Om Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

 

 

Av gamla föremål, lämningar och spår intar bilder en speciell plats i vår tids intresse och medvetande. Här finns en möjlighet - utöver mer estetiska upplevelser – att komma i direkt kontakt med det förflutna. Dock är sådana upptäcktsfärder - geografiskt och historiskt – förenade med en del krav och svårigheter. Man måste hitta fram till det man söker och inte minst kunna återfinna själva fyndplatsen. Men detta är inte tillräckligt. Man måste också ha med sig något bestående från besöket såsom nedtecknade observationer av det uppsökta och dess närmaste omgivningar, förutom allt som rör föremålet självt. Med hjälp av beskrivningar, ritningar, uppmätningar, foton och andra former av avbildningar kan dokumentationen återupplivas och användas för nya observationer. Inte minst funderingar lockar kring vad bilderna en gång kan ha betytt i ett speciellt samhälle som inte längre är direkt observerbart och som skilde sig markant från vårt eget. För detta förståelsearbete behövs en medveten, standardiserad informationsinsamling och en uppsättning frågor, som är väl övervägda i förväg. Det går alltså inte att bara titta och förklara vad man ser, hur roligt detta än är. Som resenär och besökare ingå man i en historiskt bestämd grupp, som funnit och finner bilder intressanta, men med olikartade förklaringar för olika tider och sociala förankringar. Att se själva fyndplatsen som en besöksplats ger fler dimensioner, från det att någon för länge sedan beslöt göra en del av naturen till en plats till dess att platsen helt glöms bort och kommer ur bruk.

Bohusläns hällristningar är en av världens märkligaste bildvärldar bevarade till vår tid. För att kunna göra olika tydningar och tolkningar behövs fullgoda och jämförbara dokumentationer av dessa stenbilder. Trots att hällristningarna varit kända för den lärda världen i snart fyra hundra år har forskningen ryggat för det stora antalet hällristningsplatser som borde undersökas. Efter hand har intresset koncentrerats till ett urval av mer magnifika berghällar, vilka antagits innehålla tillräckligt för att erbjuda en förklaring till dessa bilder.

 

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar har nu varit verksam i mer än tjugo år och kan med god förtröstan se hur det en gång oöverstigliga dokumentationsarbetet organiserats på ett sätt som framgångsrikt medverkat till att hällristningsmaterialet uppsökts, dokumenterats och gjorts allmänt känt så att arbetet kunnat visa en mycket hög kvalitet i genomförandet och en produktivitet som gör att det egenfinansierade uppdraget kan slutföras. Detta sker dessutom med utvecklande av nya metoder, prövning av nya tekniker och en utbildning i fas med själva fältarbetet och den omsorgsfulla scanningen av dokumenten.

 

Med det stora dokumentationsmaterial som varje år ansamlas kommer det att behövas metod och teknik för att finna, samla och arrangera detaljer från de olika observationerna. I ett långtidsperspektiv blir sökbarheten avgörande för dokumentens framgång som forskningsinstrument.

 

Stiftelsens projekt genomförs självständigt, men i nära samarbete med ansvariga myndigheter och vetenskapliga institutioner. Genom detta högst vällovliga initiativ görs Bohusläns hällristningar tillgängliga överallt och för alla. För dem som inte arbetar digitalt finns dokumentationen att tillgå i bokform.

 

STIFTELSEN FÖR DOKUMENTATION AV BOHUSLÄNS HÄLLRISTNINGAR söker ständigt medel för sin verksamhet. Denna har varit framgångsrik och den har kunnat förse en intresserad allmänhet och forskningen med underlag för vidare studier, utställningar och kulturella engagemang.

 

Stiftelsen med sin seriösa inriktning och sina demonstrerade, effektiva och högkvalitativa resultat förtjänar allt stöd. Öppenheten och tillgängligheten till bildmaterial är en ledstjärna och ovanlig i en tid, då mycket kulturhistoriskt material är avgiftsbelagt. Denna hållning är ovanlig och utgör ett starkt stöd för forskning och allmänhetens bildintresse.

 

 

 

 

 

Jarl Nordbladh

Professor emeritus i arkeologi, Göteborgs universitet

 

 

 

 

 

Bli Fadder

 

Vill du hjälpa till att rädda bronsålderns bilder till eftervärlden? Genom att adoptera en hällristning ger du ett bidrag till stiftelsens dokumentationsarbete. För bidraget får du ett diplom som visar vilken hällristning som dokumenterats tack vare dig. Diplomet har ingen juridisk betydelse och förpliktar inte till fortsatt stöd, det visar bara att man gett sitt stöd för att bevara bilderna för eftervärlden.

 

Att adoptera en hällristning har blivit en uppskattad till present barn, barnbarn, jubilarer och kunder. För företag är det ett spännande sätt att sponsra vårt kulturarv, och den adopterade bilden kan användas i marknadsföring. Vi kan också erbjuda arrangemang i fält för företag och andra, till exempel i samband med jubileum och födelsedagar, för företagsgäster och personal med mera. Vi kommer också, om så önskas, presentera våra faddrar på hemsidan.

 

Hällristningar kan adopteras från 5000:- och upp till 200.000:-.

 

För mer information, kontakta Martin Östholm, info@hallristning.se

Arkeologiska rapporter

 

Nu finns våra arkeologiska rapporter 7, 8, 9 och 10 att ladda hem som pdf.

Rapporter

 

Stiftelsen har dokumenterat alla hällristningar i mellersta Bohuslän.

Våren 2014 avslutade stiftelsen ett av sina delmål, då samtliga kända och tillgängliga hällristningar i Sotenäs, Lysekil, Orust, Munkedal och Uddevalla kommuner dokumenterats. Sammanlagt rör det sig om ca 2000 hällristningsytor.

 

Facebook

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar finns även på Facebook.

Kronprinsessan Victoria på besök hos Stiftelsen. Bilder.

 

Video dokumentation

Se hur vi dokumenterar  hällristningar.

Dokumentär gjord av Linnea Ulfsdotter. Se här.

AKTUELLT

 

Årets sista fältrapport finns nu att läsa.

 

Fältrapport för 2017.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se

 

Bankgiro: 5034-0132