat vid brant. 1,7 m SÖ om denna yta finns ytterligare 1 skålgrop, 3 cm diam och 0,6 cm dj. Belägen på en plan mindre avsats.

Terräng: Tomtmark, bergsbrant.

Läge: 22 m V om ladugårds NV-hörn.

Koordinat x/y: 6495932 / 1248328 lat/long: 58,5133 / 11,4855


Bärfendal 1:2

Beskrivning: Hällristning, 1,0x0,45 m (Ö-V), bestående av 1 skeppsfigur, 1 cirkelfigur och 2 skålgropar. Skeppsfiguren 35 cm l, dubbellinjigt och med bemanningsstreck, otydligt och starkt söndervittrat. Cirkelfiguren är ofullständig, 40 cm diam och grunt huggen. En skålgrop är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Den andra skålgropen är 5 cm diam och 0,5 cm dj och belägen 2 m högre upp på bergväggen. (1975)

Ej åtefunnen trots noggrann eftersökning vid 2003. Endast isräfflor och vittringsgropar kunde iakttagas.

Terräng: S-sluttande bergvägg invid gårdsplan. Tomtmark.

Läge: 21 m NÖ om Bärfendal 1:1

Koordinat x/y: 6495950 / 1248349 lat/long: 58,5135 / 11,4858


Bärfendal 2:1

Beskrivning: Hällristning, 1,5x0,9 m (NÖ-SV), bestående av 3 skeppsfigurer och 2 skålgropar. Skeppen är 1,2-1,46 cm l och djupt ristade. Två av skeppsfigurerna är dubbellinjetyp och ett är enkellinjetyp, samt med bemanningsstreck och långa stävar. Skeppen är placerade ovanför varandra och delvis sammanhuggna. Skålgroparna är 3,5-4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägna 2 m SSV om S-ligaste skeppsstäven. Belägna på häll som lutar mot NNV.

Terräng: Nedre delen av NV-sluttande häll i tämligen brant backsluttning mot åker.

Läge: 32 m NNV om ladugårds NV hörn, 2,5 m NV om gärdesgård (NÖ-SV) och 5 m SÖ om åkerkant.

Koordinat x/y: 6494033 / 1246817 lat/long: 58,4954 / 11,4618


Bärfendal 3:1

Beskrivning: Hällristning, 5,25x1,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skeppsfigurer, 1 obestämbar figur och 11 skålgropar. Skeppsfigurerna är 47-80 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Ett av skeppen är djupt hugget. Den obestämbara figuren, fragment, är 7 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Enligt tidigare uppgifter skall fragmentet föreställa en ankarfigur. Någon sådan är omöjlig att se och även fragmentet är osäkert som huggning. Belägen på SÖ-sluttande berghäll. Bärfendal 3:1 och 3:2 är sammanslagna till en yta då nya fynd visar att ytorna hänger ihop.

Terräng: Tomtmark,

Läge: 1 m NV om grusväg där denna bildar en kurva. Invid telestolpe.

Koordinat x/y: 6494599 / 1247231 lat/long: 58,5008 / 11,4682


Bärfendal 4:1

Beskrivning: Hällristning, 1,85x1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 18 skålgropar, 2,5-5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Enligt tidigare anteckningar ska det finna ytterligare älvkvarnar och en söndervittrad stor cirkel. Trots eftersökning och frottage kunde inte dessa inte återfinnas, utan endast naturliga vittringar. Belägen på Ö-sluttande häll i marknivå.

Läge: 4 m SV om stengärdesgård som löper i NV-SÖ-riktning.

Koordinat x/y: 6494678 / 1247333 lat/long: 58,5015 / 11,4699


Bärfendal 4:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 2,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande uppstickande häll. Nyfynd 2003, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: Uppstickande häll i sluttning i dalgång.

Läge: 5 m SSV om Bärfendal 4:1.

Koordinat x/y: 6494674 / 1247331 lat/long: 58,5015 / 11,4698


Bärfendal 5:1

Beskrivning: Hällristning på stenblock, bestående av 30 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,2-2 cm dj. 4 av skålgroparna är förbundna med 3 rännor, 2-3 cm l. Skålgroparna är belägna på ett 0,85x0,35 m st parti på stenblockets Ö-sida. Ett stort antal i olika riktningar löpande sliplinjer eller slipspår samt prickhuggna partier finns. Sliplinjerna eller slipspåren är 2-30 cm l och 1-2 cm br. De prickhuggna partierna omfattar ett oregelbundet, ca 22x20 cm st område på blockets nedre del. Stenblocket är 1,1x1 m stort och 0,5 m h, av grå skifferliknande bergart.

Terräng: Stenblock på V sidan av grusås.

Läge: 42 m V om utfartsväg.

Koordinat x/y: 6495028 / 1247388 lat/long: 58,5047 / 11,4704


Bärfendal 6:1

Beskrivning: Hällristning, 8,8x3,15 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 28 skeppsfigurer, 7 människofigurer, 1 ramfigur, 8 fotsulor, 42 obestämbara figurer och 8 skålgropar. Skeppsfigurerna är 23-163 cm l, 24 av enkellinjetyp, varav 16 med bemanningsstreck och 2 med knopphuvuden; 2 av dubbellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 2 är helt uthuggna, därav 1 är fragmantariskt. Ett av skeppen har ett brudpar, ett skepp har 3 människofigurer med olika attribut, ett skepp har 2 människofigurer och ett skepp har 1 människofigur. Två av skeppen har tidigare registrerats som en gran. Människofigurerna är 8-14 cm l, samtliga med helt uthuggen kropp samt befinner sig i eller ovanför skepp. En människofigur har huvudbonad, en har markerad midja och en håller något i upplyft hand. Fotsulorna är 14-23 cm l, samtliga i par, 2 par helt uthuggna och 2 par konturristade. Ramfiguren 20 x 13 cm stor, liknar en björntass med 5 klor och 4 små skålgropar inuti foten. De obestämbara figurerna, fragment, är 4-68 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Belägen på svagt till brant S-sluttande häll.

Terräng: Svagt till brant S-sluttande häll i kanten av skogsmark.

Läge: 16 m N om ladugårds N-gavel (mitten på gaveln).

Koordinat x/y: 6495307 / 1247826 lat/long: 58,5074 / 11,4776


Bärfendal 9:1

Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,25 m (NÖ-SV), bestående av 5 skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på hällavsats ovanför bergskant.

Terräng: 20 m SÖ om högsta punkten på berget och 1 m NV om sprängkant (med kilmärken).

Läge: 20 m SÖ om högsta punkten på berget och 1 m NV om sprängkant (med kilmärken).

Koordinat x/y: 6494492 / 1248277 lat/long: 58,5004 / 11,4862


Bärfendal 12:1

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,2 m ( Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 3,5-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägna på NNÖ-sluttande häll på mindre knalle.

Terräng: Svagt NNÖ-sluttande häll på mindre bergknalle.

Läge: 5 m SV om övergiven åker (grävt dike runt om) och 23 m NNÖ om stengärdesgård löpandes längs med markväg.

Koordinat x/y: 6495349 / 1246506 lat/long: 58,5070 / 11,4550


Bärfendal 13:1

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,05 m (NÖ-SV), bestående av 2 skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägna på svagt sluttande häll.

Läge: 11 m NNV om stenmur som löper längs skogsväg och 12,5 m SÖ om hugget stenblock (2x2,5x2 m) 3 m från brant vägg.

Koordinat x/y: 6497194 / 1247051 lat/long: 58,5239 / 11,4623


Bärfendal 16:1

Beskrivning: Plats för skålgropsförekomst på en flat häll enligt Gbg-inventeringen. Inga lämpliga hällar för skålgropar kan återfinnas. Ganska dåligt läge. Ej återfunnen vid inventeringarna 1976, 1990 och 2003. Enligt markägaren skall hällarna vara bortsprängda (1976).

Terräng: Trädgårdstomt (1976).

Läge: NÖ om bostadshus.

Koordinat x/y: 6497540 / 1247332 lat/long: 58,5271 / 11,4667


Bärfendal 17:1

Beskrivning: Plats för skålgropsförekomst på häll i åker enligt Gbg-inventeringen. Inga lämpliga hällar synliga, dåligt läge. Ej återfunnen vid inventeringarna, 1976,1990 och 2003. Enligt markägaren 1976, ska hällen vara bortsprängd.

Terräng: Åker nedanför berg.

Koordinat x/y: 6497544 / 1246912 lat/long: 58,5269 / 11,4595


Bärfendal 75:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,8 cm dj. Belägen på S-sluttande häll. Nyfynd 2003, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: S-sluttande häll. Tomtmark.

Läge: 20 m NV om bostadshus NV-hörn.

Koordinat x/y: 6495293 / 1247757 lat/long: 58,5073 / 11,4764


Bärfendal 76

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 3,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. Nyfynd 2004, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Läge: 7 m SSV om stenmurshörn och 20 m NV om väg, 26 m NÖ om bostadshus Ö-hörn.

Koordinat x/y: 6494575 / 1247199 lat/long: 58,5005 / 11,4677


Bärfendal 77

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1,5 cm dj. Belägen på kraftigt SSÖ-sluttande hällyta på nederdel av bergknalle. Nyfynd 2004, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Läge: 11 m V om åkerkant och 20 m NÖ om Bärfendal 78.

Koordinat x/y: 6494548 / 1246855 lat/long: 58,5001 / 11,4618


Bärfendal 78

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 4 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. Belägen på lågt uppstickande block, 0,9x0,7 m (NÖ-SV) och 0,1 m över markytan. Nyfynd 2004, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: Moränbunden betesmark.

Läge: 7 m SSV om högsta punkten på bergknalle, 26 m V om åkerkant.

Koordinat x/y: 6494547 / 1246821 lat/long: 58,5000 / 11,4613


Bärfendal 79

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,8 cm dj. Belägen på topp av mindre bergknalle. Nyfynd 2004, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: Ladugårdsbacke.

Läge: 12 m SSV om V-ladugårdshörn och 30 m S om Bärfendal 80.

Koordinat x/y: 6493995 / 1246823 lat/long: 58,4951 / 11,4619


Bärfendal 80

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 3 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på plan hällavsats. Nyfynd 2004, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: Ladugårdsbacke.

Läge: 15 m SSÖ om Bärfendal 12:1 och 26 m VNV om ladugårds N-hörn.

Koordinat x/y: 6494022 / 1246814 lat/long: 58,4953 / 11,4617


Bärfendal 81

Beskrivning: Hällristning, bestående av 4 skålgropar, 3,5-7 cm diam och 0,4-1 cm dj. Belägen på plan till svagt NNV-sluttande häll. Nyfynd 2004, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: Ladugårdsbacke.

Läge: 20 m NV om N ladugårdshörn och 17 m ÖNÖ om Bärfendal 80.

Koordinat x/y: 6494025 / 1246835 lat/long: 58,4954 / 11,4621


Bärfendal 82

Beskrivning: Hällristning, uppgift om. Enligt grannarna har den förra ägaren av Orrehäll, kallad "Tysken", hittat figurer på häll i "gamla häradsvägen", vilken är en gammal väg eller fägata bakom boningshuset. Där finns en mängd bra hällar och ristningslägen. Den nuvarande ägaren ville dock inte tillåta en rekonosering på ägorna. Området bör bevakas!

Koordinat x/y: 6495434 / 1248190 lat/long: 58,5088 / 11,4837

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132